D Ô VO DO VÁ S P RÁ V A
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je zabezp legislatívne prostredie pre zriadenie registra pvnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej spvy.
Identifikácia pvneho subjektu je predpoklad pre zavádzanie proaktívnych elektronických služieb. Zabezpečovanie výkonu verejnej spvy a efektívnosť verejných výdavkov úzko súvisí s evidenciou právnických osôb a podnikateľov. Možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie zákazníkov a dodávateľov“ pre fungovanie každej organizácie kľúčový význam a je pre merateľnosť jej výkonnosti a efektívnosti najdôležitejším predpokladom. Z tohto dôvodu projekt Register a identifikátor pvnických osôb a podnikateľov (ďalej len "register právnických osôb") rozhodujúci vplyv na plnenie globálneho cieľa Operného programu informatizácie spoločnosti, ktorým je efektívna verejná spva. Register právnických osôb umož identifikáciu každej pvnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádza do styku s verejnou správou v každom ISVS rovnakým spôsobom. Týmto spôsobom bude v budúcnosti možné získať komplex údaje o konktnom pvnom subjekte z viacerých ISVS, na ich základe predvídať nasledujúce životné situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby.
Register pvnických osôb, ako aj identifikátor pvnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riadeným, zákonom upraveným prístupom pomocou počítačovej siete k údajom v databázach zdrojových registrov. Pvne subjekty evidované v registri pvnických osôb budú jednoznne identifikova prostredníctvom identifikátora, ktoho generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR.
Na úrovni zdrojových registrov vykonáva príslušné úseky spvy svoju činnosť podľa osobitných právnych predpisov, ktoré možno chápať ako otvorený a dynamický systém. Meniace sa pvne predpisy žu byť z pohľadu registra pvnických osôb otvore smerom k počtu zdrojových registrov a dynamické vzhľadom k procesným a technologickým podmienkam ich fungovania. Z tohto dôvodu musí byť aj legislatívne nastavenie registra pvnických osôb vytvorené tak, aby bolo dostatočne flexibilné na zmeny právnych predpisov a umožňovalo zahrnúť zdrojové registre, ktoré žu vzniknúť v budúcnosti.
V časnosti zdrojové registre budované ako izolova inform systémy. Jednotlivé zdrojové registre nie navzájom prepoje a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite. Tento stav za následok nesúlad elektronických dokumentov s pvnym stavom a skutočnosťou o konktnom pvnom subjekte. Niektoré centrálne registre vede manuálne. Niektoré zdrojové registre decentralizova vede v rôznej forme vo veľkom počte organizác(napr. obce registrujú samostatne hospodáriacich roľníkov).
Vyššie uvedený skutkový stav je dôvodom, pre ktorý sa navrhuje jednotná úprava registra pvnických osôb spôsobom, pri ktorom sa nezasahuje do kompetenc jednotlivých zdrojových registrov. Zároveň sa inštitucionalizuje evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej moci relevantné údaje o zapísaných subjektoch. Výsledkom by o.i. mal byť aj stav, kedy údaje, ktoré zdrojové evidencie zasiela rôznym orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov bu čerpané len z registra pvnických osôb a zdrojovým evidenciám tieto duplicitné poskytovania ako povinnosť zaniknú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a eobecne záväznými pvnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky ako aj s pvom Európskej únie.
D O L O ŽK A ZLU Č I TE ĽN O S T I
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o registri pvnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikare Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vtrtátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
D OL O Ž KA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o registri pvnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých konov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej spvy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na
zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Na základe vyhodnotenia vplyvov predkladateľ návrhu odhaduje, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v nadväznosti na výdavky pre udržanie výsledkov projektu financovaného zo štruktulnych fondov v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvára sa či zavádza sa nové elektronicslužby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Realizácia registra a identifikátora pvnických osôb a podnikateľov vytvorí jeden dátový zdroj pvne záväzných údajov o právnických osobách, podnikateľoch, orgánoch verejnej moci a vybraných organizných zložkách. Register zjednoduší životnú situáciu podnikateľa pri predkladadokladov, nakoľko tieto údaje budú cť orgány verejnej moci čerpať pve z registra pvnických osôb.
Eliminuje sa administratívna a časová náročnosť s vybavovaním týchto dokladov, rovnako sa zžia finančnáklady podnikateľov so spvnymi poplatkami. Odbúra sa povinnosť administratívnej záťaže podnikateľov informovať o zmenách údajov
spätých s evidenciou podnikateľa
v zdrojovom registri. Implementácia elektronických služieb projektu zvýši sofistikovanosť, kvalitu a dostupnosť služieb pre občanov bez ohľadu na regionálnu lokalizáciu.
6.2.Vytvárasapodmienkypresémanticinteroperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
áno
Sémantic interoperabilita bude zabezpeče na úrovni jednotných dátových prvkov pre výmenu údajov o podnikateľovi.
Ľudia
6.3. Zabezpuje sa vzdelávanie v oblasti počítovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
nie
6.4.Zabezpujesarozvojelektronického
vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdevacích
aktivít.)
nie
6.5. Zabezpuje sa podpor a propag aktivita zamera na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných
aktivít.)
nie
6.6. Zabezpuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho
prostredia.)
