1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je podporiť vysielanie slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným slovenským audiovizuálnym dielam a audiovizuálnym dielam v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave a v súlade s európskou legislatívou rozšíriť obmedzenia vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii týkajúcej sa cigariet a tabakových výrobkov aj na elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.
Uvedená právna úprava si vyžiadala novelizáciu troch právnych predpisov, a to zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“), zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon o digitálnom vysielaní“) a zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o audiovízii“). V súvislosti s novým Autorským zákonom, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese sa navrhuje novelizovať taktiež zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Navrhuje sa v legislatívnej rovine zabezpečiť podporu vysielania slovenských hudobných diel, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, v rozhlasovom vysielaní. Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť prístup poslucháčskej verejnosti k slovenskej hudbe, podpora slovenských autorov a výkonných umelcov, ako aj slovenskej hudobnej tvorby ako takej. Podpora slovenských hudobných diel vo vysielaní sa navrhuje zákonným stanovením minimálneho percentuálneho podielu, ktorý budú rozhlasoví vysielatelia povinní vyhradiť týmto dielam. Systém kvót vo vysielaní je v slovenskom právnom poriadku osvedčený, keďže zákon stanovuje napr. podiel programov vo verejnom záujme, podiel európskych diel a diel nezávislých producentov, ktorým televízni vysielatelia povinní vyhradiť vysielací čas. Podpora domácej hudobnej produkcie prostredníctvom stanovenia minimálnych kvót jej hranosti je štandardným nástrojom, ktorý je obsiahnutý v legislatíve viacerých štátov, a to nielen európskych.
Navrhuje sa, aby bol vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam v roku 2016 najmenej 20 % a od roku 2017 najmenej 25 % času vysielania venovaného vysielaniu hudobných diel a verejnoprávny vysielateľ najmenej 30 % v roku 2016 a od roku 2017 najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom tento podiel bude musieť dosiahnuť v každej svojej rozhlasovej programovej službe osobitne. Z podielu odvysielaných slovenských hudobných diel budú nové diela tvoriť najmenej jednu pätinu, čím by sa mala zabezpečiť zvýšená podpora novej
2
slovenskej hudobnej tvorby, ktorá je často aj tvorbou mladých umelcov, a majú mnohokrát problém osloviť poslucháčov práve prostredníctvom rozhlasového vysielania. Zároveň sa navrhuje, aby sa do stanoveného podielu slovenských hudobných diel započítavali iba diela odvysielané v čase od 6.00 do 24.00 hodiny. Účelom tohto opatrenia je zabrániť vysielateľom, aby slovenské hudobné diela zaraďovali do vysielania v najmenej atraktívnom vysielacom čase. Výška minimálneho podielu vysielania slovenských hudobných diel sa navrhuje v takej percentuálnej sadzbe, ktorá by nemala mať za následok nadmerné zaťaženie rozhlasových vysielateľov, no na druhej strane umožní zvýšiť šance slovenskej hudby dostať sa k slovenským poslucháčom aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. Na vysielateľa, u ktorého by bolo plnenie tejto povinnosti vo vzťahu ku konkrétnej rozhlasovej programovej službe z dôvodu jej zamerania úplne vylúčené, sa na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu táto povinnosť vzťahovať nebude.
V súvislosti s touto novou povinnosťou sa na účel jej efektívnej kontroly zavádzajú nové povinnosti vysielateľov, ako aj nové právomoci Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Návrh zákona v záujme uľahčenia prístupu osobám so sluchovým postihnutím k programom a vymedzeným audiovizuálnym dielam, ktoré distribuované verejnosti, zavádza nový pojem „titulky pre osoby so sluchovým postihnutím“. Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý je synchronizovaný so zvukovou stopou programu, zachytáva hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V tejto súvislosti ministerstvo pripraví návrh vyhlášky, ktorá špecifikuje požiadavky na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.
