1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 7
Členské štáty nabádajú poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, na to, aby sa ich služby postupne sprístupňovali osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.
N
Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení návrhu zákona
§ 18 ods. 2 písm. a)
(2) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmeneja) 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím
Ú
2
§ 18a písm. a)
§ 18aa
Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmeneja) 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
㤠18aa
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím
(1)Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý
a) je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,
b) zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a
c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.
(2)Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy
3
§ 18b ods. 1
§ 18d ods. 1 písm. a) a b), ods. 2
televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.“.
(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré tlmočené do posunkovej reči nepočujúcich alebo vysielané alebo poskytované v posunkovej reči nepočujúcich a oznámiť rade spôsob označenia týchto programov.
(1) Vysielateľ je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 18 a 18a, a toa) údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich, b) zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby. (2) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je na účel kontroly plnenia povinností podľa § 18b povinný poskytovať rade na požiadanie
4
zoznam poskytovaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich zaradenia v rámci poskytovanej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
N – bežná transpozícia
Z – zhoda n. a. – neaplikovateľnosť
O – transpozícia s možnosťou voľby
Ú – úplná zhoda
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
Č – čiastočná zhoda
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
Ž – žiadna zhoda