Prostredníctvom Internetu
Infrtruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa
nový informný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Popísa v bode 6.1.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Prostredníctvom Internetu
6.10. Zabezpuje sa technic interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
áno
Budovaný register plne zohľadňuje existujúce štandardy pre technicinteroperabilitu.
6.11. Zvyšuje sa bezpnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpnosti a ochrany IT.)
nie
6.12. Rozširuje sa technic infraštruktúra? (Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpoklada sa zmeny v riade procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné
investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokla nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
nie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
etky podnikateľské subjekty budú návrhom ovplyvnené, nakoľko sa stanú súčasťou registra pvnických osôb.
Predpokladaný počet je 692 000.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Vytvorený register bude predstavovať finanč a
ekonomic prínosy pre podnikateľské subjekty vo forme úspory času a nákladov spätých s vybavovaním dokladov pre preukázanie svojej identity a s ním spätých finančných nákladov, výrazným spôsobom prispeje k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov.
Rovnako by mal predstavovať úsporu času a
finančných nákladov pri nahlasovazmien o podnikaní inštitúciám verejnej spvy okrem zdrojovej evidencie, ktorá je zo zákona zodpovedná za ich evidenciu.
Rozsah prínosov nie je mož kvantifikovať.
3.3. Aká je predpoklada výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
S implementáciou návrhu nevznikaadministratívne náklady podnikov.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Pripravovaný návrh nemá dôsledky na fungovanie
podnikateľských subjektov na slovenskom trhu.
3.5. Aké predpoklada spoločensko ekonomic dôsledky pripravovaných regulácií?
Pripravovaný návrh nemá spoločensko- ekonomic dôsledky v oblasti zamestnanosti, hrubej pridanej hodnoty, tržieb, exportu, investícií, importu, nákladov na mzdy a predajnej ceny.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Finančné vplyvy na verejnú správu súvisia so zriadením registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Základné ciele navrhovanej právnej úpravy spočívav uprave vahov a postupov pri registrácii právnických osôb, podnikateľov, orgánov verejnej moci a vybraných organizných zložiek. Súčasne je cieľom inštitucionálne ukotviť register pvnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako unikátny zdroj najčastejšie využívaných údajov o týchto osobách pri výkone verejnej správy.
Zriadením registra pvnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sa zabezpečí dostupnosť referenčných údajov, ktorých povinnosť používania bude ustanove na základe zápisu do zoznamu referenčných registrov v zmysle §51 zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente. Pre výkon verejnej moci sa pvnické osoby a podnikatelia zbavia povinnosti opakovane predkladať údaje. Prostredníctvom registra pvnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sa údaje dostanú do ďalších informných systémov verejnej správy.
Z uvedeného dôvodu je v mci dotknutých kapitol (Štatistického úradu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR) potrebné zabezp zvýšenie limitu finančných prostriedkov na prevádzku registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o rozpočtovo nepokry výdavky vo výške 127 385 pre rok 2015, vo výške 1 045 616 ročne pre rok 2016, 2017, 2018. Finančné prostriedky v roku 2015 vo výške 127 385 určené na udržanie výsledkov projektu financovaného zo štruktulnych fondov v zmysle čl. 57
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006. Finanč prostriedky v rokoch 2016, 2017, 2018 vo výške 1 045 616,00 urče na udržanie výsledkov projektu financovaného zo štruktulnych fondov EÚ v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy
Finančné vplyvy návrhu zákona o registri pvnických osôb, podnikatov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplne niektorých zákonov sa porovnáva so schválenými východiskami rozpočtu verejnej správy na rok 2016 – 2018.
Požadova zvýšenie finančných prostriedkov nie je (v module RIS ZORO) pre roky
2016 2018 zohľadne v limitoch kapitol Štatistického úradu Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR v mci návrhu rozpočtu verejnej spvy na roky 2016 – 2018.
v tom: za Ministerstvo vnútra SR / program 08C Verejná správa podprogram 08C02 Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy
€0,00
z toho:
- vplyv na ŠR
€0,00
€90 000,00
€90 000,00
€90 000,00
- vplyv na územ samosprávu
0
0
0
0
v tom: za Ministerstvo spravodlivosti SR / program08R Tvorba a implementácia politíkpodprogram 08R01 Riadiaca činnosť ministerstva
€0,00
€140 904,00
€140 904,00
€140 904,00
z toho:
- vplyv na ŠR
- vplyv na územ samosprávu
€0,00
€140 904,00
€140 904,00
€140 904,00
Celková zamestnanosť prírastok počtupracovných miest
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za Štatistický úrad SR / za program 07V Štatistické ziovania / podprogram 07V02 Podporné činnosti
0
0
0
0
v tom: za Ministerstvo vnútra SR / za program 08C Verejná správa podprogram 08C02 Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy
0
0
0
0
v tom: za Ministerstvo spravodlivosti SR / zaprogram 08R Tvorba a implementácia politík podprogram 08R01 Riadiaca činnosť ministerstva
0
0
0
0