NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1) V prípade ak verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ak je hodnota zákazky rovná alebo vyššia než 100 000 000 eur (ďalej len „verejný subjekt“), zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o súlade zmluvy s verejným záujmom.
7ac)
(2) Verejný obstarávateľ podľa odseku 1 je:
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 3,
c) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných subjektov uvedených v písmenách a) alebo b),
d) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) alebo b) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu.
7a)
(3) Právnická osoba podľa odseku 2 písm. b) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 2 písm. a) alebo b),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 2 písm. a) alebo b) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 2 písm. a) alebo b) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“.
(4) Verejný subjekt zašle bezodkladne po uzatvorení zmluvy Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu podľa odseku 1. Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za jej bezodkladné predloženie na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
(5) Podrobnosti o zasielaní zmlúv verejnými subjektami Úradu vlády Slovenskej republiky a o predkladaní zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 6a ustanoví nariadenie vlády.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac) § 2 ods. 3 písm. i) zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 47b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý znie:
㤠47b
(1) Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o súlade zmluvy s verejným záujmom (ďalej len „uznesenie NR SR“), je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni schválenia tohto uznesenia.
(2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva podľa odseku 1 nadobúda účinnosť neskôr po dni schválenia uznesenia NR SR.
(3) Ak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy Národná rada Slovenskej republiky neschváli uznesenie NR SR, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) prerokúva a schvaľuje uznesenie o súlade zmluvy podľa osobitného zákona s verejným záujmom
5a)
.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 6a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 47b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Podrobnosti o postupe pri predkladaní a prerokúvaní zmlúv ako aj o schvaľovaní uznesení podľa ods. 3 písm. i) upravia pravidlá, ktoré schváli národná rada uznesením.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.