Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky osobitný záujem na tom, aby vytvárala predpoklady na zvýšenie kvality života a životnej úrovne občanov. Základným zámerom predloženého návrhu je jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre poberateľov nízkych dôchodkov za rok 2015, ktoré má prispieť k naplneniu uvedeného cieľa.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vplyv vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.