Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona upravuje výšku jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti, ktorý je jedným z príspevkov poskytovaných podľa zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je podľa § 3 ods. 1 zákona určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa. Svojim účelom sa tento príspevok podobá účelu príspevku pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
Medzi výškou oboch príspevkov je výrazný rozdiel v neprospech jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Jeho výška je stanovená na 500 eur, kým výška príspevku pri narodení dieťaťa predstavuje pri prvých troch deťoch 829,86 eura. Je vo verejnom záujme, aby deti vyrastali v rodinnom prostredí. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nemôžu vyrastať s vlastnými rodičmi, je žiaduce, aby im bola poskytnutá náhradná starostlivosť v inej rodine. Preto neexistuje žiadny dôvod, prečo by náhradní rodičia, ktorí prijímajú cudzie dieťa do vlastnej starostlivosti, boli pri poberaní jednorazového príspevku na dieťa akokoľvek znevýhodnení voči rodičom, ktorí poberajú príspevok pri narodení vlastného dieťaťa. Vzhľadom na to sa navrhuje výšku oboch príspevkov zjednotiť tým, že sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti naviaže na príspevok pri narodení dieťaťa. Ďalej sa navrhuje vypustiť zo zákona niektoré neopodstatnené obmedzenia pri poberaní jednorazového príspevku.
Skupina poslancov NR SR pri schvaľovaní zákona č. 383/2013 Z. z. navrhla prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní zvýšiť sumu jednorazového príspevku na 829,86 eur, parlament však tento pozmeňujúci návrh neschválil.
Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívny vplyv na verejné rozpočty. Neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Osuský a Lucia Nicholsonová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie:
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Poznámky:
Navrhovaný zákon zlepší sociálnu situáciu rodín, ktoré preberajú deti do náhradnej starostlivosti tým, že zvýši výšku jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti a zruší niektoré obmedzenia pre jeho poberanie.
Podľa poslednej zverejnenej Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR bol jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti v roku 2013 poskytnutý na 763 detí. Navrhuje sa zvýšenie jednorazového príspevku zo súčasných 500 eur na 829,86 eur, čiže
o 329,86 eur. Pri projekcii na počet poberateľov príspevku v roku 2013 by dopady jeho zvýšenia predstavovali cca. 251,7 tisíc eur. Vzhľadom na rozšírenie okruhu možných poberateľov možno celkové rozpočtové dopady odhadnúť na cca. 300 tisíc eur.
Nárast výdavkov rozpočtov verejnej správy navrhujú predkladatelia kompenzovať tým, že sa v rokoch 2016 2018 každoročne o uvedenú sumu znížia výdavky štátneho v kapitole Ministerstva hospodárstva SR. Konkrétne sa navrhuje zníženie výdavkov na investičné stimuly a ďalšie výdavky programu 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania.
Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa vypustiť obmedzujúce podmienky pre poberanie jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. V dôsledku novely zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa obsiahnutej v čl. III zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí sa rozšíril okruh osôb, ktorým možno jednorazový príspevok poskytnúť. Kým dovtedy išlo len o zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, pestúnsku starostlivosť a poručníctvo, po novelizácii sa možnosť poskytnutia príspevku rozšírila o deti v predosvojiteľskej starostlivosti a o deti, ktoré predbežným opatrením súdu zverené do starostlivosti fyzickej osobe a súd koná o predosvojiteľskej starostlivosti. Takým deťom bolo podľa predchádzajúcej právnej úpravy možné poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa, čo sa novelou z roku 2013 zrušilo a nahradilo možnosťou poskytnúť jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Zákon však stanovuje podmienku, že ide o dieťa mladšie ako šesť mesiacov a zároveň o dieťa, na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. Tieto podmienky pre náhradného rodiča diskriminujúce. Nie je dôvod, aby sa jednorazový príspevok mohol v inak rovnakej situácii poberať na dieťa vo veku 5 mesiacov a nemohol na dieťa vo veku 7 mesiacov, alebo aby náhradný rodič preberajúci dieťa, na ktoré bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa, bol znevýhodnený voči náhradnému rodičovi preberajúcemu dieťa, na ktoré takýto príspevok dosiaľ poskytnutý nebol. Preto sa navrhuje obe uvedené obmedzujúce podmienky vypustiť.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti bola zhodná so sumou príspevku pri narodení dieťaťa. Rovnaká výška oboch príspevkov sa zabezpečiť prostredníctvom odkazu na zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v dvoch rôznych výškach vo výške 829,86 eur pri deťoch z prvého tretieho pôrodu a vo výške 151,37 pri deťoch zo štvrtého a ďalšieho pôrodu. Vzhľadom na verejný záujem na náhradnej starostlivosti sa navrhuje, aby výška jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti bola naviazaná na vyššiu z dvoch súm príspevku pri narodení dieťaťa.
K bodu 4
Navrhuje sa vypustiť jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti z mechanizmu valorizácie ostatných príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktoré sa v zmysle § 18 zákona upravujú opatrením, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tým, že bude suma jednorazového príspevku naviazaná na sumu príspevku pri narodení dieťaťa, nebude sa upravovať tak, ako iné príspevky na podporu náhradnej starostlivosti, ale k jej zvýšeniu príde vždy, keď dôjde k zvýšeniu príspevku pri narodení dieťaťa. Sumu príspevku pri narodení dieťaťa môže zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2016. Legisvakančná doba sa navrhuje vzhľadom na zmenu podmienok vyplácania príspevku a zmenu jeho výšky, ako aj vzhľadom na premietnutie rozpočtových dopadov navrhovaného zákona do štátneho rozpočtu na rok 2016.