VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV- 5530/2014
Národnej rady
Slovenskej republiky
1390
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
__________________________________________________________________________________________
Materiál predkladá: Materiál obsahuje:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 19. január 2015
1.
Návrh uznesenia NR SR
2.
Predkladacia správa
3.
Text zmluvy
4.
Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi SR