B. Osobitná časť
K Čl. I (§ 4)
V roku 2015 sa rovnako ako v roku 2014 navrhuje jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku pre tých poberateľov dôchodkových dávok, ktorých dôchodkový príjem nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom táto hranica korešponduje s približnou sumou priemerného sólo starobného dôchodku (407,92 eur k 30. aprílu 2015) v snahe zvýšiť kvalitu života nízkopríjmových poberateľov dôchodkových dávok v čo najvyššej možnej miere.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2015.
Bratislava 27. mája 2015
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky