DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie:
- primárnom:
- články 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
- nie je upravená,
2.nelegislatívne akty
- nie je upravená,
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva do 30. novembra 2009)
- nie je upravená,
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Proti Slovenskej republike je vedené konanie o porušení zmluvy podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ. Dôvodom začatia konania č. 2011/2204 je skutočnosť, že Slovenská republika si údajne nesplnila povinnosti vyplývajúce z práva EÚ, a to z dôvodu neposkytovania vianočného príspevku osobám s bydliskom v inom členskom štáte ako je Slovenská republika. Toto konanie je v súčasnosti v súdnej fáze, a teda je predmetom rozhodovania Súdneho dvora (vec C-361/13 Európska komisia proti Slovenskej republike). Súdny dvor EÚ zatiaľ v tomto konaní nerozhodol.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky