ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
102. schôdza
Číslo: CRD-2487/2014
577
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 29. apríla 2015
k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 29. apríla 2015 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 577
z 29. apríla 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335)
___________________________________________________________________________
1.Nad § 1 sa umiestňuje nadpis, ktorý znie: „Predmet zákona“.
V tejto súvislosti sa vypúšťa nadpis pod paragrafom 1.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v Civilnom sporovom poriadku (tlač 1333).
2.V § 3 ods. 1 písm. e) v celom texte sa za slovo „právnickej osoby“ pripájajú slová „priamo dotknuté“ a za slovami „môžu byť“ vo vete za bodkočiarkou sa slová „priamo dotknuté“ vypúšťajú.
Navrhuje sa jednotná úprava ako v písmene c).
3.V § 5 ods. 1 sa slová „2 až 10“ nahrádzajú slovami „2 až 12“.
Vzhľadom na doplnenie dvoch nových princípov do ustanovenia § 5 je potrebné zosúladiť znenie odseku 1.
4.V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Správny súd postupuje a rozhoduje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi so zohľadnením ich právnej sily a v súlade so základnými princípmi tohto zákona.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5, za ktorý sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Správny súd prejednáva veci verejne. Z pojednávania môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených týmto zákonom. Rozsudok musí byť vždy vyhlásený verejne.“.
Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.
Uvedené zásady vraciame s ohľadom na osobitný charakter správneho súdneho procesu a z dôvodu potreby mať zakotvené plnohodnotné právne princípy.
5.V § 5 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „(žaloby)“ a v ods. 10 sa slová „podaná žaloba“ nahrádzajú slovami „podaný návrh“.
Text v zátvorke sa navrhuje vypustiť v nadväznosti na ustanovenie § 31 ods. 1, podľa ktorého konanie sa začína doručením návrhu na súd, v odseku 2 sa definuje kedy je návrh žalobou a úprava v odseku 10 nadväzuje na zmenu vykonanú v odseku 4.
6.V § 5 ods. 7 prvá veta sa slová „sú si“ nahrádza slovom „majú“ a slovo „rovní“ sa nahrádza slovami „rovné postavenie“.
Navrhujeme zjednotiť súladne s článkom 6 Civilného sporového poriadku.
7.V § 10 sa slová „sú príslušné“ nahrádzajú slovami „sú vecne príslušné“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
8.V § 11 písm. a) sa vypúšťa slovo „niektorých“.
Ide o spresnenie názvu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
9.V § 12 písmeno a) znie:
„a) vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,“.
Zohľadnila sa námietka a skutočnosť, že obce vedú okrem stáleho zoznamu voličov aj zoznam voličov podľa § 75 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.
10.V § 13 ods. 3 veta za bodkočiarkou znie: „ak takého súdu niet a žalobcom je fyzická osoba, je miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa fyzická osoba zdržuje.“. a v § 13 ods. 4 sa slová „je príslušný“ nahrádzajú slovami „je miestne príslušný“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
11.V § 14 sa na konci vypúšťajú slová „tohto zákona“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
12.V § 15 a 16 sa slová „je príslušný“ nahrádzajú slovami „je kauzálne príslušný“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
13. V § 17 úvodná veta znie: „Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušný“.
Navrhuje sa jednotná úprava ako v § 13 ods. 3 návrhu zákona.
14.V § 25 sa slová „osobitnom predpise“ nahrádzajú slovami „Civilnom sporovom poriadku“.
Normatívny text § 25 sa navrhuje zosúladiť s odôvodnením v osobitnej časti dôvodovej správy.
15.V § 28 sa za slovo „sankcionovať“ vkladá slovo „procesné“.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
16.Text § 33 znie: „Ak sa od začatia konania nekoná s niekým, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa konať, len čo sa o tom správny súd dozvie, vydá uznesenie, ktorým ho priberie do konania ako účastníka konania.“.
Navrhuje sa terminologické precizovanie ustanovenia.
17.V § 34 odsek 2 znie:
„(2) Ak bola podaná spoločná žaloba, na zmenu tejto žaloby a na jej späťvzatie, je potrebný súhlas všetkých žalobcov. To platí aj na podanie opravného prostriedku.“.
Navrhuje sa terminologické precizovanie ustanovenia aj s gramatickou úpravou.
18.V § 38 ods. 2 a § 362 ods. 3 sa slová „pominú dôvody“ nahrádzajú slovami „odpadnú dôvody“.
Ide o jazykovú úpravu, upustenie od bohemizmu, súčasný OSP v § 112 používa slovné spojenie „odpadnú dôvody“.
19.§ 39 znie:
㤠39
(1) Za procesného opatrovníka správny súd ustanoví blízku osobu alebo inú osobu z rodinného prostredia účastníka konania, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, u ktorej je predpoklad, že bude konať v súlade so záujmami účastníka konania a s ustanovením súhlasí.
(2) Ak takejto osoby niet, správny súd za procesného opatrovníka ustanoví obec, v ktorej mal účastník konania poslednú adresu trvalého pobytu.
(3) V prípade bezprostredného nebezpečenstva z omeškania, alebo ak osôb podľa predchádzajúcich odsekov niet, správny súd môže ustanoviť za procesného opatrovníka súdneho úradníka.“.
Je vhodné, aby v prípade, ak správny súd ustanovil osobu v zmysle prvej možnosti (blízka osoba) a taká osoba sa nenachádza ani v okruhu rodiny účastníka konania, ustanoví za opatrovníka obec podľa kritéria posledného známeho trvalého pobytu, ktorý správny súd zistí z registra obyvateľov SR. Ako ultima ratio sa výnimočne pripúšťa ustanovenie súdneho úradníka, a to podľa kritéria vzniku nebezpečenstva z omeškania, teda v prípadoch, kedy by zisťovaním osoby príbuznej alebo blízkej mohli byť ohrozené alebo poškodené práva alebo oprávnené záujmy fyzickej osoby s nedostatkom procesnej spôsobilosti (zastúpeného) a v prípadoch, kedy účastník konania nemá evidovanú adresu trvalého pobytu.
Z dôvodu lepšej prehľadnosti považujeme za vhodné rozčleniť paragraf na tri odseky.
20.V § 41 ods. 2 písm. d) sa za slovom „rozhodnutia“ vkladajú slová „orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy“ a v § 41 ods. 3 sa slová „že príslušnej osobe nepriznáva“ nahrádzajú slovami „že tejto osobe nepriznáva“.
Uvedeným návrhom sa v § 41 ods. 2 zjednotí úprava s písmenami a) c) a v odseku 3 spresní subjekt, ktorému sa nepriznáva postavenie osoby zúčastnenej na konaní.
21.V § 44 ods. 4 sa slová „odseku 1 až 3“ nahrádza slovami „odsekov 1 až 3“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
22.V § 44 ods. 4 sa slovo „nazeranie“ nahrádza slovom „nahliadanie“.
Ide o precizovanie textu zjednotenie s pojmológiou použitou v § 81.
23.Nadpis nad § 49 sa vypúšťa.
Uvedený nadpis sa vypúšťa z dôvodu, že v nasledujúcich ustanoveniach nejde iba o zastúpenie žalobcu.
24.V § 49 ods. 2 písm. a) sa slová „súdu (§ 12)“ nahrádzajú slovami „ súdu podľa § 12“.
Navrhuje sa zjednotenie úpravy (napr. § 45 ods. 1).
25.V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Iné právnické osoby ako uvedené v odsekoch 1 a 2, môžu na základe splnomocnenia v konaní zastupovať účastníka konania, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
V tejto súvislosti sa v § 50 novooznačenom odseku 4 slová „odsekov 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“ a z § 51 sa vypúšťa odsek 4.
Vzhľadom na vecný obsah § 51 ods. 4 sa navrhuje jeho začlenenie do § 50 ako odsek 3 a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
26.V § 51 ods. 1 sa za slová „Účastník konania“ vkladajú slová „a osoba zúčastnená na konaní“, slovo „môže“ sa nahrádza slovom „môžu“, slovo „Ustanovenie“ sa nahrádza slovom „Ustanovenia“ a slová „platí obdobne“ sa nahrádzajú slovami „platia obdobne“.
Navrhuje sa doplnenie z dôvodu jednoznačnosti aplikácie ustanovenia a v tejto súvislosti aj gramatická úprava.
27.V § 51 ods. 2 sa v celom texte za slová „účastník konania“ vkladajú slová „a osoba zúčastnená na konaní“, slovo môže“ sa nahrádza slovom „môžu“ a slová „je jej“ sa nahrádzajú slovami „sú jej“.
Zmena sa navrhuje v nadväznosti na doplnenie § 51 ods. 1 o osobu zúčastnenú na konaní a v tejto súvislosti je potrebné vykonať aj gramatickú úpravu.
28.V § 51 ods. 3 sa za slová „účastníkovi konania“ vkladajú slová „a osobe zúčastnenej na konaní“.
Zmena sa navrhuje v nadväznosti na doplnenie § 51 ods. 1 o osobu zúčastnenú na konaní.
29.V § 54 sa vypúšťa odsek 4.
V zmysle stanoviska CSP sa z návrhu SSP uvedené ustanovenie vypúšťa ako nadbytočné pre správne súdnictvo.
30.V § 55 ods. 1 sa vypúšťa slovo „procesný“.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
31. § 57 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Všeobecné náležitosti podania
§ 57
(1)Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie
a)ktorému správnemu súdu je určené,
b)kto ho robí,
c)ktorej veci sa týka,
d)čo sa s ním sleduje a
e)podpis.
(2)Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.“.
Navrhuje sa taxatívne vymedziť všeobecné náležitosti podania a v nadväznosti na znenie § 31 ods. 3, doplniť náležitosti podania terminologicky nakoľko toto ustanovenie upravuje všeobecné náležitosti podania.
32.V § 62 ods. 2 sa slovo „treba“ nahrádza slovami „správny súd doručí“ a vypúšťa sa slovo „doručiť“.
Zosúladenie návrhu so znením Civilného sporového poriadku, kde je explicitne uvedené, že takéto doručenie vykoná súd.
33.V § 74 ods. 1 sa slová „v zmluve“ nahrádzajú slovami „v medzinárodnej zmluve“ a v ods. 3 sa za slovo „písomnosť“ vkladajú slová „do cudziny“.
Navrhuje sa spresnenie ustanovení.
34.Text § 75 znie: Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje správnemu súdu povinnosť zverejniť údaje verejnou vyhláškou, táto povinnosť je splnená ich zverejnením na úradnej tabuli správneho súdu alebo na webovej stránke príslušného správneho súdu a ak podľa osobitného predpisu nepostačuje takéto zverejnenie, ich zverejnením v Obchodnom vestníku; tým nie je dotknutá povinnosť zverejnenia údajov v dennej tlači.“.
Navrhuje sa jednotná úprava, ako je obsiahnutá v § 111 Civilného sporového poriadku (tlač 1333).
35.V § 76 ods. 2 sa za slovo „predmet“ vkladá slovo „procesného“ a slová „na úkone“ sa nahrádzajú slovami „na procesnom úkone“ .
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
36.V § 77 ods. 2 druhej vete sa slová „jeho nadriadeného“ nahrádzajú slovami „ich nadriadeného“.
Ustanovenie druhej vety sa navrhuje vyjadriť v plurále nakoľko ide o viac subjektov.
37.V § 78 ods. 2 sa slová „až do výšky 500 nahrádzajú slovami „do 500“ a v § 78 ods. 3 a § 80 ods. 2 sa slová „až do výšky 2 000“ nahrádzajú slovami „do 2 000“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu nadbytočnosti.
38.V § 79 ods. 1 sa slovo „úkonu“ nahrádza slovami „procesného úkonu“ a v odseku 2 sa slová „môže úkon“ nahrádzajú slovami „môže procesný úkon“.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
39.V § 81 ods. 2 sa slová „Inému ako osobe uvedenej podľa odseku“ nahrádzajú slovami „Iným, ako osobám uvedeným v odseku“ a slovo „preukáže“ sa nahrádza slovom „preukážu“.
Ustanovenie sa navrhuje vyjadriť v plurále nakoľko ide o viac subjektov.
40.V § 85 ods. 2 sa za slovo „miestne“ vkladá slovo „príslušnému“.
Ide o terminologické spresnenie vzhľadom na použitie spojky „alebo“.
41.V celom texte § 86 sa slovo „úkon“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „procesný úkon“ v príslušnom tvare.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
42.V § 87 ods. 1 sa slová „mať pochybnosti“ nahrádzajú slovami „mať odôvodnené pochybnosti“.
Navrhuje sa zjednotenie s § 46 Civilného sporového poriadku (tlač 1333).
43.V § 88 ods. 2 druhej vete sa za slovo „rozhoduje“ vkladá slovo „bezodkladne“.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v prvej vete.
44.V § 94 sa vypúšťa slovo „procesné“.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
45.V § 95 sa za slovo „šikanóznej“ vkladá slovo „námietke“ a vypúšťa sa slovo „výšky“.
Navrhuje sa terminologické spresnenie a vypustenie slova „výšky“ z dôvodu nadbytočnosti.
46.V § 97 sa slová „za konania“ nahrádzajú slovami „počas konania“.
Ide o jazykovú úpravu.
47.V § 99 písm. b) sa slová „nedostatok podmienky“ nahrádzajú slovami „nedostatok procesnej podmienky“.
Navrhuje sa terminologické spresnenie v nadväznosti na ustanovenie § 97 návrhu.
48.V § 100 ods. 1 písm. f) sa za slovo „proteste“ vkladá slovo „prokurátora“, v ods. 2 písm. b) sa slová „na dobu navrhnutú“ nahrádzajú slovami „na čas navrhnutý“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu nadbytočnosti a
sa terminologické spresnenie v písm. f) a v odseku 2 ide o zosúladenie s odsekom 4 toho istého paragrafu.
49.V § 100 odsek 3 znie:
„(3) Ak je konanie prerušené, nevykonávajú sa procesné úkony a neplynú lehoty podľa tohto zákona. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, alebo uplynul čas, na ktorý sa konanie prerušilo, predseda senátu aj bez návrhu uznesením rozhodne o pokračovaní v konaní. Ak sa v konaní pokračuje, začínajú lehoty plynúť znova.“.
V tejto súvislosti sa vypúšťa z § 100 odsek 4.
Navrhuje sa precizovanie a zjednotenie ustanovenia s Civilným sporovým poriadkom (tlač 1333).
50.V § 103 ods. 2 sa slovo „určitej“ nahrádza slovom „určenej“.
Navrhuje sa zjednotenie terminológie na určenie lehôt, tak ako s uvádza v celom návrhu zákona.
51.V § 104 a § 142 ods. 2 sa slová „ustanovenia medzinárodnej zmluvy o ochrane hospodárskej súťaže“ nahrádzajú slovami „čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.
Zmena sa navrhuje s cieľom spresniť a sprehľadniť text. Pôvodné znenie môže evokovať, že obsahom medzinárodnej zmluvy, na ktorú sa odkazuje, je ochrana hospodárskej súťaže, avšak to nie je prípad Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
52.V § 106 ods. 1 sa slová „v určenej lehote“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej správnym súdom“.
Doplnenie sa navrhuje z dôvodu zosúladenia s § 105 ods. 2 návrhu zákona.
53. V § 107 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája spojka „alebo“.
Doplnenie sa navrhuje z dôvodu potreby alternatívneho vyjadrenia podmienok, za ktorých predseda senátu nariadi pojednávanie.
54.V § 110 ods. 1 sa slová „jeho časť“ nahrádzajú slovami „na jeho časť“ a v ods. 3 sa slová „alebo jeho časti, pričom ich zároveň poučí“ sa nahrádzajú slovami „alebo na jeho časti a zároveň ich poučí“.
Ide o terminologické spresnenie vzhľadom na použitie spojky „alebo“.
55.V § 115 sa slová „za účelom“ nahrádzajú slovami „z dôvodu uskutočnenia“.
Navrhuje sa nahradenie nespisovného výrazu.
56.V § 117 ods. 1 sa slová „O úkonoch“ nahrádzajú slovami „O procesných úkonoch“ a slová „technickými zariadeniami určenými“ sa nahrádzajú slovami „technickým zariadením určeným“.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
Z hľadiska legislatívnych pravidiel je vhodnejšie použiť jednotné číslo.
57.V § 118 nadpis znie: „Zápisnica o procesných úkonoch“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia v nadväznosti na splnomocňovacie ustanovenie § 487 a zjednotenie s Civilným sporovým poriadkom (tlač 1333).
58.V § 118 ods. 1 sa slovo „úkonoch“ nahrádza slovami „procesných úkonoch“ a za slovo „priebeh“ sa vkladá slovo „procesného“.
Precizácia textu s cieľom dôsledného rozlišovania pojmov „procesný úkon“ a „úkon“.
59.V § 120 text doterajšieho písmena b) sa označuje ako písmeno c), text písmena c) ako písmeno b) a v písmene b) sa na konci pripája spojka „alebo“.
Zmena poradia sa navrhuje z dôvodu poradia paragrafov v ustanoveniach uvedených. Doplnenie spojky alebo sa navrhuje z dôvodu vyjadrenia troch možností kedy možno vykonať dokazovanie.
60.V § 122 sa slová „známe súdu“ nahrádzajú slovami „známe správnemu súdu“, za slovom „akty“ sa vkladajú slová „Európskych spoločenstiev a právne záväzné akty Európskej únie“ a za slová „uverejnené v“ sa vkladajú slová „Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v“.
Ide o spresnenie ustanovenia a o legislatívno-technickú úpravu pojmu v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR a doplnenie publikačného zdroja Európskej únie v zmysle jeho rozlišovania v zákone č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskorších predpisov.
61.V § 135 ods. 1 sa slovo „vydania“ nahrádza slovami „v čase vydania“ a v ods. 2 text doterajšieho písmena b) sa označuje ako písmeno a) a text písmena a) ako písmeno b).
Ide o terminologické spresnenie vzhľadom na použitie spojky „alebo“ a zmena poradia pod písmenami a) a b) sa navrhuje z dôvodu následného poradia paragrafov v ustanoveniach uvedených.
62.V § 141 sa slovo „nemôžu“ nahrádza slovom „nemôže“.
Ide o gramatickú úpravu, nakoľko slovo nemôže sa vzťahuje len na predsedu senátu.
63.V § 145 ods. 5 sa slová „prejednávať znova“ nahrádzajú slovami „prejednávať a rozhodovať znova“.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako je v § 224 Civilného sporového poriadku (tlač 1333).
64.V § 147 ods. 1 písm. b) sa slovo „zákon“ nahrádza slovami „tento zákon“.
Ide o spresnenie ustanovenia.
65.V § 148 ods. 2 písm. b) sa slová „pre vedenie konania“ nahrádzajú slovami „na vedenie konania alebo“.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v § 229 Civilného sporového poriadku (tlač 1333).
66.V § 155 ods. 1 úvodnej vete sa slová „podania 57)“ nahrádzajú slovami „podania podľa § 57“.
Rovnaká úprava vo vzťahu k predvetiu sa vykoná aj v ďalšom texte zákona s rovnakým obsahom. (§ 182, 202, 212, 226, 236....)
Navrhuje sa zrušenie odkazu na príslušný paragraf prostredníctvom jeho uvedenia v zátvorke, tak ako sa uvádza priamo v § 182 ods. 2 ako aj v iných ďalších ustanoveniach.
67.§ 157 znie:
㤠157
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa na konanie o sťažnosti nepoužijú.“.
Gramatická úprava jednotné číslo sa mení na množné, keďže predmetných ustanovení o odstraňovaní vád je viac ako jedno.
68.V § 167 ods. 3 písm. a) sa slová „sú na to dôvody“ nahrádzajú slovami „existujú dôvody“.
Navrhuje sa terminologické zjednotenie textu ustanovenia s § 251 Civilného sporového poriadku (tlač 1333).
69.V § 172 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“ a za slovo „náhradu“ sa vkladajú slová „podľa odsekov 1 a 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
70.V § 178 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „orgánu verejnej správy“.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v odseku 2.
71.V § 182 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 32 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „podľa § 32 ods. 3“ a slová „(§ 41 ods. 1)“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 41 ods. 1“.
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v písmene d) a nasledujúcich ustanoveniach.
72.§ 183 znie:
㤠183
Žalobca môže rozšíriť správnu žalobu alebo doplniť správnu žalobu o ďalší žalobný návrh alebo o ďalšie žalobné body len v lehote ustanovenej na podanie žaloby.“.
Ide o terminologické spresnenie vzhľadom na použitie spojky „alebo“ a zavedenie legislatívnych skratiek v § 182.
§
73.V § 185 sa slová „rozhodnutia alebo opatrenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy“ v príslušnom tvare a v písm. b) sa slovo „právnom“ nahrádza slovami „právne záväznom“.
Navrhuje sa terminologické spresnenie v nadväznosti na vymedzenie pojmu v § 3 návrhu zákona a zjednotenie zaužívaných pojmov.
74.V § 187 ods. 2 sa slovo „právneho“ nahrádza slovami „právne záväzného“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu pojmu v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR.
75.V § 192 sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „orgánu verejnej správy“ a na konci sa vypúšťajú slová „(peňažná moderácia)“ .
Navrhuje sa terminologické spresnenie v nadväznosti na vymedzenie pojmu v § 3 návrhu zákona a vypustenie textu v súvislosti s uvedením nadpisu pod § 192.
76.V § 198 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťajú slová „(sankčná moderácia)“ a v ods. 5 písm. a) sa slová „rozhodnutia alebo opatrenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy“.
Navrhuje sa terminologické zjednotenie a vypustenie textu z dôvodu zavedenia nadpisu pod § 198.
77.V § 202 písmeno g) znie:
„g) žalobný návrh.“.
Zmena sa navrhuje v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky v § 182 ods. 1 písm. h).
78.V § 205 sa slovo „opatrenie“ nahrádza slovami „nové opatrenie“.
Navrhuje sa identifikovať orgán verejnej správy a spresniť, že ide aj o nové opatrenie s prihliadnutím na spojku alebo.
79.V § 206 ods. 4 sa slová „alebo vydania“ nahrádzajú slovami „alebo v čase vydania“.
Ide o terminologické spresnenie vzhľadom na použitie spojky „alebo“.
80.V celom texte § 211 sa slová „odo dňa doručenia“ nahrádzajú slovami „od doručenia“.
Precizácia textu v súvislosti so zjednotením s ostatnými ustanoveniami.
81.V § 220 sa za slovo „súd“ vkladajú slová „po preskúmaní“.
Rovnakú úpravu je potrebné vykonať aj v ďalších príslušných konaniach návrhu zákona 230 ods. 1 a 2, § 241, § 250 ods. 1, § 262 ods. 1, § 263, § 271 ods. 3,§ 281 ods. 2 a 3 § 291 ods. 2, § 301 ods. 2 § 311 ods. 2 , § 323 ods. 1, § 324 ods. 1, § 335 ods. 1, § 336 ods. 1, § 347 ods. 1 a 2, § 356 ods. 3, § 367 ods.1, § 374 ods. 3, § 383 ods. 1 4, § 390 ods. 1, § 401 ods. 1 3, § 410 ods. 2, § 427 ods. 1 a 2, § 437 ods. 2, § 462 ods. 1).
Navrhuje sa rovnaká úprava ako v § 219, t. j. keď správny súd po preskúmaní zistí, že správna žaloba je dôvodná, rovnako treba postupovať aj v prípade, keď po preskúmaní zistí, že nie je dôvodná.
82.V § 225 ods.1, § 235, § 287, § 379 ods. 2 a 3 sa slová „odo dňa doručenia“ nahrádzajú slovami „od doručenia“.
Precizácia textu v súvislosti so zjednotením s ostatnými ustanoveniami.
83.V § 226 ods. 2 sa za slovo „napadnuté“ vkladá slovo „rozhodnutie“.
Ide o terminologické spresnenie vzhľadom na použitie spojky „alebo“.
84.V § 227 ods. 1 sa za slová „pracovných dní“ vkladajú slová „od jej podania“.
Navrhuje sa spresnenie začiatku plynutia lehoty.
85.V § 230 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťajú slová „(plná jurisdikcia)“.
Vypustenie textu sa navrhuje v súvislosti s uvedením nadpisu pod § 230.
86.V § 244 ods. 1 a 3 sa slová „alebo podnet “ nahrádzajú slovami „alebo podnet na“.
Navrhuje sa spresnenie ustanovenia.
87.Názov prvého dielu tretej hlavy štvrtej časti znie: „Konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov“.
Z dôvodu doplnenia stáleho zoznamu voličov do § 12 je potrebné vykonať aj úpravu názvu nad § 264.
88.V § 264 ods. 1 sa za slovo „voličov“ vkladajú slová „a zozname voličov (ďalej len „zoznam voličov“)“.
Z dôvodu doplnenia stáleho zoznamu voličov do § 12 sa zavádza legislatívna skratka „zoznam voličov“ a v nadväznosti na to sa z dotknutých ustanovení prvého dielu tretej hlavy vypúšťa slovo „stály“ v príslušnom gramatickom tvare.
89.V § 266 sa vypúšťa slovo „stálom“.
Z dôvodu doplnenia stáleho zoznamu voličov do § 12 sa zavádza legislatívna skratka „zoznam voličov“ a v nadväznosti na to sa z dotknutých ustanovení prvého dielu tretej hlavy vypúšťa slovo „stály“ v príslušnom gramatickom tvare.
90.V § 267 sa vypúšťa slovo „stály“ a za slovom „voličov“ sa vkladajú slová „a vykonáva do neho zápisy“.
Z dôvodu doplnenia stáleho zoznamu voličov do § 12 sa zavádza legislatívna skratka „zoznam voličov“ a v nadväznosti na to sa z dotknutých ustanovení prvého dielu tretej hlavy vypúšťa slovo „stály“ v príslušnom gramatickom tvare.
91.V § 268 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „v zozname voličov“ a v odseku 2 sa vypúšťa slovo „stáleho“.
Z dôvodu doplnenia stáleho zoznamu voličov do § 12 sa zavádza legislatívna skratka „zoznam voličov“ a v nadväznosti na to sa z dotknutých ustanovení prvého dielu tretej hlavy vypúšťa slovo „stály“ v príslušnom gramatickom tvare.
92.V celom texte § 271 sa vypúšťa slovo „stálom“.
Z dôvodu doplnenia stáleho zoznamu voličov do § 12 sa zavádza legislatívna skratka „zoznam voličov“ a v nadväznosti na to sa z dotknutých ustanovení prvého dielu tretej hlavy vypúšťa slovo „stály“ v príslušnom gramatickom tvare.
93.V § 273 ods. 1 sa za slovo „strán“ vkladajú slová „(ďalej len „Štátna komisia“)“.
V tejto súvislosti sa v § 273 ods. 2 a v § 276 vypúšťajú slová „pre voľby a kontrolu financovania politických strán“.
Navrhuje sa zavedenie legislatívnej skratky z dôvodu opakovania v ďalšom texte návrhu zákona.
94.V § 277, § 297 a § 307 sa slová „odo dňa prevzatia“ nahrádzajú slovami „od prevzatia“.
Precizácia textu v súvislosti so zjednotením s ostatnými ustanoveniami.
95.V § 280 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
Zmenou sa reaguje na novelu zákona OSP účinnú od 1. 7. 2015, ktorou sa v § 250za zavádza päť dňová lehota na rozhodnutie súdu.
96.V § 316 ods. 1, § 328 ods. 1 sa slová „ktoré považujú“, nahrádzajú slovami „ktorý považuje“.
Navrhuje sa jazyková úprava v nadväznosti na alternatívne vyjadrenie subjektov.
97.V § 319 ods. 2, § 343 ods. 2, § 354 ods. 2 a v § 363 ods. 2 sa slová do 60 dní“ nahrádzajú slovami „do dvoch mesiacov“.
Navrhuje sa zjednotenie lehôt.
98.V § 336 ods. 1 sa slová „tohto zániku“ nahrádzajú slovami „zániku funkcie“.
Navrhuje sa spresnenie ustanovenia.
99.V § 357 ods. 2 a § 359 ods. 1 sa vypúšťa slovo „prípadne“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu nadbytočnosti.
100.V § 362 ods. 1 a 3 sa za slovom „časti“ vypúšťa čiarka a slovo „prípadne“ sa nahrádza slovom „alebo“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
101.V § 367 ods. 1 prvej vete sa za slovom „časti“ vypúšťa čiarka a slovo „prípadne“ sa nahrádza slovom „alebo“, v druhej vete sa za druhé slovo „nariadenia“ vkladá čiarka, slová „alebo jeho vymedzenej časti, prípadne“ sa nahrádzajú slovami „jeho časti alebo“ a za slová „záväzné nariadenie“ sa vkladá čiarka a slová „alebo jeho“ sa nahrádzajú slovami „jeho časť alebo niektoré jeho“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
102.V § 367 ods. 2 a 3 sa za slovom „časť“ vypúšťa čiarka a slovo „prípadne“ sa nahrádza slovom „alebo“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
103.V § 372 písm. c) sa slová „alebo združenia“ nahrádzajú slovami „alebo označenie združenia“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu spresnenia textu v nadväznosti k obsahu úpravy šiesteho dielu Tretej hlavy.
104.V § 391 sa vypúšťa odsek 3.
Ustanovenie § 391 ods. 3, ako aj naň nadväzujúce ustanovenia treba vypustiť z dôvodu, že jednak ide o zákonnú úpravu, ktorá nadobudla účinnosť ešte pred znovuzavedením správneho súdnictva, ktorá konaniu v správnom súdnictve nevyhovuje a spôsobuje aplikačné problémy, a jednak v prípade právneho vzťahu člen združenia verzus združenie ide o právne vzťahy pôsobiace dovnútra združenia, ktoré pre ich povahu do pôsobnosti správneho súdnictva nepatria.
Pokiaľ sa ale jedná o preskúmanie rozhodnutia združenia smerujúceho voči členovi združenia za
podmienky, že sa týka základných práv a slobôd (napr. vylúčenie člena), toto bude preskúmavané v súlade s doterajšou judikatúrou podľa ustanovení všeobecnej správnej žaloby.
105.V § 393 sa vypúšťa odsek 3.
Ustanovenie § 393 ods. 3, ako aj naň nadväzujúce ustanovenia treba vypustiť z dôvodu, že jednak ide o zákonnú úpravu, ktorá nadobudla účinnosť ešte pred znovuzavedením správneho súdnictva, ktorá konaniu v správnom súdnictve nevyhovuje a spôsobuje aplikačné problémy, a jednak v prípade právneho vzťahu člen združenia verzus združenie ide o právne vzťahy pôsobiace dovnútra združenia, ktoré pre ich povahu do pôsobnosti správneho súdnictva nepatria.
Pokiaľ sa ale jedná o preskúmanie rozhodnutia združenia smerujúceho voči členovi združenia za podmienky, že sa týka základných práv a slobôd (napr. vylúčenie člena), toto bude preskúmavané v súlade s doterajšou judikatúrou podľa ustanovení všeobecnej správnej žaloby.
106.V § 394 sa vypúšťajú slová „podľa § 391 ods. 1 a 2“ a vypúšťa sa druhá veta.
Úprava nadväzuje na vypustenie odseku 3 z § 391 a § 393.
107.§ 395 vrátane nadpisu znie:
㤠395
Lehota na podanie žaloby
Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje.“
Lehota na podanie žaloby bola upravená, nakoľko navrhovaný SSP stanovuje lehotu dvoch mesiacov (nie 60 dní ako zákon č. 83/1990 Zb. napr. v § 8 ods. 3). Zákon č. 83/1990 Zb. bude potrebné z dôvodu prijatia SSP novelizovať a predpokladá sa, že osobitné právne predpisy lehotu na podanie žaloby samostatne upravovať nebudú.
108.V § 399 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 3“.
Úprava nadväzuje na vypustenie odseku 3 z § 391.
109.V § 400 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 3“.
Úprava nadväzuje na vypustenie odseku 3 z § 391.
110. V § 401 sa vypúšťa odsek 3.
Úprava nadväzuje na vypustenie odseku 3 z § 391.
111.V § 405 sa slovo „obec“ nahrádza slovami „orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie podľa § 402“.
Úprava korešponduje s § 20 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, podľa ktorého pôsobnosť obce podľa tohto zákona vykonáva obvodný úrad,.
112.V § 416 ods. 1 písm. c) sa slová „veci, ktorých“ nahrádzajú slovami „veci, ktorej“.
Ide o gramatickú úpravu vo väzbe na spojku alebo.
113.V § 420 sa slovo „práva“ nahrádza slovami „právne záväzného aktu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu pojmu v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR a zjednotenie používaných pojmov.
114.V § 437 ods. 2 sa na konci slovo „opatrovníka“ nahrádza slovami „ustanoveného opatrovníka“ a v odseku 3 sa slovo „opatrovníkovi“ nahrádza slovami „ustanovenému opatrovníkovi“.
Doplnenie sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia rozlíšenia opatrovníka podľa § 437 od procesného opatrovníka.
115.V § 440 ods. 1 písm. i) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája slovo „alebo“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu potreby alternatívneho vyjadrenia dôvodov porušenia zákona, na odôvodnenie kasačnej sťažnosti.
116.V § 443 ods. 5 sa slová „odseku 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 4“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
117.V § 445 ods. 2 sa slová „na jej podanie“ nahrádzajú slovami „na podanie kasačnej sťažnosti“.
Navrhuje sa terminologické spresnenie.
118.§ 448 vrátane nadpisu znie:
㤠448
Účastníci konania
Účastníkom konania o kasačnej sťažnosti je ten, kto podal kasačnú sťažnosť, a tí, ktorí boli účastníkmi konania pred krajským súdom, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie.“.
Zosúladenie nadpisu o účastníkoch konania rovnako ako je to v ostatných konaniach. Z navrhnutého znenia tiež vyplýva možnosť napadnúť jedno rozhodnutie krajského súdu kasačnými sťažnosťami viacerých sťažovateľov, resp. opomenutých sťažovateľov a súčasne nepriamo vyplýva aj to, že o takýchto kasačných sťažnostiach sa vykoná spoločné konanie.
119.V § 449 ods. 1 sa za slová „podania sťažovateľa“ vkladajú slová „alebo opomenutého sťažovateľa“.
Je potrebné doplniť, že zastúpenie advokátom platí aj na opomenutého sťažovateľa.
120.V § 449 odsek 2 znie:
„(2) Povinnosti podľa odseku 1 neplatia, ak
a)má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b)ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d),
c)je žalovaným Centrum právnej pomoci.“.
Navrhuje sa spresnenie úvodnej vety vzhľadom na ustanovené dve povinnosti v odseku 1, a v tejto súvislosti je potrebné doplniť, že zastúpenie advokátom podľa písmena a) platí aj na opomenutého sťažovateľa a úprava v písmene b) a c) je potrebná vzhľadom na spojku „ak“ v úvodnej vete odseku 2.
121.V § 450 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To platí primerane aj na opomenutého sťažovateľa.“.
Je potrebné doplniť, že výzva na odstránenie nedostatkov platí aj na opomenutého sťažovateľa.
122. Nadpis nad § 453 znie: „Viazanosť rozsahom a dôvodmi kasačnej sťažnosti“ a nadpis pod § 453 sa vypúšťa.
Zosúladenie názvu paragrafu tak ako je to aj pri obnove konania.
123.V § 458 ods. 2 sa slová „alebo rozhodnutiu“ sa nahrádzajú slovami „alebo proti rozhodnutiu“.
Ide o spresnenie ustanovenia.
124.V § 462 ods. 2 sa slovo „dospeje“ nahrádza slovom „dôjde“.
Navrhuje sa zjednotenie s § 190, 469 návrhu zákona.
125. Nad § 472 sa umiestňuje nadpis, ktorý znie: „Prípustnosť obnovy konania,“ a v tejto súvislosti sa nadpis pod § 473 vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
126. V § 474 sa na konci vypúšťa text v zátvorke „(ďalej len „žalobca“)“.
Pojem žalobca sa používa v predchádzajúcich ustanoveniach návrhu zákona.
127. V § 475 ods. 1 sa slová „kto obnovu navrhuje,“ nahrádzajú slovami „kto podal žalobu na obnovu konania“.
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia.
128. V § 476 sa vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda,“.
V tejto súvislosti sa vykoná preznačenie písmen.
Doplnenie sa navrhuje v nadväznosti na úpravu v odseku 2 ako aj zjednotenie s § 397 Civilného sporového poriadku (tlač 1333).
129.V § 476 písmeno e) znie:
„e) žalobný návrh“.
Navrhuje sa terminologické zjednotenie s ustanoveniami upravujúcimi náležitosti žalôb.
130.V celom texte § 491 a § 492 sa slová „pred dňom“ nahrádzajú slovami „predo dňom“.
Gramatická úprava textu vzhľadom na vokalizáciu predložky.
131. Nadpis pod § 13, sa umiestňuje nad § 13, nadpis pod § 81 sa umiestňuje nad § 81, nadpis pod § 88 sa umiestňuje nad § 88, nadpis pod § 90 sa umiestňuje nad § 90, nadpis pod § 92 sa umiestňuje nad § 92,nadpis pod § 109 sa umiestňuje nad § 109, nadpis pod § 155 sa umiestňuje nad § 155, nadpis pod § 202 sa umiestňuje nad § 202, nadpis pod § 453 sa umiestňuje nad § 453.
Ide o legislatívno- technickú úpravu.
132.Nadpis nad § 55 sa umiestňuje pod § 55, nadpis nad § 61 sa umiestňuje pod § 61, nadpis nad § 62 sa umiestňuje pod § 62, nadpis nad § 96 sa umiestňuje pod § 96, nadpis nad § 129 sa umiestňuje pod § 129, nadpis nad § 152 sa umiestňuje pod § 152.
Ide o legislatívno- technickú úpravu.
133. Nad § 107 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Nariadenie pojednávania“, nad § 133 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Všeobecné ustanovenia“, nad § 143 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Oprava a doplnenie rozsudku“, nad § 163 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Trovy konania“.
Ide o legislatívno- technickú úpravu.
134.Pod § 192 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: Peňažná moderácia“, pod § 193 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Sprístupnenie informácie“, pod § 198 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Sankčná moderácia“, pod § 230 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Vyhovenie žalobe a plná jurisdikcia“.
Ide o legislatívno- technickú úpravu.
135.V prílohe sa vkladajú nove body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993) v znení smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 26, 26.1.2013).“.
„2. Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994) v znení smernice Rady 96/30/ES z 13. mája 1996 (Ú. v. ES L 122, 22.05.1996), smernice Rady 2006/106/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006), vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 19. júla 2012 (Ú. v. L 192, 20.07.2012) a smernice Rady 2013/19/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013).“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V piatom bode prílohy sa vypúšťa bodka za publikačným zdrojom a vkladajú sa slová „v znení smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014).“.
Ide o jednak o legislatívno-technické úpravy súvisiace so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku v tzv. transpozičnej prílohe, ako aj o doplnenie dvoch smerníc v bode 1 a bode dva, ktorých niektoré ustanovenia boli zohľadnené v návrhu Správneho súdneho poriadku.
136.V prílohe k zákonu sa v prvom bode v okrúhlej zátvorke na konci vkladá bodkočiarka a slová „Ú. v. ES L 26, 31.1.2003“.
Dopĺňa sa uvedenie publikačného zdroja jednotným zaužívaným spôsobom.
137.V prílohe k zákonu druhý bod znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv.7; Ú. v. L 156, 25.6.2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 (Ú. v. L 24, 29.1.2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012).“.
Upravuje sa spôsob uvedenia preberaného právne záväzného aktu a dopĺňa sa uvedenie publikačného zdroja jednotným zaužívaným spôsobom.
138.V prílohe k zákonu v treťom bode sa vypúšťa pomlčka a slová „Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie“.
Upravuje sa názov preberaného právne záväzného aktu podľa jeho oficiálneho znenia.
139.V prílohe k zákonu štvrtom bode sa pred poslednú okrúhlu zátvorku vkladajú slová „(prepracované znenie)“.
Dopĺňa sa názov preberaného právne záväzného aktu EÚ podľa jeho oficiálneho znenia.
140.Na koniec zákona sa dopĺňa jeho obsah, ktorý sa vyhotoví podľa znenia schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
Vzhľadom na rozsah úpravy a kódexový charakter zákona sa navrhuje do neho začleniť aj obsah.