Dohovor o kazetovej munícii
(Dublin, 30. mája 2008)
Zmluvné strany tohto dohovoru,
hlboko znepokojené tým, že civilné obyvateľstvo aj jednotliví civilisti naďalej znášajú bremeno ozbrojeného konfliktu,
odhodlané navždy zabrániť utrpeniu a stratám na ľudských životoch spôsobených kazetovou muníciou jej použitím, ak dochádza k jej zlyhaniu alebo, ak je opustená,
znepokojené tým, že pozostatky kazetovej munície zabíjajú alebo mrzačia civilných obyvateľov vrátane žien a detí, bránia ekonomickému a spoločenskému rozvoju, a to aj v dôsledku straty prostriedkov na obživu, bránia obnove po skončení konfliktu, spôsobujúc odklady alebo bránia návratu utečencov a vnútorne vysídlených osôb, môžu negatívne ovplyvniť vnútroštátne a medzinárodné úsilie zamerané na nastolenie mieru a na poskytovanie humanitárnej pomoci a má ďalšie závažné následky, ktoré môžu pretrvávať roky po použití tejto munície,
hlboko znepokojené aj nebezpečenstvom, ktoré predstavujú veľké vnútroštátne zásoby kazetovej munície uchovávané na prevádzkové použitie a odhodlané zabezpečiť ich okamžitú likvidáciu,
považujúce za nevyhnutné prispieť účinným a koordinovaným spôsobom k vyriešeniu ťažkej úlohy odstrániť pozostatky kazetovej munície nachádzajúce sa vo všetkých častiach sveta a zaručiť ich likvidáciu,
odhodlané tiež zaručiť v plnom rozsahu uplatňovanie práv obetí kazetovej munície a uznávajúc ich neodňateľnú dôstojnosť,
pevne rozhodnuté urobiť všetko, čo je v ich silách, pre poskytnutie pomoci obetiam kazetovej munície vrátane zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej pomoci, rovnako ako zabezpečenia ich sociálneho a ekonomického začlenenia,
uznávajúc potrebu poskytovať pomoc obetiam kazetovej munície s ohľadom na vek a pohlavie a zohľadňovať osobitné potreby ohrozených skupín,
majúc na pamäti Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného požaduje, aby sa zmluvné strany dohovoru zaviazali, že zabezpečia a budú podporovať úplné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkých osôb so zdravotným postihnutím tak, aby nedochádzalo k akejkoľvek diskriminácii na základe zdravotného postihnutia,
majúc na pamäti potrebu primeraným spôsobom koordinovať úsilie vynakladané na rozličných fórach s cieľom zaoberať sa právami a potrebami obetí rozličných druhov zbraní
a predchádzať diskriminácii medzi obeťami rôznych druhov zbraní,
opätovne potvrdzujúc, že v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje tento dohovor alebo iné medzinárodné dohody, zostáva civilné obyvateľstvo a kombatanti pod ochranou a právomocou princípov medzinárodného práva odvodených zo zaužívaných zvyklostí, zo zásad ľudskosti a z požiadaviek svedomia verejnosti,
rozhodnuté tiež, že ozbrojeným skupinám, ktoré nie ozbrojenými silami štátu, sa za žiadnych okolností nedovolí, aby vykonávali akúkoľvek činnosť zakázanú zmluvnej strane tohto dohovoru,
vítajúc širokú medzinárodnú podporu medzinárodnej normy zakazujúcej protipechotné míny včlenenú do Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997,
vítajúc tiež prijatie Protokolu o výbušných pozostatkoch vojny k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia niektorých konvenčných zbraní, ktoré môžu spôsobovať nadmerné utrpenie alebo mať nerozlišujúce účinky a jeho nadobudnutie platnosti dňa 12. novembra 2006, a želajúc si zvyšovať ochranu civilných obyvateľov pred účinkami zvyškov kazetovej munície v prostredí po skončení konfliktu,
majúc na pamäti tiež rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti a rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1612 o deťoch v ozbrojených konfliktoch,
vítajúc ďalej kroky prijaté v posledných rokoch na štátnej, regionálnej a celosvetovej úrovni s cieľom zakázať, obmedziť alebo pozastaviť používanie, skladovanie, výrobu a prevod kazetovej munície,
zdôrazňujúc úlohu svedomia verejnosti pri podporovaní zásad ľudskosti tak, ako o nej svedčí celosvetové volanie po tom, aby sa skončilo utrpenie civilných obyvateľov spôsobované kazetovou muníciou, a uznávajúc úsilie vynakladané za týmto účelom Organizáciou Spojených národov, Medzinárodným výborom Červeného kríža, Koalíciou proti kazetovej munícii a mnohými ďalšími mimovládnymi organizáciami po celom svete,
znova potvrdzujúc Deklaráciu o zákaze kazetovej munície z konferencie v Osle, ktorou štáty okrem iného uznali závažné dôsledky spôsobené použitím kazetovej munície a v ktorej sa zaviazali dohodnúť do konca roka 2008 právne záväzný nástroj zakazujúci používanie, výrobu, prevod a skladovanie kazetovej munície, ktorá spôsobuje neprijateľnú ujmu civilnému obyvateľstvu, a vytvoriť rámec na spoluprácu a pomoc zabezpečujúcu primerané poskytovanie starostlivosti a rehabilitácie obetiam, čistenie postihnutých oblastí, osvetu zameranú na zmiernenie rizika a zničenie zásob,
zdôrazňujúc želanie, aby všetky štáty dodržiavali tento dohovor, a odhodlané usilovne pracovať na podpore jeho univerzalizácie a plnom vykonávaní,
vychádzajúc zo zásad a pravidiel medzinárodného humanitárneho práva a najmä zo zásady, ktorá stanoví, že právo strán ozbrojeného konfliktu voliť spôsoby a prostriedky vedenia boja nie je neobmedzené, a z pravidiel, podľa ktorých strany konfliktu musia vždy rozlišovať medzi civilným obyvateľstvom a medzi kombatantmi, rozlišovať medzi civilnými objektmi a vojenskými cieľmi a v súlade s tým viesť operácie výlučne proti vojenským cieľom, a podľa ktorých sa pri vedení vojenských operácií musí venovať trvalá pozornosť tomu, aby bolo ušetrené civilné obyvateľstvo, jednotliví civilisti a civilné objekty, a že civilné obyvateľstvo a jednotliví civilisti požívajú všeobecnú ochranu pred
nebezpečenstvom vznikajúcom pri vojenských operáciách,
SA DOHODLI takto:
Článok 1
Všeobecné záväzky a rozsah pôsobnosti
1.Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že nikdy a za žiadnych okolností nebude:
a)používať kazetovú muníciu,
b)vyvíjať, vyrábať, inak získavať, skladovať, ponechávať si kazetovú muníciu alebo ju priamo alebo nepriamo prevádzať na iných,
c)nikomu pomáhať, nikoho podporovať alebo nútiť, aby sa zaoberal akoukoľvek činnosťou, ktorú tento dohovor zmluvnej strane zakazuje.
2.Odsek 1 tohto článku sa v primeranej miere uplatní na letecké bomby malého kalibru, ktoré skonštruované tak, aby boli rozptýlené či vypustené zo zásobníka pripevneného k lietadlu.
3.Tento dohovor sa nevzťahuje na míny.
Článok 2
Definície
Na účely tohto dohovoru:
1.„Obete kazetovej munície“ osoby, ktoré v dôsledku použitia kazetovej munície boli zabité alebo utrpeli fyzickú alebo psychickú ujmu, ekonomickú škodu, sociálnu marginalizáciu alebo podstatné zhoršenie možnosti uplatňovania svojich práv. Patria medzi ne aj osoby priamo postihnuté účinkami kazetovej munície, a ich rodiny a komunity.
2.„Kazetová munícia“ označuje konvenčnú muníciu skonštruovanú tak, aby rozptýlila alebo vypustila výbušnú submuníciu, z ktorej každá hmotnosť nižšiu ako 20 kg a ktorá obsahuje túto výbušnú submuníciu. Za kazetovú muníciu sa nepovažuje:
a)munícia alebo submunícia určená na vypúšťanie svetlíc, dymu, pyrotechnických prostriedkov alebo dipólových odrážačov,
b)munícia alebo submunícia s elektrickými alebo elektronickými účinkami,
c)munícia, ktorej účelom je, aby sa vyhla nerozlišujúcemu sa účinku v oblasti použitia a rizikám predstavovaným nevybuchnutou submuníciou, všetky nasledujúce vlastnosti:
(i)každá munícia obsahuje menej ako 10 kusov výbušnej submunície,
(ii)každá výbušná submunícia váži viac ako 4 kg,
(iii)každá výbušná submunícia je konštruovaná tak, aby rozpoznala a zasiahla jediný konkrétny cieľ,
(iv)každá výbušná submunícia je vybavená elektronickým samodeštrukčným mechanizmom,
(v)každá výbušná submunícia je vybavená elektronickou funkciou samodeaktivácie.
3.„Výbušná submunícia“ je konvenčná munícia, ktorá je s cieľom splniť úlohu rozptýlená alebo vypustená z kazetovej munície a ktorá funguje tak, že výbušná náplň detonuje pred dopadom, pri dopade alebo po dopade.
4.„Kazetová munícia, ktorá zlyhala“ označuje kazetovú submuníciu, ktorá bola vystrelená, zhodená alebo vrhnutá či inak dopravená a ktorá mala rozptýliť alebo vypustiť výbušnú submuníciu, ale pri tom zlyhala.
5.„Nevybuchnutá submunícia“ označuje výbušnú submuníciu, ktorá bola rozptýlená alebo vypustená, alebo sa inakším spôsobom oddelila od kazetovej munície a nevybuchla tak, ako mala.
6.„Opustená kazetová munícia“ označuje kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu, ktorá nebola použitá a ktorá bola opustená alebo odhodená a ktorá nie je pod kontrolou strany, ktorá ju opustila alebo odhodila. Opustená kazetová munícia mohla alebo nemusela byť pripravená na použitie.
7.„Pozostatky kazetovej munície“ označujú kazetovú muníciu, ktorá zlyhala, opustenú kazetovú muníciu, nevybuchnutú submuníciu a nevybuchnuté letecké bomby malého kalibru.
8.„Prevod“ zahŕňa, okrem fyzického pohybu kazetovej munície na území štátu alebo z tohto územia, aj prevod práv ku kazetovej munícii a kontroly nad ňou, ale nezahŕňa prevod územia, ktoré obsahuje pozostatky kazetovej munície.
9.„Samodeštrukčný mechanizmus“ označuje automatický mechanizmus, ktorý je pridaný k primárnemu spúšťaciemu mechanizmu munície a ktorý zaručí zničenie munície, do ktorej je zabudovaný.
