NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slovo „činnosťou“ vkladá čiarka a slová „pri obťažovaní obyvateľstva zápachom“.
2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Prípustná miera obťažovania zápachom
(1)Prípustná miera obťažovania zápachom je stav pachových znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorý sa dosiahnuť použitím najlepšej dostupnej techniky a odstraňovaním alebo obmedzovaním obťažujúceho pachového vnímania.
(2)Prípustná miera obťažovania zápachom nie je dodržaná, ak:
a)obťažovanie zápachom namieta najmenej 20 osôb bývajúcich alebo pracujúcich v oblasti, v ktorej dochádza k obťažovaniu zápachom,
b)aspoň u jedného z prevádzkovateľov veľkých zdrojov alebo prevádzkovateľov stredných zdrojov sa preukáže porušenie povinnosti podľa tohto zákona,
c)príslušné obecné zastupiteľstvo vydá súhlas podľa osobitného predpisu.9a)
(3)Okresný úrad na základe podnetu podľa odseku 2 písm. a) začne konanie o udelení pokuty uvedenej v § 30 ods. 3 písm. a) a ods. 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad) dodržiavať prípustnú mieru obťažovania zápachom podľa § 4a ods. 1.“.
4. V § 30 ods. 3 písm. a) sa slová „u) a w)“ nahrádzajú slovami „u), w) a ad)“.
5. V § 30 ods. 5 sa slová „t) a u)“ nahrádzajú slovami „ t), u) a ad)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.