1
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu. V súvislosti s doložkou vybraných vplyvov žiadame zosúladiť text predkladacej správy s obsahom doložky vybraných vplyvov, resp. odstrániť text „Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy“.
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.
V nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 18.12.2014 o vyjadrenie k Doložke vybraných vplyvov Vám oznamujeme, že sekcia rozpočtovej politiky ako gestor posudzovania návrhu za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe predkladá nasledovné stanovisko.
Berieme na vedomie, že materiál pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a výdavky na jeho realizáciu budú kryté z OPIS a v rámci schválených výdavkov dotknutých kapitol na príslušný rozpočtový rok, ako sa uvádza v predkladacej správe a v textovej časti doložky, časť 2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie.
V zmysle vyznačovania vplyvov v doložke vybraných vplyvov, v časti A.2 Vplyvy je potrebné v predposlednom odseku predkladacej správy jednoznačne a správe uviesť vplyvy, napr. uvádzať vplyv na
2
rozpočet verejnej správy, nie na verejné rozpočty, zrozumiteľne preformulovať text „návrh pozitívny vplyv marginálne vplyvy na hospodárenie ...“ .
Vzhľadom na to, že v tabuľkovej časti doložky vplyvov uvedené iba výdavky za OPIS, žiadame do doložky doplniť aj predpokladané výdavky dotknutých kapitol, ktoré budú použité v rámci realizácie uvedeného projektu. Pripomienka je zásadná.
ANALÝZA VPLYVOV
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Rozpočet verejnej správy (v tis. eur)
2015
2016
2017
2018
Príjmy verejnej správy celkom
Štátny rozpočet (VPS)
z toho:
- vplyv na ŠR
- vplyv na územnú samosprávu
Výdavky verejnej správy celkom
2 524
6 362
5 178
5 178
V tom: MF/0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti
2 524
6 362
5 178
5 178
z toho:
-vplyv na ŠR
2 324
5 762
4 778
4 778
Štátny rozpočet - MF SR
450
1 650
980
980
Štátny rozpočet - ÚV SR
800
1 700
1 500
1 500
Štátny rozpočet - MV SR
624
1 362
1 278
1 278
Štátny rozpočet – MS SR
450
1050
1020
1020
EÚ prostriedky
1 598
4 340
3 598
3 598
Spolufinancovanie
374
766
636
636
Pro Rata
352
656
544
544
-vplyv na územnú samosprávu
200
600
400
400
Financovanie zabezpečené v rozpočte
V tom za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
2 524
6 362
5 178
5 178
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Financovanie
2015
2016
2017
2018
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (
2 524
6 362
5 178
5 178
3
- príjmy, + výdavky)
z toho vplyv na ŠR
2 324
5 762
4 778
4 778
Štátny rozpočet - MF SR
450
1 650
980
980
Štátny rozpočet - ÚV SR
800
1 700
1 500
1 500
Štátny rozpočet - MV SR
624
1 362
1 278
1 278
Štátny rozpočet – MS SR
450
1050
1020
1020
financovanie zabezpečené v rozpočte
2 524
5 762
4 778
4 778
ostatné zdroje financovania
200
600
400
400
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Projekty financované v rámci Prioritnej osi č. 1, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v plnej výške cez rozpočet Platobnej jednotky Ministerstva financií SR, a teda nesmú byť rozpočtované duplicitne v rozpočtoch príslušných kapitol. Projekty v rámci Prioritnej osi č. 1, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na centrálnej úrovni financované z vo výške 75,31% a spolufinancované zo štátneho rozpočtu vo výške 13,29% a systémom pro rata 11,4 % projektu zabezpečované transferom z rozpočtu Platobnej jednotky MF SR. Vzhľadom na to, že tento proces je čo do rozsahu bezprostredne závislý od spôsobu realizácie a nasadenia spoločných modulov a ďalších elektronických prostriedkov komunikácie, ako aj vzhľadom na to, že v určitom rozsahu existuje výkon verejnej moci elektronicky aj v súčasnosti, konkrétne cieľové odhadované finančné dosahy budú závislé na stave realizácie konkrétnych projektov.