10.„Samodeaktivácia“ označuje automatické uvedenie munície do nefunkčného stavu nevratnou elimináciou súčiastky, napr. batérie, ktorá je pre fungovanie munície nevyhnutná.
11.„Oblasť postihnutá kazetovou muníciou“ je oblasť, o ktorej je známe alebo existuje podozrenie, že sa na nej nachádzajú pozostatky kazetovej munície.
12.„Mína“ označuje muníciu skonštruovanú tak, aby bola umiestnená pod zem, na zemi alebo v blízkosti zeme alebo iného povrchu a aby explodovala vplyvom prítomnosti, blízkosti alebo kontaktu osoby alebo vozidla.
13.„Výbušná letecká bomba malého kalibru“ označuje konvenčnú muníciu s hmotnosťou menšou ako 20 kg, ktorá nie je samohybná a ktorá s cieľom splniť úlohu je rozptýlená alebo vypustená zo zásobníka a je skonštruovaná tak, že
výbušná náplň detonuje pred dopadom, pri dopade alebo po dopade.
14.„Zásobník“ označuje kontajner skonštruovaný tak, aby rozptýlil či vypustil výbušné letecké bomby malého kalibru, a ktorý v čase rozptýlenia alebo vypustenia je pripevnený k lietadlu.
15.„Nevybuchnutá letecká bomba malého kalibru“ označuje výbušnú leteckú bombu malého kalibru, ktorá bola rozptýlená, vypustená alebo sa inak oddelila od zásobníka a nevybuchla tak, ako mala.
Článok 3
Skladovanie a ničenie zásob
1.Každá zmluvná strana sa zaväzuje oddeliť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi všetku kazetovú muníciu pod jej jurisdikciou a kontrolou od munície uchovávanej na operačné použitie a označiť ju za účelom zničenia.
2.Každá zmluvná strana sa zaväzuje zničiť alebo zabezpečiť zničenie všetkej kazetovej munície podľa odseku 1 čo najskôr, najneskôr však do ôsmich rokov odvtedy, ako tento dohovor nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby metódy zničenia boli v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi na ochranu verejného zdravia a životného prostredia.
3.Ak sa zmluvná strana domnieva, že nebude schopná zničiť alebo zaručiť zničenie všetkej kazetovej munície uvedenej v odseku 1 do ôsmich rokov odvtedy, ako tento dohovor pre túto zmluvnú stranu nadobudol platnosť, môže zasadnutiu zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencii predložiť žiadosť o predĺženie konečného termínu na dokončenie zničenia tejto kazetovej munície o obdobie nepresahujúce štyri roky. Za výnimočných okolností môže zmluvná strana požiadať o ďalšie predĺženie termínu o dobu nepresahujúci štyri roky. Vyžiadané predĺženia neprekročia počet rokov nevyhnutný pre zmluvnú stranu na dokončenie svojich záväzkov podľa odseku 2 tohto článku.
4.Každá žiadosť o predĺženie musí obsahovať:
(a)doba trvania navrhovaného predĺženia,
(b)podrobné vysvetlenie navrhovaného predĺženia vrátane finančných a technických prostriedkov dostupných alebo požadovaných zmluvnou stranou na zničenie všetkej kazetovej munície uvedenej v odseku 1 tohto článku a kde to pripadá do úvahy, aj výnimočné okolnosti, ktoré ho ospravedlňujú,
(c)plán, ktorý určí, ako a kde bude dokončené zničenie zásob,
(d)množstvo a typy kazetovej munície a výbušnej submunície, ktoré mala zmluvná strana v čase nadobudnutia platnosti dohovoru pre zmluvnú stranu a všetku ďalšiu kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu, ktorá bola objavená po nadobudnutí platnosti,
(e)množstvo a typy kazetovej munície a výbušnej submunície zničenej v období
stanovenom v odseku 2 tohto článku, a
(f)množstvo a typy kazetovej munície a výbušnej submunície zostávajúcej na zničenie v navrhnutom predĺženom období a predpokladané množstvo, ktoré sa ročne zničiť.
5.Zasadnutie zmluvných strán alebo hodnotiaca konferencia posúdi žiadosť s ohľadom na faktory uvedené v odseku 4 tohto článku a na základe väčšinového hlasu prítomných a hlasujúcich zmluvných strán rozhodne o tom, či žiadosti o predĺžený termín vyhovie. Zmluvné strany môžu rozhodnúť o priznaní termínu predĺženia než bolo žiadané a môžu, ak je to vhodné, navrhnúť kritériá na predĺženie. Žiadosť o predĺženie treba predložiť najneskôr deväť mesiacov pred konaním zasadnutia zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencie, na ktorej byť posúdená.
6.Bez ohľadu na ustanovenie článku 1 dohovoru sa povoľuje nechať si či zaobstarať si obmedzené množstvo kazetovej munície a výbušnej submunície na účely vývoja a výcviku vo vyhľadávaní kazetovej munície a výbušnej submunície, techniky odstraňovania a ničenia a s cieľom vyvíjať opatrenia proti kazetovej munícii. Množstvo ponechanej alebo zaobstaranej výbušnej submunície neprekročí minimálny počet nevyhnutný na tieto účely.
7.Bez ohľadu na ustanovenie článku 1 dohovoru sa povoľuje prevod kazetovej munície inej zmluvnej strane na účely zničenia, rovnako ako na účely uvedené v odseku 6 tohto článku.
