N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Petra Osuského a Lucie Nicholsonovej
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Peter Osuský
Lucia Nicholsonová
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského a Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
BRATISLAVA 2015
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2015,
ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 383/2013 Z. z. sa mení takto:
1.V § 3 ods. 3 sa v písm. a) vypúšťajú slová „a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov“.
2.V § 3 ods. 3 sa v písm. b) spojka „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písm. c).
3.V § 3 ods. 6 znie:
„(6) Suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je zhodná so sumou príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré je narodené z prvého pôrodu tretieho pôrodu a ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, podľa osobitného predpisu.6b)
4.V § 18 sa v ods. 1 vypúšťajú slová „§ 3 ods. 6,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.