Dôsledkom zjednotenia pravidiel pre prístup k údajom, bude jednoduchšie prepojenie informačných systémov, a tým lacnejšia realizácia povinností na zdieľanie údajov, ktoré budú vychádzať z rôznych právnych predpisov, a ktorých cieľom je odstránenie byrokratickej záťaže právnických a fyzických osôb.
V budúcnosti, t.j. po zabezpečení všetkých krokov k úplnej elektronizácii administratívnych procesov, možno očakávať úsporu rozpočtových nákladov verejnej správy, a to nákladov na, archívne kapacity, kancelársky spotrebný materiál atď.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Cieľom návrhu zákona je zdokonalenie modelu elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci a prepojenie referenčných registrov verejnej správy a vytvorenie zdrojových registrov, rovnako ako úprava existujúcich vzťahov medzi orgánmi verejnej moci s cieľom zlepšenia a zefektívnenia dátových tokov. Návrh zákona vylepšuje spoločné modelové rozhranie pre interoperabilitu a využívanie údajov z nich za účelom jednotného spôsobu využívania spravovaných dát, ktoré sa v nich nachádzajú. Súčasne sa bude redukovať fyzická autentifikácia účastníkov právnych vzťahov v prípadoch automatickej autentifikácie prostredníctvom informačného systému verejnej správy. Zavádzajú sa tiež platené služby časovej pečiatky. Zároveň sa vynímajú spod pôsobnosti zákona zdravotnícke ISVS, čím sa liberalizuje ich prevádzkový režim a zároveň znižujú finančné nároky na zosúladenie s podmienkami stanovenými zákonom.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
X nová služba alebo nariadenie
4
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Návrh zákona bude mať z dôvodu realizácie projektov informatizácie spoločnosti výrazný hospodársky a finančný dosah, a to na verejné financie formou presunu plánovaných výdavkov medzi rozpočtové kapitoly nových navrhnutých správcov ISVS resp. modulov a vzniku nových nákladov pri implementácii novovzniknutých požiadaviek na úpravu existujúcich a vytvorenie nových informačných systémov. Výdavky si jednotlivé inštitúcie uplatnia v rámci príslušnej rozpočtovej kapitoly a rozpisu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 2018 na základe predložených požiadaviek. Schválená výška výdavkov bude zabezpečená v rozpočte príslušnej kapitoly.
Prínosom bude lepší výkon verejnej moci, založený na rýchlom a účelnom zdieľaní dát, kde možno očakávať celkové zníženie nákladov na získavanie údajov, napríklad o podnikateľských subjektoch, vrátane zníženia s tým súvisiacich administratívnych a materiálových nákladov. Súčasne dôjde ku skvalitneniu obsahu informačných systémov verejnej správy, a tým aj výkonu verejnej moci.
Výdavky spojené s realizáciou zákona budú zabezpečené jednak z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (1. prioritná os) a nového operačného programu OPII (integrované infraštruktúra) a v rámci schválených limitov výdavkov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
V zmysle uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka bolo v bode C. 1 ministrovi financií SR uložené viazať v kapitolách štátneho rozpočtu prostriedky v objeme 120 mil. eur a v bode D. 2 primátorom miest, starostom obcí a predsedom vyšších územných celkov odporučené prispôsobovať v záujme konsolidácie verejných financií výdavky miest, obcí a vyšších územných celkov vývoju ich príjmov. Uvedené opatrenie je záväzným limitom pre zamedzenie zvyšovania nákladov na bežnú prevádzku i investičné projekty, nekryté schválenými rozpočtovými opatreniami.
Všetky moduly Ústredného portálu verejnej správy ako aj všetky referenčné registre v správe ústredných orgánov verejnej správy (ÚOŠS). Ich tvorba a prevádzka je krytá z rozpočtovej kapitoly príslušného ÚOŠS, preto sa územnej samosprávy uvedené náklady priamo netýkajú. Orgány územnej samosprávy do systému elektronickej verejnej správy osobitne zapojené najmä Národným projektom Dátového centra miest a obcí.
