Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyvy vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa porovnávajú so schváleným rozpočtom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2015.
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Rozpočet verejnej správy (v eur)
2015
2016
2017
2018
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Štátny rozpočet (VPS)
0
0
0
0
Obce
0
0
0
0
VÚC
0
0
0
0
Sociálna poisťovňa
0
0
0
0
Zdravotné poisťovne
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
9 703 000
0
0
0
Štátny rozpočet (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
9 703 000
0
0
0
Obce
0
0
0
0
VÚC
0
0
0
0
Sociálna poisťovňa
0
0
0
0
Zdravotné poisťovne
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
9 703 000
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Financovanie (v eur)
2015
2016
2017
2018
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)
9 703 000
0
0
0
z toho vplyv na ŠR (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
9 703 000
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte
9 703 000
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *
0
0
0
0
* úspora má znamienko (-)
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky vyplývajúce z jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku budú finančne kryté v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu na rok 2015.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje nasledovnú zmenu:
jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku v roku 2015 o 12,74 eura pre poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky (vrátane) 2 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh (zmena sadzieb, zmena vymeriavacích základov a zmena nároku)
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhovaná zmena si vyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne, ktorá ju zabezpečí vlastnými riešiteľskými kapacitami.
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priamy vplyv na štátny rozpočet v roku 2015. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku sa bude týkať približne 760 900 dôchodcov registrovaných v Sociálnej poisťovni a 690 dôchodcov zo silových rezortov. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladá výdavky štátneho rozpočtu v roku 2015 v objeme cca 9 703 000 eur. Zvýšené výdavky vyplývajúce z vládneho návrhu zákona týkajúce sa jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku budú finančne kryté v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu na rok 2015.
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne.
Kvantifikácia príjmov
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne, ani na príjmy štátneho rozpočtu (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácii výdavkov za poberateľov dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou boli použité údaje o počtoch a výškach relevantných druhov dôchodkov k 31. januáru 2015. Počet osôb dotknutých jednorazovým zvýšením sumy vianočného príspevku bude približne 761 590 (z toho 690 dôchodcov zo silových rezortov).
Vplyv na jednotlivé kategórie príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy
Výdavky štátneho rozpočtu negatívny vplyv na rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom príslušnej kapitoly na rok 2015.
Výdavky Sociálnej poisťovne vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne.
Tabuľky č. 3
Vplyv na štátny rozpočet (cash)
Štátny rozpočet (MPSVR SR) -
výdavky (v eur)
2015
2016
2017
2018
600
Bežné výdavky
9 703 000
0
0
0
640
Bežné transfery
9 703 000
0
0
0
642
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
9 703 000
0
0
0
Tabuľky č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Rozpočet verejnej správy - výdavky
(v eur)
2015
2016
2017
2018
600
Bežné výdavky
9 703 000
0
0
0
640
Bežné transfery
9 703 000
0
0
0
642
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
9 703 000
0
0
0