NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Ivan Švejnu
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov
Predkladá:Návrh uznesenia:
Ing. Ivan ŠvejnaNárodná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Švejnu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov
BRATISLAVA 2015
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Zákon
z ................. 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č.538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 46b ods. 7 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
2.V § 46b sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ktorý za príslušné zdaňovacie obdobie nedosiahol zdaniteľné príjmy a neuplatnil si žiadne daňové výdavky.“.
3.Za § 52ze sa vkladá § 52zf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od ..........
Ustanovenie § 46b v znení účinnom od .......... sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr ..........
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť ..........