K realizácii niektorých ustanovení zákona využívané nástroje, ktoré v súčasnosti slúžia na realizáciu povinností vyplývajúcich z iných predpisov. Týmito nástrojmi napríklad elektronický podpis a elektronická podateľňa, ktoré orgány povinné využívať na základe zákona o elektronickom podpise a procesných predpisoch upravujúcich výkon ich pôsobnosti.
Obstarávacie náklady na IKT v súčasnosti vo väčšine preinvestované v rámci obnovy životného cyklu, a napr. "logovanie" prístupu k dátam a uchovávanie záznamov o ňom je štandardnou súčasťou moderného zabezpečenia informačného systému, a preto je možné tieto náklady uhradiť účelnou alokáciou prostriedkov v rámci obnovy životného cyklu informačných systémov.
Vzhľadom na fakt, že vláda SR schválila svojim uznesením č. 561 zo 17. 10. 2012 Návrh nového systému platenia, evidencie a zúčtovania správnych, a súdnych poplatkov, ktorý predstavuje komplexný spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov, z toho dôvodu neobsahuje návrh tohto zákona úpravu elektronického platenia týchto poplatkov. Z uvedeného dôvodu sa nepredpokladá rast príjmov štátneho rozpočtu zo správnych a súdnych poplatkov zabezpečovaných prostredníctvom návrhu tohto zákona.
5
Tabuľka č. 4
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v tis. eur)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 221004 - správne poplatky
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v tis. eur)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Bežné výdavky (600)
650
1 562
1 380
1 380
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
580
1 392
1 200
1 200
Z toho: Štátny rozpočet - MF SR
200
450
350
350
Štátny rozpočet - ÚV SR
280
650
610
610
Štátny rozpočet - MV SR
80
242
200
200
Štátny rozpočet - MS SR
20
50
40
40
Bežné transfery (640)2
70
170
180
180
Z toho: Štátny rozpočet - MF SR
20
62
68
68
Štátny rozpočet - ÚV SR
25
63
65
65
Štátny rozpočet - MV SR
12
25
30
30
Štátny rozpočet - MS SR
13
20
17
17
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
1 674
4 198
3 398
3 398
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
1 116
3 062
2 218
2 218
Z toho: Štátny rozpočet - MF SR
216
562
318
318
Štátny rozpočet - ÚV SR
300
1000
800
800
Štátny rozpočet - MV SR
400
800
600
600
Štátny rozpočet - MS SR
200
700
500
500
Kapitálové transfery (720)2
558
1 136
1 180
1 180
Z toho: Štátny rozpočet - MF SR
90
360
357
357
Štátny rozpočet - ÚV SR
220
420
430
430
Štátny rozpočet - MV SR
148
236
260
260
Štátny rozpočet - MS SR
100
120
133
133
6
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2015
2016
2017
2018
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
*Mzdové náklady sú marginálne, pretože obslužné činnosti budú v absolútnej väčšine vykonávať preškolení súčasní pracovníci povinných osôb (orgánov verejnej správy a verejnej moci).
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Notári, patentoví zástupcovia, novovzniknuté právnické osoby
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Odstránenie povinnosti vykonávať zadarmo zaručenú konverziu dokumentov, ak ide o konverziu dokumentov, ktoré vznikli z činnosti notárskeho úradu s inou miestnou príslušnosťou.
Patentoví zástupcovia budú oprávnenými osobami pre výkon konverzií.
