DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Národná transfúzna služba SR uvádza, že približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Krv potrebujú tak obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, ako aj pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, či ochorenia krvných buniek.
Tiež Slovenský červený kríž vyvíja aktivity podporujúce bezpríspevkové darcovstvo krvi formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s hematologicko - transfúznymi oddelaniami a Národnou transfúznou službou SR.
Nedostatok krvi je z povahy veci dlhodobým a závažným problémom. Hoci býva riešený naliehavými výzvami apelujúcimi na darcov, tie bez ďalšieho nestačia. Je zrejmé, že aktuálna báza motivačných činiteľov vytváraná štátom vo vzťahu k darcom krvi neplní svoju úlohu dostatočne.
V tejto súvislosti nie je priama finančná motivácia žiadaná ani na pôde Rady Európy, ani na pôde Európskej únie. Tie podporujú dobrovoľné a bezplatné darcovstvo. Práve ono prispieť k vysokým bezpečnostným štandardom pre krv a zložky krvi, a tým aj k ochrane ľudského zdravia.
Predložený návrh na jednej strane bázu motivačných činiteľov rozširuje, na druhej strane neodporuje snahám vyvíjaným na pôde Rady Európy, ani Európskej únie. Účasť na darovaní krvi neodmeňuje priamo, ani bezprostredne.
Darcovi krvi umožňuje práve a len znížiť si základ dane o 33 Eur za každú účasť na darovaní krvi, najviac však v rozsahu troch účastí v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia.
S ohľadom na vyššie označené snahy je cieľom predloženej právnej úpravy nepriamo a následne motivovať prípadných darcov. Uvedená motivácia ide nad rámec súčasnej morálnej, či nepeňažnej motivácie, keďže sa tieto ukázali ako nedostatočné.
Odôvodňuje ju v prvom rade celospoločenský záujem na zabezpečení dostatočného množstva transfúznej krvi, pričom jej cieľom je motivovať najmä doposiaľ nerozhodnutých darcov. Obdobná práva úprava je zakotvená tiež v právnom poriadku Českej republiky.
Predložený návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, zanedbateľný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže tento nemožno rozumne pomeriavať s benefitmi, ktoré so sebou nesie vo vzťahu k záchrane a ochrane ľudského života dostatok transfúznej krvi, ďalej pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami
a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Navrhovanou úpravou sa v §11 ods. 14 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje bezpríspevkovému darcovi krvi znížiť si základ dane o 33 Eur za jednu účasť na darovaní krvi, najviac však za tri odbery v príslušnom zdaňovacom období.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty a štandardnej dĺžky zdaňovacieho obdobia. To všetko od 1. januára 2016.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Kadúc a Edita Pfundtner
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)Je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 4 ods. 2 písm. k) v spojení s článkom 168 ods. 4 písm. a) (hlava XIV Verejné zdravie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)Je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES (Ú. v. L 033, 08/02/2003 s. 0030 0040) osobitne článok 20 tejto smernice.
c)Nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Úplne, ak vezmeme do úvahy ustanovenia primárneho aj sekundárneho práva uvedeného v bode 3 písm. a) a b) tejto doložky zlučiteľnosti, ktorých sa dotýka predkladaný návrh zákona, osobitne článok 20 smernice.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy. Darcom krvi sa umožní lepšie hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami, čo však nie je možné presne vyčísliť. Zároveň to, že tieto osoby budú mať k dispozícii väčšie množstvo finančných prostriedkov, povedie k menšej sociálnej exklúzii.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.