NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z. a zákona č. 341/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 2 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „zverejní alebo“.
2.§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom9), ktorá sa uchádza o funkciu vymedzenú funkčným obdobím alebo časovým obdobím alebo obsadzovanú na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov16j); to platí aj pre zverejnenie osobných údajov fyzickej osoby, ktorá je úspešným uchádzačom, bezprostredne po nástupe do takejto funkcie. Podľa prvej vety sa zverejňujú osobné údaje v rozsahu,
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) profesionálny životopis,
e) dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie zákonných podmienok pre výkon funkcie,16k)
f) ďalšie dokumenty požadované v zmysle osobitných predpisov.16l)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16j až 16l znejú:
16j) Napríklad § 5 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 a 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 100 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 111/1990 Z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
16k) Napríklad § 19 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.
16l) Napríklad § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V poznámke pod čiarou k odkazu 27c sa vypúšťa citácia „o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.