Návrhom zákona sa kvóty programov vysielaných s multimodálnym prístupom pre vysielateľov nemenia, dochádza len k vymedzeniu požiadaviek na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorého účelom je uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím k vysielaným programom. V záujme zabezpečenia prístupu zdravotne postihnutých osôb k programom, ktoré ku koncovému užívateľovi šírené prostredníctvom retransmisie, sa navrhuje zavedenie explicitnej povinnosti pre prevádzkovateľov retransmisie, poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu. V zmysle návrhu zákona sa povinnosti prevádzkovateľa retransmisie, a teda aj povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, budú vzťahovať aj na tých prevádzkovateľov retransmisie, ktorí poskytujú retransmisiu na území Slovenskej republiky, ale majú sídlo mimo jej územia. Úpravou sa tak sleduje cieľ zabezpečiť ochranu koncového užívateľa služby retransmisie, bez ohľadu na to, z akého zdroja a od akého subjektu prijímajú užívatelia signál programových služieb.
V spojitosti s novozavedenou povinnosťou distributéra audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečiť pre takéto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasové komentovanie pre nevidiacich, sa novelizuje aj zákon o audiovízii.
Návrhom zákona sa zároveň do slovenského právneho poriadku transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov
3
týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES, ktoré sa týkajú mediálnej komerčnej komunikácie vo vzťahu k elektronickým cigaretám a plniacim fľaštičkám pre elektronické cigarety. V dôsledku prebratia príslušných ustanovení tejto smernice sa rozširujú obmedzenia týkajúce sa mediálnej komerčnej komunikácie vo vzťahu k cigaretám a iným tabakovým výrobkom aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. V zmysle navrhovanej úpravy sa tak rozširujú obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. Rovnako sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
V súvislosti s touto problematikou sa navrhuje novelizovať aj zákon o audiovízii. V zmysle návrhu zákona sa tak rozšíria obmedzenia umiestňovania produktov aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety, ako aj umiestňovanie produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
Návrhom zákona dochádza aj k zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na nový autorský zákon, ktorý zaviedol pojem „nezávislý subjekt správy“ a pojem „správa práv“, ktorú vykonávajú nezávislé subjekty správy a organizácie kolektívnej správy, sa navrhuje úprava, ktorá stanovuje, že správa práv, ktorú vykonávajú tieto právnické osoby, nie je živnosťou. Zavedenie pojmu nezávislý subjekt správy je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, ani vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy. Predpokladá sa pozitívny aj negatívny vplyv návrhu zákona na podnikateľské prostredie.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
5
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrhom zákona budú pozitívne ovplyvnené subjekty pôsobiace v oblasti slovenského hudobného priemyslu, najmä autori a výkonní umelci, nakoľko sa zavádzajú minimálne percentuálne podiely na vysielanie slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby.
Negatívny dopad bude mať navrhovaná právna úprava na distributérov slovenských audiovizuálnych diel alebo audiovizuálnych diel v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, nakoľko títo budú mať v zmysle návrhu zákona novú povinnosť zabezpečiť pre uvedené audiovizuálne diela titulky pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasové komentovanie pre nevidiacich.
Negatívny vplyv môže mať návrh zákona aj na vysielateľov televíznej programovej služby, ktorým sa síce nezvyšuje zákonom stanovená kvóta minimálneho percentuálneho podielu programov odvysielaných s multimodálnym prístupom, no v záujme zvýšenia kvality týchto titulkov sa vymedzujú presné kritéria, ktoré musia titulky pre osoby so sluchovým postihnutím spĺňať.
Negatívny vplyv môže mať návrh zákona aj na prevádzkovateľov retransmisie, ktorý budú mať povinnosť zabezpečiť každému koncovému užívateľovi jeho služby na základe písomnej žiadosti set-top-box, ktorý technicky umožňuje multimodálny prístup.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Zavedenie minimálneho percentuálneho podielu vysielania slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podporiť slovenskú hudobnú tvorbu ako celok, v dôsledku čoho budú nepriamo podporení aj autori hudby, textov a v neposlednom rade aj samotní výkonní umelci.
6
Distributéri audiovizuálnych diel, ktorí verejne rozširujú slovenské audiovizuálne diela alebo audiovizuálne diela v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, budú v zmysle návrhu zákona povinní zabezpečiť pre takéto audiovizuálne diela titulky pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasové komentovanie pre nevidiacich. To môže viesť k miernemu zvýšeniu nákladov pre tieto subjekty.
