Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj len „predkladaná novela“) reaguje na tendenciu uzatvárať pre štát ekonomicky a právne čoraz viac nevýhodné zmluvy na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb a to navyše v čoraz vyšších hodnotách zákazok.
V súčasnej situácii, kedy sa častejšie a v čoraz väčšej miere uzatvárajú pre štát jednoznačne a nepochybne ekonomicky a právne nevýhodné zmluvy na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb je nevyhnutné z hľadiska ochrany verejného záujmu, aby v prípade zmlúv s hodnotou zákazky nad 100 000 000 EUR bolo podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy aj prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o súlade tejto zmluvy s verejným záujmom.
Národná rada Slovenskej republiky je najvyšším orgánom štátnej moci v Slovenskej republike a jediným zákonodarným orgánom a ako taký v Slovenskej republike nepochybne právo ustanoviť zákonom špeciálnu podmienku pre nadobudnutie účinnosti vyššie uvedených zmlúv.
Predkladaná novela ustanovuje, že v prípade ak verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ak je hodnota zákazky rovná alebo vyššia než 100 000 000 eur (ďalej len „verejný subjekt“), zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o súlade zmluvy s verejným záujmom.
Verejným obstarávateľom podľa predchádzajúcej vety je:
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 3 navrhovaného paragrafu,
c) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných subjektov uvedených v písmenách a) alebo b),
d) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) alebo b) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu.
Predkladanou novelou sa taktiež ustanovuje, že verejný subjekt zašle bezodkladne po uzatvorení zmluvy Úradu vlády Slovenskej republiky vyššie uvedenú zmluvu. Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za jej bezodkladné predloženie na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobnosti o zasielaní zmlúv verejnými subjektami Úradu vlády Slovenskej republiky a o predkladaní zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 6a predkladanej novely ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
Predkladanou novelou sa taktiež vzhľadom na vyššie uvedené samostatnými článkami novelizuje aj Občiansky zákonník a aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné rozpočty (štátny rozpočet), a nebude mať sociálne vplyvy. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a tvorbu pracovných miest, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré
zákony
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie - čl. 192 ods. 1
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Smernica 2004/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii
postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva,
energetiky, dopravy a poštových služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7),
Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7),
Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ, L 257, 1. október 2005),
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/75/ES zo 16. novembra 2005, ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ, L 323, 9. december 2005),
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov a preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1),
Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych prepisov spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1),
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. L 335/31, 20. december 2007),
Nariadenie (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16. decembra 2002),
Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 6),
Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV (Ú.v. L 74,1, 15. marca 2008),
Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2005 zo 7. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na zverejňovanie oznámení v rámci postupov verejného obstarávania podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ, L 257, 1. október 2005),
Nariadenie Komisie (ES) č. 1150/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS (Ú. v. EÚ, L 313, 28. novembra 2009),
Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o
uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (Ú. v. EÚ, L 314, 1. decembra 2009),
Smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
b)rozhodnutie Európskeho súdneho dvora C-213/07
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona má pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona nemá sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
K § 6a ods. 1
Predkladaným návrhom zákona sa dopĺňa nové ustanovenie § 6a ods. 1 do zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého v prípade, ak verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ak je hodnota zákazky rovná alebo vyššia než 100 000 000 eur (ďalej aj len „verejný subjekt“), zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o súlade zmluvy s verejným záujmom.
K § 6a ods. 2
Ustanovuje sa, že verejným obstarávateľom podľa § 6a ods. 1 je:
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 6a ods. 3,
c) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných subjektov uvedených v písmenách a) alebo b),
d) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) alebo b) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu.
K § 6a ods. 3
V tomto ustanovení sa definuje, že právnickou osobou podľa § 6a ods. 2 písm. b) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa § 6a ods. 2 písm. a) alebo b),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 6a ods. 2 písm. a) alebo b) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa § 6a ods. 2 písm. a) alebo b) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
K § 6a ods. 4
Predmetným ustanovením sa upravuje povinnosť verejného subjektu zaslať zmluvu bezodkladne po jej uzatvorení Úradu vlády Slovenskej republiky. Následne sa ustanovuje, že Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za jej bezodkladné predloženie na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
K § 6a ods. 5
Ustanovenie splnomocňuje vládu Slovenskej republiky na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky, kde ustanoví podrobnosti o zasielaní zmlúv verejnými subjektami Úradu vlády Slovenskej republiky a o predkladaní zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 6a.
K Čl. II
K § 47b ods. 1 až 3
Špeciálnym ustanovením sa v Občianskom zákonníku v prípade zmlúv, u ktorých je podľa osobitného zákona potrebné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o súlade zmluvy s verejným záujmom ustanovuje, že tieto zmluvy najskôr účinné dňom nasledujúcim po dni schválenia tohto uznesenia. Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva podľa odseku 1 nadobúda účinnosť neskôr po dni schválenia uznesenia NR SR, pričom ak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy Národná rada Slovenskej republiky neschváli uznesenie NR SR, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
K Čl. III
K § 2 ods. 3 písm. i)
Týmto ustanovením sa v zmysle čl. I a čl. II tejto predkladanej novely upravuje v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky aj v tom smere, že prerokúva a schvaľuje uznesenie o súlade zmluvy podľa osobitného zákona s verejným záujmom.
K § 2 ods. 5
Ustanovuje sa špeciálnym ustanovením, že podrobnosti o postupe pri predkladaní a prerokúvaní zmlúv ako aj o schvaľovaní uznesení podľa § 2 ods. 3 písm. i) upravia pravidlá, ktoré schváli Národná rada Slovenskej republiky uznesením.
K Čl. IV
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. november 2015.