NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
1582
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 240/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3 sa vkladá § 4, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4
Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2015
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2015 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.