V súvislosti so zavedením požiadaviek, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím môže dôjsť k miernemu zvýšeniu nákladov vysielateľov televíznej programovej služby na výrobu takýchto titulkov. Kvóty programov s multimodálnym prístupom sa pre vysielateľov návrhom zákona nemenia, a teda zvýšenie nákladov sa predpokladá iba v súvislosti so samotnou kvalitou takýchto titulkov, ktoré budú musieť spĺňať viaceré požiadavky.
Mierne zvýšenie nákladov môže návrh zákona spôsobiť aj prevádzkovateľom retransmisie v súvislosti s výmenou set-top-boxov, ktoré technicky umožňujú multimodálny prístup.
Dodatočné náklady vyššie uvedených subjektov však v súčasnosti nie je možné kvantifikovať.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
V súvislosti s implementáciou návrhu zákona sa nepredpokladá zvýšenie administratívnych nákladov.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Navrhovaná právna úprava nepredpokladá žiadne zásadné zmeny súvisiace s fungovaním podnikateľských subjektov na slovenskom trhu.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Predpokladá sa, že návrh zákona bude mať pozitívne spoločensko - ekonomické dôsledky, prejavujúce sa najmä
-v zlepšení prístupu osôb so sluchovým postihnutím a osôb so zrakovým postihnutím k programom vysielaných v rámci televíznych programových
7
služieb a poskytovaných v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a k distribuovaným audiovizuálnym dielam,
-podpore hranosti slovenskej hudobnej tvorby zavedením percentuálnych podielov slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby.
8
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Nepredpokladá sa priamy vplyv materiálu na hospodárenie domácností.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Nepredpokladá sa vplyv návrhu zákona na príjmy/výdavky domácností.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie prístupu osôb so sluchovým postihnutím a osôb so zrakovým postihnutím k programom vysielaným v rámci televíznej programovej služby alebo poskytovaným v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ako aj k návrhom zákona vymedzeným audiovizuálnym dielam distribuovaným verejnosti.
Predkladaným návrhom zákona sa podporí cirkulácia hudby slovenských autorov a interpretov vo vysielaní rozhlasových vysielateľov na území Slovenskej republiky a zároveň sa zlepší prístup poslucháčov k domácej hudbe.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Nepredpokladá sa vplyv návrhu zákona na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného
Nepredpokladá sa vplyv návrhu zákona na zamestnanosť.
9
materiálu hromadné prepúšťanie ?
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Čl. 26, 49, 56, 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Čl. 26 Charty základných práv Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 95, 15. 4. 2010)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014)
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-475/12 UPC DTH Sàrl proti Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
11
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-lehota na prebratie smernice 2014/40/EÚ je do 20. mája 2016
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- konanie nebolo začaté
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
smernica 2010/13/EÚ bola prebratá do nasledovných právnych predpisov: – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
smernica 2010/13/EÚ - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
smernica 2014/40/EÚ - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, spolugestori: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
12
Dôvodová správa
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V súvislosti so zavedením novej povinnosti vysielateľov rozhlasovej programovej služby vyhradiť vo vysielaní stanovený podiel vysielacieho času slovenským hudobným dielam, sa rozširuje pôsobnosť rady spracúvať štatistiky o vysielaní aj na štatistiky o podiele vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní.
K bodu 2
Ustanovuje sa právomoc rady rozhodovať o udelení výnimky z povinnosti vysielateľov rozhlasovej programovej služby vyhradiť vo vysielaní stanovený podiel vysielacieho času slovenským hudobným dielam a výnimky z povinnosti vyhradiť vo vysielaní stanovený podiel vysielacieho času novým slovenským hudobným dielam, ak je to vzhľadom na zameranie rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené.
K bodu 3 a 4
Náležitosti výročnej správy sa rozširujú aj o štatistické údaje o rozhlasovom vysielaní slovenských hudobných diel a o spôsob uvádzania týchto údajov vo výročnej správe rady.
K bodu 5
V súvislosti s povinnosťou vysielateľa poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu, výzvy alebo rozhodnutia alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany sa v záujme zabezpečenia prístupu osôb so sluchovým postihnutím k týmto dôležitým a neodkladným oznamom, výzvam, rozhodnutiam a informáciám vysielateľovi ustanovuje povinnosť zabezpečiť ich odvysielanie vo forme prístupnej pre osoby s postihnutím sluchu, t. j. s ich úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich.