Aktivácia elektronických schránok právnickým
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2 524
6 362
5 178
5 178
z toho výdavky na ŠR
2 324
5 760
4 778
4 778
Bežné výdavky (600)
650
1 562
1 380
1 380
Z toho: Štátny rozpočet - MF SR
220
512
418
418
Štátny rozpočet - ÚV SR
305
713
675
675
Štátny rozpočet - MV SR
92
267
230
230
Štátny rozpočet - MS SR
33
70
57
57
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
1 674
4 198
3 398
3 398
Z toho: Štátny rozpočet - MF SR
306
922
675
675
Štátny rozpočet - ÚV SR
520
1 420
1 230
1 230
Štátny rozpočet - MV SR
548
1 036
860
860
Štátny rozpočet - MS SR
300
820
633
633
7
osobám zriadeným po účinnosti zákona automaticky pri ich vzniku a zapísaní do príslušného registra. Zároveň sa vynímajú zdravotnícke ISVS spod pôsobnosti zákona, čím sa im liberalizuje prevádzkový režim.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Žiadne.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Pozitívne dôsledky budú v oblasti zvýšenia efektivity a odstraňovaním administratívnej a finančnej náročnosti úkonu.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Výrazné odstránenie administratívnej a finančnej náročnosti pri zabezpečovaní konverzie dokumentov.
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno, upravuje sa gestorstvo niektorých spoločných modulov, zavádzajú sa zdrojové registre, upravuje sa mechanizmus platieb cez platobný modul, upravuje sa pripájanie platobných príkazov, register systémových certifikátov, časové pečiatky bez obmedzení pre spracovanie podaní a vyhotovovanie rozhodnutí.
Úroveň IV (transakčná).
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno, predmetom úpravy návrhu zákona sú aj pravidlá prepojiteľnosti ISVS.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie, novela zákona je primárne zameraná na správcov a prevádzkovateľov ISVS povinných osôb, zabezpečujúcich v rámci svojej vnútornej organizácie aj prevádzku IS, vzdelanie pracovníkov v oblasti IKT vyplýva z ich pracovného zaradenia. U používateľskej verejnosti sa týmto zákonom nepredpokladá štátom zabezpečované IKT vzdelávanie na tieto účely.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie.
8
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Áno, hoci zákon je technicko-procesnou normou zameranou na IT architektúru verejnej správy, propagácia je nevyhnutná pre rozšírenie používania e-služieb.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Áno, prostredníctvom technických štandardov prístupnosti a využívaním tzv. prístupových miest sa zlepšuje ich prístupnosť k službám verejnej správy a verejnej moci.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Áno, zákon predpokladá úpravu pravidiel fungovania ISVS, napr. gestorstvo spoločných modulov UPVS, centrálna registrácia osvedčovacích doložiek pre konverzie, kodifikujú sa zdrojové registre, autentifikačné certifikáty, register systémových certifikátov, zavádzajú sa služby časovej pečiatky, centrálny register elektronických plnomocestiev, ráta sa so vzájomným prepojením referenčných registrov so systémami pripravovanými v rámci rezortných projektov (napr. e-justice).
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Áno, prostredníctvom povinností orgánov verejnej moci a právnických osôb s aktivovanými elektronickými schránkami komunikovať elektronicky, povinného využívania modulu úradnej komunikácie a iných nástrojov sa rozširuje rozsah poskytovaných služieb.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Áno, v malom rozsahu sa rozširuje okruh poskytujúcich subjektov a rozsah poskytovaných služieb (patentoví zástupcova ako oprávnené osoby pre výkon konverzie). Posilňuje sa význam prístupových miest ako miest jednotného kontaktu pri realizácii služieb verejných orgánov.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno, prostredníctvom štandardov pre ISVS sa zabezpečuje rozšírená úroveň interoperability.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Áno, prostredníctvom povinností správcov a prevádzkovateľov ISVS. Bezpečnosť a ochranu digitálneho prostredia je možné zlepšiť na programovej úrovni (softvérovej) alebo technickej (hardvérovej).
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Áno, podmienkou pre zavedenie nových prvkov a služieb verejnej správy je rozšírenie technickej infraštruktúry.
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Áno, kompetenčné zmeny na úrovni gestorstva niektorých spoločných modulov a informačných systémov.
9
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Áno, hlavne z prostriedkov OPIS na projekty 1. prioritnej osi, nového operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a tiež čiastočne v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých povinných osôb. Do výšky 85 % financovaných v rámci OPIS (OPII).
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nejde o nelegislatívny materiál.