8.Zmluvné strany, ktoré si ponechajú, zaobstarajú alebo prevedú kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu na účely uvedené v odsekoch 6 a 7 tohto článku, predložia podrobnú správu o plánovanom i súčasnom použití tejto kazetovej munície a výbušnej submunície a ich type, množstve a sériových číslach. Ak je kazetová munícia alebo výbušná submunícia na tieto účely prevedená inej zmluvnej strane. Správa by mala obsahovať odkaz na prijímajúcu stranu. Taká správa bude vypracovaná za každý rok, v priebehu ktorého si zmluvná strana ponechala, zaobstarala alebo previedla kazetovú muníciu alebo výbušnú submuníciu a bude predložená generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov do 30. Apríla nasledujúceho roka.
Článok 4
Odstraňovanie a ničenie zvyškov kazetovej munície a vzdelávanie zamerané na znižovanie rizika
1.Každá zmluvná strana sa zaväzuje odstrániť a zničiť alebo zabezpečiť odstránenie a zničenie pozostatkov kazetovej munície nachádzajúcich sa v oblastiach postihnutých kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, týmto spôsobom:
(a)v prípade, že sa pozostatky kazetovej munície nachádzajú v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou od dátumu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre túto zmluvnú stranu, bude také odstránenie a zničenie dokončené čo najskôr, najdlhšie však do desiatich rokov od uvedeného dátumu,
(b)v prípade, že sa po nadobudnutí platnosti dohovoru pre zmluvnú stranu z kazetovej munície stanú pozostatky kazetovej munície nachádzajúce sa v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou, musí sa toto odstránenie a zničenie dokončiť čo najskôr, najneskôr však do desiatich rokov po skončení aktívneho nepriateľstva, v priebehu ktorého sa z kazetovej munície stali pozostatky kazetovej munície, a
(c)pri splnení niektorého zo záväzkov stanovených v písm. a) a b) tohto odseku urobí zmluvná strana na nasledujúcom zasadnutí zmluvných strán vyhlásenie o dodržiavaní.
2.Pri plnení záväzkov stanovených v odseku 1 tohto článku musí každá zmluvná strana s ohľadom na ustanovenie článku 6 dohovoru týkajúceho sa medzinárodnej spolupráce a pomoci prijať čo najskôr nasledujúce opatrenia:
(a)preskúmať, vyhodnotiť a zaznamenať hrozby, ktoré zvyšky kazetovej munície predstavujú, pričom súčasne vynaloží všetko úsilie na identifikáciu všetkých oblastí postihnutých kazetovou muníciou, pod jej jurisdikciou alebo kontrolou,
(b)vyhodnotiť a stanoviť prioritné požiadavky, čo sa týka označovania, ochrany civilného obyvateľstva, odstraňovania a ničenia a prijať kroky na získanie zdrojov a prípravu národného plánu na vykonanie týchto činností, vychádzajúc, ak je to vhodné, z existujúcich štruktúr, skúseností a metodológií,
(c)prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky oblasti postihnuté kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, boli ohraničené, monitorované a chránené oplotením alebo inými prostriedkami na zabezpečenie účinného vylúčenia civilného obyvateľstva. Pri označovaní podozrivých nebezpečných oblastí by sa mali používať metódy označenia, ktoré postihnutá komunita pozná. Značky a iné označenia ohraničujúce nebezpečnú oblasť by mali byť v čo najvyššej miere viditeľné, čitateľné, trvalé a odolné voči vplyvom prostredia a mali by zreteľne identifikovať, ktorá strana vyznačenej hranice sa považuje za súčasť oblasti postihnutej kazetovou muníciou a ktorá strana sa považuje za bezpečnú,
(d)odstrániť a zničiť všetky zvyšky kazetovej munície nachádzajúce sa v oblastiach ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, a
(e)vykonávať vzdelávanie zamerané na hroziace riziká s cieľom zabezpečiť, aby civilné obyvateľstvo žijúce v oblastiach alebo v blízkosti oblastí postihnutých kazetovou muníciou, bolo informované o nebezpečenstve, ktoré tieto pozostatky predstavujú.
3.Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 tohto článku bude každá zmluvná strana zohľadňovať medzinárodné štandardy vrátane medzinárodných štandardov pre aktivity vedúce k znižovaniu mínového nebezpečenstva (IMAS).
4.Tento odsek sa uplatní v prípadoch, keď kazetovú muníciu použila alebo opustila jedna zmluvná strana pred tým, ako dohovor pre ňu nadobudol platnosť a stala sa pozostatkami kazetovej munície nachádzajúcimi sa v oblastiach, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu inej zmluvnej strany v čase nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre túto zmluvnú stranu.
(a)V takých prípadoch sa prvá zmluvná strana po nadobudnutí platnosti dohovoru pre obe zmluvné strany dôrazne vyzýva poskytnúť okrem iného technickú, finančnú
a materiálnu pomoc alebo pomoc vo forme ľudských zdrojov druhej zmluvnej strane buď na bilaterálnom základe, alebo prostredníctvom tretej strany, na ktorej sa obe zmluvné strany navzájom dohodli vrátane systému Organizácie Spojených národov alebo iných príslušných organizácií, s cieľom uľahčiť označenie, odstránenie a zničenie pozostatkov kazetovej munície.
(b)Táto pomoc zahŕňa, ak k dispozícii, informácie o typoch a množstve použitej kazetovej munície, presnej lokalizácii zásahov kazetovou muníciou a o oblastiach, o ktorých je známe, že sa v nich nachádzajú pozostatky kazetovej munície.