K bodu 6
Aby rada mohla spracúvať štatistiky o rozhlasovom vysielaní slovenských hudobných diel a účinne kontrolovať plnenie povinnosti rozhlasových vysielateľov zaraďovať do vysielania stanovený podiel týchto diel, zavádza sa povinnosť vysielateľov viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby, obsahové náležitosti tejto štatistiky a povinnosť doručovať ju v stanovených termínoch rade.
K bodu 7
Za účelom uľahčenia a zabezpečenia prístupu pre osoby so sluchovým postihnutím alebo so zrakovým postihnutím k programom, sa prevádzkovateľom retransmisie zavádza nová povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu.
13
Multimodálny prístup k programovej službe je v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) doplnková obsahová služba, ktorá je vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich.
Povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu prevádzkovateľ retransmisie v rozsahu súhlasu pôvodného vysielateľa programovej služby s jej retransmisiou v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona.
K bodu 8
Navrhuje sa, aby sa povinnosti prevádzkovateľov retransmisie vzťahovali aj na tých prevádzkovateľov retransmisie, ktorí poskytujú retransmisiu na území Slovenskej republiky, ale majú sídlo mimo jej územia. Povinnosti ukladané prevádzkovateľom retransmisie sledujú ciele verejného záujmu, najmä ochranu koncového užívateľa služby retransmisie a zabezpečenie prístupu k informáciám vrátane multimodálneho prístupu bez ohľadu na to, z akého zdroja a od akého subjektu prijímajú užívatelia signál programových služieb.
K bodu 9
Ustanovuje sa výnimka z poskytovania multimodálneho prístupu jednotlivému koncovému užívateľovi v prípade, že takýto prístup z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie na príjem programovej služby (napr. set-top box, CA modul), ktoré poskytuje tomuto koncovému užívateľovi prevádzkovateľ retransmisie. V takomto prípade však môže užívateľ požiadať prevádzkovateľa retransmisie o poskytnutie takého technického zariadenia na príjem programovej služby, ktoré multimodálny prístup umožní a prevádzkovateľ retransmisie je povinný užívateľovi takéto technické zariadenie poskytnúť za rovnakých podmienok, za akých poskytol užívateľovi pôvodné technické zariadenie, a to v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti užívateľa. Cieľom takejto právnej úpravy je zabezpečiť, aby prevádzkovateľom retransmisie nevznikli neprimerané náklady spôsobené výmenou všetkých technických zariadení na príjem programových služieb, ktoré z technických dôvodov neumožňujú multimodálny prístup, no zároveň zabezpečiť, aby osoby so sluchovým postihnutím alebo so zrakovým postihnutím mali na základe písomnej žiadosti k dispozícii také technické zariadenie na príjem programovej služby, ktorý technicky umožňuje multimodálny prístup.
K bodu 10
Vzhľadom na to, že verejnoprávny vysielateľ vysiela v súčasnosti len digitálne, vypúšťa sa jeho povinnosť zabezpečiť v celoplošnom vysielaní televíznej programovej služby, ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej 25% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu, a to v každej takej programovej službe a 1% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, a to najmenej v jednej takej programovej službe.
K bodu 11
14
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 10.
K bodu 12
V § 18aa sa zavádza definícia titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, a to najmä za účelom vytvorenia jednotného štandardu takýchto titulkov. Odsek 2 obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví konkrétne požiadavky na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.
K bodu 13
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 10.
K bodu 14
V súvislosti so zavedením povinnosti vyhradiť vo vysielaní rozhlasovej programovej služby stanovený podiel vysielacieho času slovenským hudobným dielam sa dopĺňa aj nadpis šiestej časti zákona.
