PREDKLADACIA SPRÁVA
Správa o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 2013 obsahuje údaje o stave realizovania operačných programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej len „ŠF a KF“) programového obdobia 2007 - 2013 k 30. 04. 2015 v štruktúre, ktorá zohľadňuje poradie dôležitosti jednotlivých tém z hľadiska riadenia implementácie.
Účelom predloženia tejto správy je podať objektívnu informáciu o stave implementácie ŠF a KF, ktorá sa opiera o zdokumentované a preukázateľné fakty. Údaje uvedené v kapitole 4 správy, týkajúce sa prognózy čerpania do konca roka 2015, vychádzajú z historických kriviek čerpania.
Správa podáva stručnú informáciu o danej problematike, pretože podrobné informácie zverejňované Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a to v členení po jednotlivých operačných programoch. Zachovanie rovnakej miery podrobností v tejto správe by bolo duplicitné.