5.Ak sa zmluvná strana domnieva, že nebude schopná odstrániť a zničiť alebo zabezpečiť odstránenie a zničenie všetkých pozostatkov kazetovej munície uvedených v odseku 1 tohto článku v lehote desiatich rokov odvtedy, ako dohovor pre ňu nadobudol platnosť, môže zasadnutí zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencii predložiť žiadosť o predĺženie konečného termínu na dokončenie odstránenia a zničenia týchto pozostatkov kazetovej munície o obdobie neprekračujúce päť rokov. Požadované predĺženie neprekročí počet rokov nevyhnutných pre zmluvnú stranu na dokončenie svojich záväzkov podľa odseku 1 tohto článku.
6.Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť predložená na zasadnutí zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencii predtým, ako pre túto zmluvnú stranu uplynie lehota uvedená v odseku 1 tohto článku. Každú žiadosť treba predložiť najneskôr deväť mesiacov pred konaním zasadnutia zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencie, ktoré ju majú posúdiť. Každá žiadosť musí obsahovať:
(a)dobu trvania navrhovaného predĺženia,
(b)podrobné vysvetlenie dôvodov navrhovaného predĺženia vrátane finančných a technických prostriedkov dostupných a požadovaných zmluvnou stranou na odstránenie a zničenie všetkých pozostatkov kazetovej munície v priebehu navrhovaného predĺženia,
(c)prípravu budúcich prác a stav vykonávaných prác v rámci národných programov na odstraňovanie a odmínovanie v priebehu začiatočnej desaťročnej lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku a akýchkoľvek nasledujúcich predĺžení,
(d)celkovú oblasť obsahujúcu pozostatky kazetovej munície v čase, keď dohovor nadobudol pre túto zmluvnú stranu platnosť a všetky ďalšie oblasti s pozostatkami kazetovej munície zistenej po tomto nadobudnutí platnosti,
(e)celkovú oblasť, v ktorej boli pozostatky kazetovej munície odstránené odvtedy, ako dohovor nadobudol platnosť,
(f)celkovú oblasť s pozostatkami kazetovej munície, ktoré zostáva odstrániť v priebehu navrhnutého predĺženia,
(g)okolnosti, ktoré znemožnili danej zmluvnej strane zničiť všetky pozostatky kazetovej munície, ktoré sa nachádzajú v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou v priebehu začiatočnej desaťročnej lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku ktoré môžu znemožniť likvidáciu v priebehu navrhovaného predĺženia,
(h)humanitárne, sociálne, ekonomické a ekologické dôsledky navrhovaného predĺženia, a
(i)akékoľvek ďalšie informácie vzťahujúce sa na žiadosť o navrhované predĺženie.
7.Zasadnutie zmluvných strán alebo hodnotiaca konferencia posúdi žiadosť s ohľadom na faktory uvedené v odseku 6 tohto článku, okrem iného vrátane oznámeného množstva pozostatkov kazetovej munície a na základe väčšinového súhlasu prítomných a hlasujúcich zmluvných strán rozhodne, či žiadosti o predĺženie vyhovie. Zmluvné strany môžu rozhodnúť o priznaní predĺženia na kratšie obdobie, než ako bolo žiadané a môžu, ak je to vhodné, navrhnúť kritéria na predĺženie.
8.Predĺženie možno obnoviť o obdobie neprekračujúcu päť rokov na základe predloženia novej žiadosti v súlade s odsekmi 5, 6 a 7 tohto článku. V rámci žiadosti o ďalší termín predĺženia predloží zmluvná strana ďalšie relevantné informácie o tom, čo sa vykonalo v predchádzajúcom predĺženom termíne v súlade s týmto článkom.
Článok 5
Pomoc obetiam
1.Každá zmluvná strana so zreteľom na obete kazetovej munície v oblastiach pod jej jurisdikciou alebo kontrolou, v súlade s platným medzinárodným humanitárnym právom a právom v oblasti ľudských práv zaručí týmto obetiam so zreteľom na vek a pohlavie pomoc zodpovedajúcim spôsobom vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie, psychologickej podpory rovnako ako aj sociálne a ekonomické začlenenie. Každá zmluvná strana vynaloží všetko úsilie na to, aby zhromaždila spoľahlivé relevantné údaje s ohľadom na obete kazetovej munície.
2.Každá zmluvná strana pri plnení svojich záväzkov podľa odseku 1 tohto článku:
(a)posúdi potreby obetí kazetovej munície,
(b)vytvorí, implementuje a bude vynucovať všetky nevyhnutné vnútroštátne právne predpisy a politiku,
(c)vytvorí národný plán a rozpočet vrátane časového rámca vykonávania týchto činností, s cieľom začleniť ich do existujúcich vnútroštátnych rámcov a mechanizmov na pomoc osobám so zdravotným postihnutím, na rozvoj a ľudské práva s tým, že zohľadní osobitnú úlohu a prínos relevantných subjektov,
(d)prijme kroky na získanie vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov,
(e)nebude diskriminovať obete kazetovej munície alebo medzi nimi rozlišovať, alebo rozlišovať medzi obeťami kazetovej munície a tými, ktorí utrpeli zranenie alebo fyzické postihnutie z iných príčin; rozdiely v zaobchádzaní by mali byť založené len na zdravotných, rehabilitačných, psychologických alebo sociálne ekonomických potrebách,
(f)sa bude radiť s obeťami kazetovej munície a s organizáciami, ktoré ich zastupujú a bude aktívne podporovať ich účasť,
(g)určí hlavné kontaktné miesto pre koordináciu záležitostí týkajúcich sa vykonávania
tohto článku v rámci štátnych orgánov, a
(h)bude sa usilovať o právne zakotvenie relevantných odborných pravidiel a osvedčených metód aj v oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej pomoci a zabezpečovanie sociálneho a ekonomického začlenenia.