K bodu 15
V navrhovanom novom § 28a sa pre účely tohto zákona zavádza pojem „slovenské hudobné dielo“. Legálna definícia tohto pojmu zahŕňa hudobné diela s textom aj bez textu, pričom podmienkou je, že autor hudby alebo autor textu alebo výkonný umelec tohto diela alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Takéto vymedzenie slovenského hudobného diela zabezpečiť, aby pod tento pojem boli zahrnuté aj hudobné diela tých autorov alebo výkonných umelcov, ktorí nežijú, ale počas svojho života pôsobili na území dnešnej Slovenskej republiky, ale zahŕňa aj umelcov, ktorí napríklad na Slovensku mali trvalý pobyt, no v súčasnej dobe žijú a tvoria v zahraničí. V prípade, že pôjde o hudobné dielo vytvorené viacerými autormi alebo predvedené viacerými výkonnými umelcami, bude postačovať, ak podmienku trvalého pobytu bude spĺňať aspoň jeden z nich. Pri hudobných dielach s textom sa toto dielo bude považovať automaticky za slovenské, ak jeho text bude v slovenskom jazyku. Predkladateľ koncipuje vymedzenie pojmu slovenského hudobného diela čo najširšie, s cieľom nevylučovať z tejto kategórie tvorbu slovenských autorov a interpretov, ktorí tvoria hudobné diela bez textu alebo v inom ako slovenskom jazyku, ale ani umelcov, ktorí napríklad nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, no tvoria hudbu so slovenským textom, či inak spätú so slovenskou kultúrou.
So zámerom podporiť cirkuláciu hudby slovenských autorov a interpretov vo vysielaní rozhlasových vysielateľov na území Slovenskej republiky sa v § 28b navrhuje, aby bol vysielateľ rozhlasovej programovej služby s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času, ktorý vo svojom vysielaní venuje vysielaniu hudby, slovenským hudobným dielam. Vzhľadom na špecifické poslanie verejnoprávneho vysielateľa, ktorým je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania, pričom jeho programovú službu majú tvoriť aj programy, ktoré rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky, kvóta pre tohto vysielateľa je vyššia ako kvóta vysielateľa s licenciou, a je stanovená na najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac. Účelom navrhovanej úpravy je podpora pôvodnej slovenskej tvorby ako súčasti kultúrneho dedičstva, nevyhnutnosť ochrany a zveľaďovania ktorého zakotvuje aj Ústava SR v čl. 44 ods. 2.
15
Aby sa predišlo tomu, že vysielatelia slovenské hudobné diela zaradia do vysielania v čase, keď je z objektívnych dôvodov počúvanosť najnižšia, bude sa do zákonom stanoveného podielu (najmenej 25 % pre vysielateľa s licenciou, najmenej 35 % pre verejnoprávneho vysielateľa) započítavať iba slovenské hudobné dielo odvysielané v čase od 6.00 do 24.00 hodiny. Za základ pre výpočet podielu slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní vyhradenom vysielaniu hudby sa ale bude považovať celkový čas hudby odvysielanej počas celého kalendárneho mesiaca.
Na účel podpory nových slovenských hudobných diel sa zavádza povinnosť rozhlasových vysielateľov vyhradiť z celkového času, ktorý budú venovať slovenským hudobným dielam, najmenej 20 % novým slovenským hudobným dielam. Odvysielané slovenské hudobné dielo sa bude považovať za nové, ak medzi jeho prvým uvedením na verejnosti a odvysielaním neuplynulo viac ako päť rokov. V zmysle navrhovaného § 28d sa povinnosť zaradiť do vysielania stanovený podiel slovenských hudobných diel alebo nových slovenských hudobných diel nebude vzťahovať na tých rozhlasových vysielateľov, u ktorých rada rozhodla, že je to zameraním programovej služby úplne vylúčené.
Výška podielu slovenských hudobných diel vo vysielaní je navrhnutá tak, aby nedošlo k nadmernému zaťaženiu rozhlasových vysielateľov na jednej strane, no aby sa na druhej strane zvýšili možnosti slovenskej hudby dostať sa k slovenským poslucháčom aj prostredníctvom rozhlasového vysielania.
