N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z. zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 ods. 1 sa na konci dopĺňajú vety: „Na tovary uvedené v prílohe č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 13% zo základu dane. Na výrobu a dodanie teplej vody, plynu, tepelnej energie, elektriny a palív mimo palív do motorových vozidiel pre domácnosti sa uplatňuje znížená sadzba dane 13% zo základu dane.“.
2.V § 27 ods. 2 sa za slová „podľa prílohy č. 7“ vkladajú slová „a prílohy č. 7a“.
3. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie:
Príloha č. 7a
Zoznam tovarov – potravín so zníženou sadzbou dane
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka1)
Opis tovaru
0102
0103
0104
0105
010614
-Živé hovädzie zvieratá
-Živé svine
-Živé ovce a kozy
-Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:
-Králiky a zajace
02
-Mäso a jedlé mäsové droby
03
-Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem
0301 11 00 a 0301 19 00 ozdobné ryby
04
-Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté
0504
0506
-Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
-Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (však nenarezané do tvaru)
07
-Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
08
-Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov
09
-Káva, čaj, maté a koreniny
10
-Obilniny
11
-Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12
-Olejnaté semená a olejnaté plody, rôzne zrná, semená a plody,; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a kroviny
-okrem 1209- Semená, plody a výtrusy druhov používaných na siatie, 1210- Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín, 1211 - Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov) druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku, 1213 - Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet, 1214- Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet
1509
1517
-Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikové
-Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516
16
-Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
17
-Cukor a cukrovinky
18
-Kakao a prípravky z kakaa
19
-Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka, cukrárenské výrobky
20
-Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných rastlín
21
-Rôzne jedle prípravky
2201
2202
2209
-Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh,
-Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009:
-Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.