Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude
negatívny z dôvodu, že sa predpokladajú vyššie výdavky na jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku v porovnaní so schváleným rozpočtom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2015.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské
prostredie.
3.Sociálne vplyvy celkový vplyv je pozitívny na príjmy oprávneného okruhu poberateľov
jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku.
4.Vplyvy na životné prostredie – návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu
spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov