Z M L U VA
medzi Slovenskou republikou
a
Tureckou republikou
o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Slovenská republika a Turecká republika (ďalej len „zmluvné strany“)
v snahe prispieť k rozvoju cestnej osobnej a nákladnej dopravy v záujme podpory hospodárskych vzťahov medzi zmluvnými stranami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Rozsah
1.Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na medzinárodnú prepravu cestujúcich a tovaru cestnou dopravou vykonávanou v prenájme alebo za úhradu alebo na vlastný účet medzi územiami zmluvných strán, tranzitom cez ich územia a medzi územím jednej zo zmluvných strán na územie tretieho štátu a z územia tretieho štátu vozidlami evidovanými na území druhej zmluvnej strany.
2.Touto zmluvou nie dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných medzinárodných záväzkov, ani vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.
Článok 2
Definície
Na účely tejto zmluvy pojem
a) „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá pobyt alebo sídlo na území jednej zo zmluvných strán a je oprávnená v štáte, kde pobyt alebo sídlo, vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, alebo na vlastný účet podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov platných na tomto území,
b) „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, ktoré evidované na území jednej zo zmluvných strán a používajú sa výlučne na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste,
c) „autobus“ a „autokar“ znamená vozidlá vyrobené a určené na prepravu cestujúcich, ktoré majú viac ako deväť miest na sedenie vrátane miesta vodiča,
d) „pravidelná osobná doprava“ znamená prepravu cestujúcich autobusom alebo autokarom po určenej trase podľa cestovného poriadku, za ktorú sa vyberá stanovené cestovné; cestujúci nastupujú alebo vystupujú na určených zastávkach,
2
e) „kyvadlová doprava“ znamená dopravu autobusom alebo autokarom, pri ktorej sa opakovanými jazdami tam a späť prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich z východiskového miesta do miesta určenia; každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí absolvovali cestu tam, je počas neskoršej cesty prepravená späť do východiskového miesta. Východiskové miesto a miesto určenia znamená miesto, kde sa cesta začína a miesto, kde sa cesta končí, v každom prípade v okruhu do 50 km vrátane okolia.
Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rámci kyvadlovej dopravy sa vykonávajú bez cestujúcich.
Kyvadlová doprava nie je ovplyvnená skutočnosťou, že niektorí cestujúci sa vrátia spolu s inou skupinou, ani skutočnosťou, že prvá jazda tam a posledná jazda späť sa vykonáva bez cestujúcich. Tento druh kyvadlovej dopravy sa nazýva „obrátená kyvadlová doprava“.
f) „príležitostná doprava“ znamená dopravu, ktorá nespadá ani pod definíciu pravidelnej osobnej dopravy ani pod definíciu kyvadlovej dopravy. Táto doprava sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS).
Článok 3
Pravidelná osobná doprava
1.Pravidelnú osobnú dopravu medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územia schvaľujú spoločne príslušné orgány zmluvných strán.
2.Každý príslušný orgán udelí povolenie na časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu.
3.Príslušné orgány spoločne určia dopravcov a podmienky udelenia povolenia, a to dobu jeho platnosti, frekvenciu jázd, cestovné poriadky a sadzobník cestovného, ktorý sa uplatňovať, ako aj všetky ostatné podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne vykonávanie pravidelnej osobnej dopravy.
4.Žiadosť o povolenie sa zašle príslušnému orgánu štátu evidencie vozidla, ktorý ju právo prijať alebo odmietnuť. Ak voči žiadosti nebola vznesená námietka, príslušný orgán žiadosť schváli a postúpi ju príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.
5.Žiadosť sa predloží spolu s dokumentmi obsahujúcimi potrebné údaje (navrhované cestovné poriadky, cestovné a trasu, obdobie v roku, počas ktorého sa bude doprava vykonávať a plánovaný dátum začiatku dopravy). Príslušné orgány si môžu vyžiadať ďalšie údaje, ktoré považujú za potrebné.
6.Povolenia sa vydávajú na meno príslušného dopravcu; tento ich nesmie previesť na tretie osoby. Dopravca, ktorý dostal povolenie, však môže so súhlasom príslušného orgánu vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa. V tom prípade sa v povolení uvedie názov tohto druhého dopravcu a jeho postavenie subdodávateľa.
7.Doba platnosti povolenia je najviac päť rokov.
3
Článok 4
Kyvadlová doprava
Dopravcovia jednej zmluvnej strany, ktorí majú právo vykonávať medzinárodnú kyvadlovú dopravu, môžu vykonávať takúto dopravu medzi územiami oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akéhokoľvek povolenia.
Článok 5
Nákladná doprava a systém povolenia
1.Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať nákladnú dopravu medzi územiami oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akéhokoľvek systému kvót a povolení.
2.Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu na základe systému povolenia vykonávať nákladnú dopravu z územia druhej zmluvnej strany na územie a z územia tretieho štátu.
Článok 6
Kabotáž
Dopravca, ktorý pobyt alebo sídlo na území jednej zmluvnej strany, nesmie vykonávať dopravu medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany bez osobitného povolenia udeleného na ten účel príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Hmotnosť a rozmery vozidiel
1. Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na vozidlá evidované na území druhej zmluvnej strany neuplatní prísnejšie podmienky, ako uplatňuje na vozidlá evidované na jej vlastnom území.
2. Hmotnosť a rozmery vozidla musia byť v súlade s oficiálnym evidenčným dokladom vozidla.
3. Dopravcovia oboch zmluvných strán musia pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany dodržiavať jej zákony a iné právne predpisy týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel.
4. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla evidovaného na území jednej zmluvnej strany prekročia najvyššiu prípustnú hmotnosť alebo rozmery platné na území druhej zmluvnej strany, vyžaduje sa osobitné povolenie. O vydanie takéhoto povolenia musí dopravca požiadať príslušný orgán tejto druhej zmluvnej strany pred vstupom na jej územie.
4
Článok 8
Dane, poplatky a iné platby
1.Dopravcovia zmluvných strán vykonávajúci prepravu cestujúcich a tovaru podľa tejto zmluvy sa na základe princípu vzájomnosti oslobodzujú od daní, poplatkov a iných platieb spojených s vlastníctvom a používaním vozidla, ako aj od poplatkov za tranzit vozidla po cestách druhej zmluvnej strany.
2.Oslobodenie podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na poplatky vyberané na základe princípu nediskriminácie za používanie ciest, diaľnic, mostov a tunelov, ktoré podliehajú poplatkom.
Článok 9
Povinnosti dopravcov
Dopravcovia a ich osádky vozidiel povinní, ak vykonávajú dopravu na území druhej zmluvnej strany, dodržiavať zákony a iné právne predpisy platné na tomto území.
Článok 10
Porušenie ustanovení
1.V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto zmluvy vozidlom alebo vodičom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu, môže (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne sankcie, ktoré môžu uplatňovať súdy alebo orgány zaoberajúce sa vymožiteľnosťou práva tejto zmluvnej strany) požiadať príslušný orgán druhej zmluvnej strany, aby:
a)udelil dopravcovi výstrahu;
b)udelil výstrahu spolu s oznámením, že ďalšie porušenie bude viesť k dočasnému alebo trvalému zákazu vstupu na územie zmluvnej strany, na ktorom došlo k porušeniu;
c)vydal oznámenie o takomto zákaze.
2.Príslušný orgán, ktorý dostane takúto žiadosť, koná v súlade s ňou a v čo najkratšom čase informuje príslušný orgán druhej zmluvnej strany o prijatom opatrení.
Článok 11
Zmiešaná komisia
1.Zmluvné strany vymenujú svoje príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto zmluvy na ich území, o čom sa navzájom informujú.
2.Na zabezpečenie vykonávania ustanovení tejto zmluvy sa zriaďuje zmiešaná komisia.
3.Zmiešaná komisia zasadá na žiadosť jednej zo zmluvných strán a pozostáva zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán.
5
Článok 12
Zmeny a doplnenia
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť dohodnuté medzi oboma zmluvnými stranami v písomnej forme. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť podľa článku 13 ods. 1 tejto zmluvy.
Článok 13
Nadobudnutie a trvanie platnosti zmluvy
1.Táto zmluva nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa prijatia druhej z nót diplomatickou cestou, ktorými si zmluvné strany vzájomne oznámili splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.Táto zmluva zostáva v platnosti, kým jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel zmluvu vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí šesť (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní zmluvy druhej zmluvnej strane.
3.Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou skončí platnosť Dohody o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, dojednanej v Prahe 30. júna 1981.
Dané v Ankare dňa 11. decembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, tureckom a anglickom, pričom všetky texty rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.
Za Slovenskú republiku Za Tureckú republiku
Miroslav Lajčák, v. r. Lütfi Elvan, v. r.
podpredseda vlády a minister minister dopravy, námorných záležitostí
zahraničných vecí a európskych záležitostí a komunikácií