Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Celkový vplyv je pozitívny na príjmy oprávneného okruhu poberateľov jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku.
Počet dotknutých osôb sa odhaduje na úrovni cca 761 590 (z toho 690 osôb zo silových rezortov).
Kvantifikujte:
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
V roku 2015 bude jednorazovo zvýšená suma vianočného príspevku o sumu 12,74 eura pre poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky 396,18 eura.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Zlepšenie sociálnej situácie oprávneného okruhu poberateľov jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku, ktorí splnením zákonom ustanovených podmienok budú mať nárok na predmetné zvýšenie automaticky bez toho, aby si museli podávať žiadosť o jeho vyplatenie.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozitívny vplyv na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí z dôvodu, že jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku bude mať pozitívny vplyv najmä na dôchodkové dávky žien, keďže ich dôchodky v priemere nižšie ako dôchodky mužov (k 30. aprílu 2015 bola priemerná suma starobného sólo dôchodku 363,0 eura u žien a 456,7 eura u mužov), čo vyplýva z nižšieho odmeňovania počas pracovnej kariéry a získaného obdobia dôchodkového poistenia.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike.