DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 ústavy)
1.Gestor zmluvy: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
2.Názov zmluvy: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Zmluva upravuje vykonávanie cestnej dopravy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou, pravidelnú osobnú dopravu, kyvadlovú dopravu, nákladnú dopravu, povinnosti dopravcov a sankcie.
Problematika je upravená najmä v zákone NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Zmluva obsahuje práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré vykonávajú medzinárodnú cestnú dopravu, a to v článkoch 3 - 9.
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve Európskej únie:
Problematika je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to konkrétne v kapitole 3 (Služby) Hlavy IV Tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a tiež v sekundárnom práve EÚ, a to v:
-nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009),
-nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. L 300, 14. 11. 2009).
Zhoda s právom EÚ úplná.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky): Zmluva je podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR medzinárodnou zmluvou, ktorá zakladá priamo práva a povinnosti fyzickým aj právnickým osobám, preto sa po jej podpise vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi): Zmluva je podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR medzinárodnou dvojstrannou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzickým osobám alebo právnickým osobám a na jej vykonanie nie je potrebný zákon, preto prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
8.Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo zmeny z dôvodu duplicity): Na vykonávanie dvojstrannej medzinárodnej zmluvy nie je potrebné meniť, zrušiť ani prijať žiadne vnútroštátne právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka.