NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
N á v r h
číslo .............
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .............
k Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas
so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave;
B. rozhodla,
že zmluva je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.