Článok 6
Medzinárodná spolupráca a pomoc
1.Každá zmluvná strana pri plnení svojich záväzkov podľa tohto dohovoru právo požiadať o pomoc a prijať pomoc.
2.Každá zmluvná strana, ktorá je schopná to urobiť, poskytne technickú, materiálnu a finančnú pomoc zmluvným stranám postihnutým kazetovou muníciou, so zameraním na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru. Pomoc možno poskytnúť, medzi iným, prostredníctvom Organizácie Spojených národov, medzinárodných, regionálnych alebo vnútroštátnych organizácií a inštitúcií, mimovládnych organizácií alebo inštitúcií, alebo na bilaterálnom základe.
3.Každá zmluvná strana sa zaväzuje uľahčiť čo najširšiu výmenu zariadení a vedeckých a technologických informácií o vykonávaní tohto dohovoru a je oprávnená sa na tejto čo najširšej výmene zúčastniť. Zmluvné strany nezavedú neprimerané obmedzenia na poskytovanie a získavanie zariadení na odstraňovanie kazetovej munície a s tým späté technologické informácie na humanitárne účely.
4.Každá zmluvná strana, ktorá je schopná tak urobiť, okrem záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajúcich z odseku 4 článku 4 dohovoru, poskytne pomoc pri odstraňovaní a likvidácii pozostatkov kazetovej munície a informácie týkajúce sa rozličných prostriedkov a technológií o odstraňovaní kazetovej munície, rovnako ako zoznam odborníkov, odborných inštitúcií alebo vnútroštátnych kontaktných miest na odstraňovanie a likvidáciu pozostatkov kazetovej munície a s tým späté činnosti.
5.Každá zmluvná strana, ktorá je schopná tak urobiť, poskytne pomoc pri likvidácii skladovanej kazetovej munície a poskytne tiež pomoc pri identifikácii, hodnotení a určovaní prioritných požiadaviek a praktických opatrení, pokiaľ ide o označovanie, vzdelávanie zamerané na znižovanie rizík, ochranu civilného obyvateľstva a odstraňovanie a likvidáciu podľa článku 4 dohovoru.
6.V prípade, že sa po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru stali z kazetovej munície pozostatky kazetovej munície, ktoré sa nachádzajú v oblastiach pod jurisdikciou alebo kontrolou zmluvnej strany, poskytne každá zmluvná strana, ktorá je schopná tak urobiť, postihnutej zmluvnej strane okamžite mimoriadnu pomoc.
7.Každá zmluvná strana, ktorá je schopná tak urobiť, poskytne pomoc pri plnení záväzkov uvedených v článku 5 dohovoru s cieľom náležite zabezpečiť pomoc zohľadňujúcu vek a pohlavie vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej podpory, ako aj zabezpečenie sociálneho a ekonomického začlenenia všetkých obetí kazetovej munície. Takú pomoc môže okrem iného poskytnúť Organizácia Spojených národov, medzinárodné, regionálne alebo národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca a ich medzinárodné
federácie, mimovládne organizácie alebo pomoc na bilaterálnom základe.
8.Každá zmluvná strana, ktorá je schopná tak urobiť, poskytne pomoc a prispeje k ekonomickej a spoločenskej obnove potrebnej v dôsledku použitia kazetovej munície na územiach postihnutých zmluvných strán.
9.Každá zmluvná strana, ktorá je schopná tak urobiť, môže za účelom uľahčenia poskytnutia pomoci, podľa tohto článku prispieť do príslušných zvereneckých fondov.
10.Každá zmluvná strana, ktorá žiada a dostane pomoc, prijme všetky primerané opatrenia, aby uľahčila skoré a účinné vykonávanie tohto dohovoru vrátane uľahčenia vstupu a výstupu personálu, materiálu a zariadení, a to spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zohľadňuje najlepšie medzinárodné postupy.
11.Za účelom vypracovania národného akčného plánu môže každá zmluvná strana požiadať Organizáciu Spojených národov, regionálne organizácie, iné zmluvné strany alebo iné príslušné medzinárodné alebo mimovládne inštitúcie o pomoc svojim úradom pri určení, okrem iného:
(a) druhu a rozsahu pozostatkov kazetovej munície nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu,
(b) finančných, technických a ľudských zdrojov požadovaných pre implementáciu plánu,
(c) predpokladaného času, ktorý je potrebný na zničenie všetkých pozostatkov kazetovej munície nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu,
(d) programov vzdelávania zameraných na znižovanie rizika a aktivít, ktorých cieľom je zabezpečiť informovanosť s cieľom znížiť výskyt zranení a úmrtí spôsobených pozostatkami kazetovej munície,
(e) pomoci obetiam kazetovej munície, a
(f) koordinačného vzťahu medzi vládou príslušnej zmluvnej strany a príslušnými vládnymi, medzivládnymi či mimovládnymi subjektmi, ktoré sa zúčastnia implementácie plánu.
