VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 50/2014strana 1
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 50
z 29. januára 2014
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Číslo materiálu:
5530/2014
Predkladateľ:
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vláda
A.súhlasí
A.1.s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (ďalej len „zmluva“),
A.2.s tým, že jej zmluva nebude po podpise znovu predložená;
B.odporúča
prezidentovi SR
B.1.splnomocniť ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a ako alternátov podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a veľvyslanca Slovenskej republiky v Tureckej republike na podpis zmluvy s výhradou ratifikácie,
B.2.ratifikovať podpísanú zmluvu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR,
Národnej rade SR
B.3.vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky;
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 50/2014strana 2
C.poveruje
predsedu vlády
C.1.predložiť zmluvu po jej podpise Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a na rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
C.2.odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu so zmluvou v Národnej rade SR;
D.ukladá
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
D.1.požiadať podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti zmluvy,
D.2.požiadať podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečiť uverejnenie zmluvy v Zbierke zákonov SR.
Vykonajú: predseda vlády
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Na vedomie: prezident SR
predseda Národnej rady SR