NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 335/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 412/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2012 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z. a zákona č. 184/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4“.
2.V § 4 ods. 1 znie:
„(1) Rodičovský príspevok je 230 eur mesačne.“.
3.V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Rodičovský príspevok je mesačne 65 % sumy uvedenej v odseku 1, ak sa aspoň jednej z oprávnených osôb za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok neposkytovalo materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte, aspoň jedna z oprávnených osôb za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nebola nemocensky
poistená najmenej 270 dní alebo nebola nemocensky poistená najmenej 180 dní a najmenej 90 dní nevykonávala aktivačnú činnosť podľa osobitného predpisu18f); do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu,18g) alebo sa aspoň jedna z oprávnených osôb nepripravuje na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné 4 roky predchádzajúce vzniku nároku na rodičovský príspevok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18f a 18g znejú :
“18f) § 52 a § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
18g) §49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
4.V § 4 ods. 2 sa za slová „ podľa odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
5.V § 4 ods. 3 sa slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 3 alebo odsekoch 2 a 3“.
6.V § 4 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 2 alebo odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3 alebo odseku 4“.
7.V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak aspoň jedna z oprávnených osôb počas poskytovania rodičovského príspevku splní podmienku podľa § 4 ods. 2, suma rodičovského príspevku sa zvýši na sumu podľa § 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4 od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.“.
8.V § 7 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
9.V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4“.
10.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12cPrechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014
(1) O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. októbra 2015, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. októbra 2015, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. októbra 2015 podľa zákona účinného do 31. októbra 2015.
(2) Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. októbri 2015 za obdobie pred 1. novembrom 2015, o nároku na rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. októbra 2015 podľa zákona účinného do 31. októbra 2015.
(3) Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. októbra 2015, považuje sa od 1. novembra 2015 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. novembra 2015 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. novembra 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.