Navrhovaná povinnosť je analogickou k povinnosti televíznych vysielateľov vyhradiť väčšinový podiel celkového času vysielania za kalendárny mesiac európskym dielam a dielam nezávislých producentov vyhradiť najmenej 10 % celkového času vysielania (vysielateľ s licenciou a vysielateľ prostredníctvom internetu), resp. najmenej 15 % celkového času vysielania za kalendárny mesiac (vysielateľ na základe zákona). Rovnako aj poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie majú povinnosť vyhradiť najmenej 20% z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov európskym dielam. Do podielu európskych diel sa započítavajú aj slovenské diela. Uvedené opatrenia vyplývajú aj zo smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a ich cieľom je zabezpečiť cirkuláciu európskeho audiovizuálneho obsahu v televíznom vysielaní v rámci členských krajín EÚ. Ak je teda európskou snahou podporovať tvorbu a vysielanie európskych diel v televíznom vysielaní, považujeme za legitímnu snahu podporovať tvorbu a vysielanie hudby slovenských umelcov v slovenskom rozhlasovom vysielaní.
Takisto v kontexte právnej úpravy podpory národných diel v legislatíve európskych krajín je navrhovaný systém štandardným spôsobom podpory národnej produkcie.
Navrhovaný § 28c vymedzuje, ktoré údaje bude vysielateľ rozhlasovej programovej služby povinný poskytnúť rade na jej požiadanie.
K bodom 16 a 17
Ustanoveniami sa transponuje čl. 20 ods. 5 písm. b), c) a e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.
K bodom 18,19, 20 a 21
Zavádzajú sa sankcie za nesplnenie povinnosti prevádzkovateľa retransmisie poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu a povinnosti poskytnúť na žiadosť užívateľa technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré umožňuje
16
multimodálny prístup. Taktiež sa zavádzajú sankcie za nesplnenie nových povinností vysielateľa rozhlasovej programovej služby súvisiacich s povinnosťou vyhradiť stanovený podiel vysielania slovenským hudobným dielam (za nesplnenie povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe, neposkytnutie údajov o odvysielaní slovenských hudobných diel a za nesplnenie povinnosti zaradiť do vysielania stanovený podiel slovenských hudobných diel).
K bodu 22
Spoločné ustanovenia sa dopĺňajú o oprávnenie rady na prístup k údajom z registra fyzických osôb podľa § 23a § 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o oprávnenie na získavanie a spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, a to na účely kontroly plnenia povinností vysielateľov podľa § 28b ods. 1 a 4 a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu, pričom za nevyhnutný rozsah sa považujú údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a trvalom pobyte. Osobné údaje môže rada použiť len na účely podľa tohto zákona a podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
K bodu 23
V § 76dg sa stanovuje prechodné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021, počas ktorého možno do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. 2 písm. a) a § 18a písm. a) započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím v zmysle definície zavedenej v § 18aa, ale spĺňajú podmienky, v zmysle ktorých titulky sprevádzajúce tento program synchronizované so zvukovou stopou programu a zachytávajú hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu. Zároveň však takýto program musel byť prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2016.
V § 76dh sa stanovuje prechodné obdobie od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016, počas ktorého bude vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
Súčasne sa stanovuje výnimka pre tie rozhlasové programové služby, pri ktorých rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.
Z dôvodu právnej istoty sa v § 76 di stanovuje, že ustanovenia § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 upravujúce umiestňovanie produktov týkajúce sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, ako aj umiestňovanie produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, sa vzťahujú iba na programy vyrobené od 20. mája 2016.
K bodu 24
Transpozičná príloha zákona sa dopĺňa o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
17
opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.
K čl. II
Ustanovenie bolo doplnené a spresnené v súvislosti s novým Autorským zákonom, ktorý zaviedol úpravu nového subjektu, a to „nezávislého subjektu správy“, čo predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. V zmysle uvedenej smernice sa v piatej časti Autorského zákona upravuje správa práv, ktorá zahŕňa správu výkonu majetkových práv nezávislým subjektom správy, ako aj kolektívnu správu práv organizáciou kolektívnej správy. Navrhuje sa, že správa práv podľa Autorského zákona nie je živnosťou.
K čl. III
V súvislosti so zavedením definície titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa upravuje definícia multimodálneho prístupu k programovej službe.
K čl. IV
K bodu 1
V nadväznosti na terminológiu nového Autorského zákona sa upravuje definícia distributéra audiovizuálneho diela. Zároveň sa v záujme zabezpečenia jednoznačnej interpretácie pojmu „distributér audiovizuálneho diela“ dopĺňa negatívne vymedzenie tohto pojmu – distributérom audiovizuálneho diela nie je ani prevádzkovateľ mediatéky.