12.Zmluvné strany, ktoré poskytujú a prijímajú pomoc na základe ustanovení tohto článku, budú spolupracovať pri zabezpečovaní riadneho a bezodkladného vykonávania dohodnutých programov pomoci.
Článok 7
Opatrenia k zabezpečeniu transparentnosti
1.Každá zmluvná strana podá generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených
národov
čo najskôr, ale v každom prípade najneskôr do 180 dní od kedy pre ňu dohovor nadobudol platnosť, správu:
(a) o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach uvedených v článku 9 dohovoru;
(b) o celkovom množstve kazetovej munície a výbušnej submunície podľa odseku 1 článku 3 dohovoru, vrátane špecifikácie typu, množstva, a pokiaľ možno, sériových čísel každého typu kazetovej munície;
(c) v známom rozsahu o technických parametroch všetkých typov kazetovej munície vyrobených zmluvnou stranou pred tým, ako pre ňu nadobudol platnosť tento dohovor, a tie, ktoré zmluvná strana aktuálne vlastní alebo má v držbe s uvedením, pokiaľ
je to možné, takých informácií, ktoré uľahčia zisťovanie a odstraňovanie kazetovej munície;
tieto informácie by mali obsahovať aspoň rozmery, spôsob iniciácie , obsah výbušniny, kovový obsah, farebné fotografie a ďalšie informácie, ktoré uľahčia odstraňovanie pozostatkov kazetovej munície;
(d) o stave a vývoji programov zameraných na konverziu zariadení, ktoré vyrábajú kazetovú muníciu, alebo vyradenie z prevádzky výrobných zariadení;
(e) o stave a vývoji programov zameraných na likvidáciu kazetovej munície v súlade s článkom 3 dohovoru, vrátane podrobností o metódach, ktoré sa pri likvidácii použijú, o pozícii všetkých miest, v ktorých sa bude kazetová munícia aj výbušná munícia likvidovať a o príslušných normách týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia, ktoré bude potrebné pri tom dodržiavať;
(f) o typoch a množstve kazetovej munície a výbušnej submunície zlikvidovanej v súlade s článkom 3 dohovoru, vrátane podrobností o použitých metódach likvidácie, o pozícii všetkých miest, v ktorých k likvidácii došlo a o príslušných normách týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia, podľa ktorých sa postupovalo;
(g) o zásobách kazetovej munície a výbušnej submunície objavených po oznámení o dokončení programu podľa písmena e) tohto odseku a o plánoch na ich likvidáciu v súlade s článkom 3 dohovoru;
(h) v rámci možností o veľkosti a pozícií všetkých oblastí postihnutých kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu, vrátane maximálneho množstva podrobností o type a množstve každého typu kazetovej munície v každej takejto oblasti, ako aj údaje, kedy bola použitá;
(i) o stave a vývoji programov zameraných na odstraňovanie a likvidácia všetkých typov a množstva pozostatkov kazetovej munície, odstránených a zlikvidovaných v súlade s článkom 4 dohovoru, vrátane veľkosti a umiestnenia vyčistených oblastí, ktoré boli postihnuté kazetovou muníciou a špecifikácie množstva každého typu odstránených a zlikvidovaných pozostatkov kazetovej munície;
(j) o opatreniach prijatých za účelom poskytovania poučení o rizikách, najmä o bezodkladných a účinných výstrahách civilnému obyvateľstvu, ktoré žije v oblastiach postihnutých kazetovou muníciou, ktoré patria pod jej jurisdikciu alebo kontrolu;
(k) o stave a postupe realizácie záväzkov podľa článku 5 dohovoru za účelom poskytovania zodpovedajúcej pomoci zohľadňujúcej vek a pohlavie, vrátane zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a psychologickej podpory a zabezpečenia sociálneho a ekonomického začlenenia obetí kazetovej munície a za účelom zberu spoľahlivých relevantných údajov týkajúcich sa obetí kazetovej munície;
(l) o názve a podrobných kontaktných údajov inštitúcií poverených poskytovať informácie a vykonávať opatrenia opísané v tomto odseku;
(m) o výške vnútroštátnych zdrojov, a to aj finančných, materiálnych a naturálnych, vyčlenených na plnenie článkov 3, 4 a 5 dohovoru; a
(n) o rozsahu, typoch a miestach určenia medzinárodnej spolupráce a pomoci poskytnutej podľa článku 6 dohovoru.
2. Informácie poskytované v súlade s odsekom 1 tohto článku budú zmluvné strany každoročne aktualizovať vo vzťahu k predchádzajúcemu kalendárny roku, a budú ich oznamovať generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov najneskôr do 30. apríla každého roku.
3. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude takto získané správy poskytovať zmluvným stranám.
Článok 8
Uľahčovanie a objasňovanie pri vykonávaní
1.Zmluvné strany súhlasia, že sa budú vzájomne radiť a spolupracovať pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru a v kooperatívnom duchu spoločne napomáhať dodržiavať záväzky, ktoré vyplývajú pre zmluvné strany z tohto dohovoru.
2.V prípade, že si jedna alebo viacero zmluvných strán želá objasniť alebo sa usiluje vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania ustanovení tohto dohovoru zo strany jednej zmluvnej strany, môže tejto zmluvnej strane predložiť, prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, žiadosť o objasnenie takejto záležitosti. K tejto žiadosti musia by pripojené všetky príslušné informácie. Každá zmluvná strana sa musí zdržať neopodstatnených žiadostí o objasnenie s tým, že sa bude dbať na zabránenie zneužitia. Zmluvná strana, ktorá dostane žiadosť o objasnenie, poskytne žiadajúcej zmluvnej strane, prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, do 28 dní všetky informácie, ktoré môžu napomôcť objasniť túto záležitosť.
