ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-2487/2014
598
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. mája 2015
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona Správny súdny poriadok v druhom čítaní (tlač 1335a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona Správny súdny poriadok v druhom čítaní (tlač 1335a);
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner