VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa
§ 18aa ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.
z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení zákona č. .../2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len „titulky“), ktoré sprevádzajú audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 2
Technické požiadavky na titulky
Titulky musia spĺňať nasledujúce technické požiadavky:
a)text titulku je zarovnaný na stred,
b)maximálny počet znakov v riadku je 36 vrátane medzier,
c)titulok pozostáva maximálne z dvoch riadkov,
d)čas zobrazenia titulku je primeraný na zabezpečenie jeho čitateľnosti,
e)titulok je zobrazený na tmavom podklade a jeho farba je v kontraste voči farbe podkladu; farba titulku nesmie byť červená, fialová ani sivá.
§ 3
Požiadavky na titulky zachytávajúce hovorený prejav
(1)Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav viacerých postáv sa použije farebné odlíšenie titulkov. Farebné odlíšenie titulkov podľa prvej vety sa použije v jednom audiovizuálnom diele alebo v jednom programe najviac v piatich farbách.
(2)Pri zobrazení titulkov sa pomlčka na začiatku vety použije ako znamienko na oddelenie hovoreného prejavu jednej postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy. Počas trvania hovoreného prejavu postavy, ktorý sa pre rozsiahlosť rozdelí do viacerých titulkov, sa pomlčka určujúca zmenu postavy ďalej neumiestňuje.
(3)Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nie je v danom momente v audiovizuálnom diele alebo v programe zobrazená, sa na začiatku identifikuje táto postava menom alebo iným označením, pričom identifikácia postavy sa uvedie titulkom zobrazeným veľkými písmenami, ktorý je ukončený dvojbodkou.
(4) Ak je hovorený prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom, ktorý nie je zo zrakového vnemu zrejmý, ale vplyv na priebeh deja, tento emočný prejav sa identifikuje a zobrazí v titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom.
(5)Ak titulky zachytávajú vnútorný monológ postavy alebo jej spomienky, zobrazí sa táto skutočnosť v titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy.
(6)Ak súčasťou audiovizuálneho diela alebo programu krátke dialógy alebo monológy v cudzom jazyku, ktoré zámerne nie preložené do slovenského jazyka a sú ponechané v originálnom znení, tieto dialógy alebo monológy sa nezobrazujú v titulkoch, namiesto toho sa veľkými písmenami zobrazí titulok, v ktorom sa uvedie v akom cudzom jazyku dialóg alebo monológ prebieha. Postup podľa prvej vety sa neuplatní, ak by absencia zachytenia hovoreného prejavu titulkami sťažila chápanie sledovaného audiovizuálneho diela alebo programu. V takomto prípade sa pred titulkami zachytávajúcimi hovorený prejav v cudzom jazyku zobrazí v titulku veľkými písmenami informácia v akom cudzom jazyku dialóg alebo monológ prebieha.
(7)Ak je nevyhnutné text titulku skrátiť alebo inak upraviť, nesmie skrátený alebo upravený text meniť alebo skresliť zmysel pôvodného hovoreného prejavu.
§ 4
Požiadavky na titulky približujúce iné zvuky
Ak v audiovizuálnom diele alebo v programe obsiahnuté zvuky, ktoré majú vplyv na jeho dej alebo trvajú viac ako 15 sekúnd bez hovoreného slova a pritom nevyplývajú zo zrakového vnemu, je potrebné oznámiť zvuk zobrazením titulku veľkými písmenami.
§5
(1)Na titulky sprevádzajúce športové programy a spravodajské programy sa ustanovenia § 3 a 4 nevzťahujú.
(2)Na titulky sprevádzajúce programy vysielané v priamom prenose sa ustanovenia § 2 písm. d), § 3 a § 4 nevzťahujú.
Účinnosť
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Marek Maďarič v.r.