K bodu 2
Obdobne ako v prípade vymedzenia pojmu „distributér audiovizuálneho diela“ sa v záujme zabezpečenia jednoznačnosti pri výklade pojmov „distributér multimediálneho diela“ a „distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu“ dopĺňa ich negatívne vymedzenie. V zákone o audiovízii sa tak výslovne ustanovuje, že distributérom multimediálneho diela a distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je ani prevádzkovateľ mediatéky.
K bodu 3
V súvislosti so zavedením definície titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím sa zjednocuje terminológia používaná v zákone o audiovízii.
K bodom 4, 5 a 6
Z dôvodu ťažkostí v praxi pri realizácii povinnosti distributérov audiovizuálnych diel, distributérov zvukových záznamov umeleckých výkonov a distributérov multimediálnych diel uviesť vekovú vhodnosť audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a
18
multimediálnych diel na ich nosiči, sa táto povinnosť vypúšťa. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohokrát nosiče lisované v zahraničí pre širší región, distributéri nemajú možnosť ovplyvniť výslednú podobu nosiča. Naďalej zostáva zachovaná povinnosť distributérov audiovizuálnych diel a distributérov multimediálnych diel uvádzať vekovú vhodnosť na viditeľnom mieste na obale a na distribučnom liste a povinnosť distributéra zvukových záznamov umeleckých výkonov uvádzať vekovú vhodnosť na obale nosiča.
K bodu 7
Vzhľadom na doplnenie definícií v novelizačných bodoch 1 a 2 sa z dôvodu nadbytočnosti vypúšťa druhá veta v § 13 ods. 5 zákona o audiovízii.
K bodu 8
Z dôvodu uľahčiť prístup osôb so sluchovým postihnutím a nevidiacich k audiovizuálnym dielam, sa zavádza nová povinnosť pre distributérov audiovizuálnych diel, ktorí verejne rozširujú slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečiť pre toto dielo úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
K bodom 9 a 10
Úprava týkajúca sa umiestňovania produktov v audiovizuálnych dielach sa zjednocuje s úpravou umiestňovania produktov vo vysielaní. Zákaz umiestňovania produktov sa rozširuje o umiestňovanie produktov týkajúce sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety a o zákaz umiestňovania produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
K bodu 11
V prechodných ustanoveniach sa ustanovuje, že povinnosť distributéra audiovizuálneho diela zabezpečiť pre slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich sa nevzťahuje na tie audiovizuálne diela, ktoré začal distributér prvýkrát verejne rozširovať pred 1. januárom 2016 a ktoré nie audiovizuálnymi dielami, ku ktorým vykonáva práva Slovenský filmový ústav podľa § 21 ods. 2 zákona o audiovízii. Zákaz umiestňovania produktov týkajúci sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety a zákaz umiestňovania produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety sa vzťahuje iba na tie audiovizuálne diela, ktoré boli vyrobené od 20. mája 2016.
K čl. V
Navrhuje sa deň nadobudnutia účinnosti zákona na 1. januára 2016, okrem ustanovení, ktoré stanovujú podiel vysielacieho času, ktorý jednotliví rozhlasoví vysielatelia povinní vyhradiť vysielaniu slovenských hudobných diel a ustanovení s tým súvisiacich, ktorých nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. apríla 2016. Neskoršia účinnosť týchto ustanovení sa navrhuje z dôvodu, aby mali vysielatelia, ktorí majú za to, že určenie podielu
19
slovenských hudobných diel vo vysielaní je v ich prípade z dôvodu zamerania programovej služby úplne vylúčené, dostatok času obrátiť sa na radu, aby určila, že ustanovenia § 28b a 28c zákona o vysielaní a retransmisii sa na nich nevzťahujú. 20. mája 2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES a s nimi súvisiace ustanovenia. Ustanovenia týkajúce sa umiestňovania produktov v audiovizuálnych dielach v zákone o audiovízii tiež nadobúdajú účinnosť 20. mája 2016, a to z dôvodu zabezpečenia jednotnej úpravy s úpravou pre oblasť vysielania.
V Bratislave, 27. mája 2015
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek Maďarič, v. r.
minister kultúry
Slovenskej republiky