Dôvodová správa
Všeobecná časť
Existenciou inštitútu minimálnej mzdy je stanovená dolná príjmová hranica pre pracujúcu populáciu v zamestnaneckom pomere. Je preto neodôvodnené aby pre skupinu samostatne zárobkovo činných osôb t.j. živnostníkov bola stanovená vyššia príjmová hranica ako je ustanovená pre zamestnancov.
Predloženým návrhom sa tento rozpor odstraňuje a zosúlaďuje tak, aby je pre všetky ekonomické činné osoby platila rovnaká minimálna príjmová hranica pre určenie sumy minimálnych povinných odvodov, ktoré sa musia platitit do sociálneho a zdravotného systému A to tak, že touto spoločnou minimálnou hranicou je výška sumy mesačnej minimálnej mzdy. Navrhovanou zmenou zároveň dôjde k zníženiu odvodového zaťaženia v podnikateľskom sektore, čo bude mať pozitívny dopad na hospodársky rast aj nárast zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v Slovenskej republike.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby sa suma minimálneho vymeriavacieho základu na výpočet odvodov SZČO odvodzovala, nie od všeobecného vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda v hospodárstve SR ako 50 % tejto sumy, ale od sumy mesačnej minimálnej mzdy v SR.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. novembru 2015.