VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: 18729/2015
Národnej rady
Slovenskej republiky
1553
k Správe o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, máj 2015