UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 262
z 27. mája 2015
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu:
20170/2015
Predkladateľ:
podpredseda vlády a minister financií
Vláda
A.schvaľuje
A.1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
B.poveruje
predsedu vlády
B.1.predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie;
podpredsedu vlády a ministra financií
B.2.uviesť a odôvodniť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.
Vykonajú:predseda vlády
podpredseda vlády a minister financií
Na vedomie:predseda Národnej rady SR