N á v r h
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ............... 2015
o referenčných registroch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § ................. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Tento výnos ustanovuje:
a)formu a obsah referenčných registrov a referenčných údajov
b)tvorbu a zmenu referenčného údaja
§ 2
Referenčný register sa zapisuje vo formáte:
a)názov referenčného registra,
b)správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,
c)označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,
d)údaj o tom, ktoré referenčné údaje sú získavané zo zdrojových registrov,
e)oprávnenie správcu referenčného registra na udeľovanie prístupu k referenčným registrom.".
§ 3
Referenčný údaj sa zapisuje vo formáte:
§ 4
Fázy prípravy voči každému registru (obyčajný, kandidát na referenčný register, referenčný)
§ 5
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť ...........
Odôvodnenie
Návrh výnosu vychádza z § ........zákona č. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 29/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do právneho poriadku zavádzajú referenčné údaje ako zdrojové údaje základných registrov.
Referenčným údajom údaj registra, ktorý je vo vzťahu k objektu evidencie vedenému v registri jedinečný a využíva sa v ďalších informačných systémoch verejnej správy. Systém referenčných (zdrojových) údajov je definovaný trojicou pojmov typ referenčného údaja (napr. meno, priezvisko, ulica), referenčný údaj (položka niektorého registra, ktorá je vedená referenčne) a hodnota (referenčného) údaja (vlastný obsah, teda napr. „Novák“).
Osobitná časť
§ 1 cieľ výnosu
§ 2 formáty referenčného registra
§ 3 formáty referenčného údaja
§ 4 fázy prípravy referenčného registra
§ 5 účinnosť výnosu