3.Ak žiadajúca zmluvná strana nedostane, prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, odpoveď v tomto termíne alebo, ak bude považovať odpoveď na žiadosť o objasnenie za neuspokojivú, môže prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov predložiť túto záležitosť na najbližšom zasadnutí zmluvných strán. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov poskytne tento podnet, so všetkými príslušnými informáciami patriacimi k žiadosti o objasnenie, každej zmluvnej strane. Všetky uvedené informácie sa predložia žiadanej zmluvnej strane, ktorá právo na odpoveď.
4.Počas zvolávania akéhokoľvek zasadnutia zmluvných strán môže ktorákoľvek dotknutá zmluvná strana požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o sprostredkovanie v rámci uľahčenia požadovaného objasnenia.
5.Ak bola záležitosť v súlade s odsekom 3 tohto článku predložená zasadnutiu zmluvných strán, toto v prvej fáze rozhodne, či sa bude, s prihliadnutím na všetky informácie, ktoré boli predložené zainteresovanými zmluvnými stranami, záležitosťou ďalej zaoberať. Ak sa tak rozhodne, môže zasadnutie zmluvných strán navrhnúť zainteresovaným zmluvným stranám spôsoby a prostriedky ďalšieho objasnenia alebo riešenia určitej záležitosti, vrátanie začatia príslušných postupov v súlade s medzinárodným právom. V prípadoch, ak je určitý problém kvalifikovaný ako problém spôsobený okolnosťami, ktoré zmluvná strana nemôže ovplyvniť, môže zasadnutie zmluvných strán odporučiť vhodné opatrenia, vrátane kooperatívnych opatrení uvedených v článku 6 dohovoru.
6.Okrem postupov, uvedených v odsekoch 2 5 tohto článku, môže zasadnutie zmluvných strán rozhodnúť o prijatí iných všeobecných postupov, či osobitných mechanizmov na objasnenie dodržiavania tohto dohovoru, vrátane preverenia faktov a riešenia prípadov nedodržiavania ustanovení tohto dohovoru, ak ich považuje za účelné.
Článok 9
Národné implementačné opatrenia
Každá zmluvná strana vykoná príjme všetky potrebné zákonodarné, administratívne a iné opatrenia k vykonávaniu tohto dohovoru, vrátane zavedenia trestných sankcií s cieľom zabrániť a potlačiť akúkoľvek činnosť, ktorá je zmluvnej strane zakázaná na základe tohto dohovoru, ak je vykonávaná osobami alebo na území, ktoré patria pod jurisdikciu alebo kontrolu tejto zmluvnej strany.
Článok 10
Riešenie sporov
1.Spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, ktorý sa týka výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru, budú dotknuté zmluvné strany konzultovať s cieľom jeho urýchleného urovnania formou vzájomného rokovania alebo inými mierovými prostriedkami podľa svojho uváženia, vrátane jeho predloženia zasadnutiu zmluvných strán alebo postúpeniu Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade s jeho štatútom.
2.Zasadnutie zmluvných strán môže prispieť k riešeniu sporu všetkými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné, vrátane ponuky na sprostredkovanie s výzvou zmluvným stranám, ktoré stranami sporu, aby začali, na základe ich uváženia, proces urovnania a navrhnú lehotu pre akýkoľvek dohodnutý postup.
Článok 11
Zasadnutia zmluvných strán
1. Zmluvné strany budú pravidelne zasadať s cieľom posúdenia a, pokiaľ to bude potrebné pre prijatie rozhodnutia v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa aplikácie alebo vykonávania tohto dohovoru, vrátane:
(a) vykonávania a stavu tohto dohovoru;
(b) záležitostí, ktoré vyplávajú zo správ predkladaných na základe ustanovenia tohto dohovoru;
(c) medzinárodnej spolupráce a pomoci v súlade s článkom 6 dohovoru;
(d) vývoja technológií odstraňovania pozostatkov kazetovej munície;
(e) podnetov zmluvných strán podľa článkov 8 a 10 dohovoru; a
(f) podnetov zmluvných strán na základe článkov 3 a 4 dohovoru.
2. Prvé zasadnutie zmluvných strán zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov do jedného roka po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru. Ďalšie stretnutia bude zvolávať generálny tajomník Organizácie Spojených národov do prvej hodnotiacej konferencie.
3. Strany, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru, ako aj Organizácia Spojených národov, ďalšie príslušné medzinárodné organizácie a inštitúcie, regionálne organizácie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca a príslušné mimovládne organizácie môžu byť prizvané k účasti na týchto zasadnutiach ako pozorovatelia v súlade s dohodnutým rokovacím poriadkom.
Článok 12
Hodnotiace konferencie
1. Hodnotiacu konferenciu zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Ďalšie hodnotiace konferencie bude zvolávať generálny tajomník Organizácie Spojených národov na žiadosť jednej alebo viacerých zmluvných strán s tým, že doba medzi jednotlivými hodnotiacimi konferenciami nesmie byť v žiadnom prípade kratšia ako 5 rokov. Na každú hodnotiaci konferenciu budú pozvané všetky zmluvné strany tohto dohovoru.
2. Účelom hodnotiacej konferencie bude:
(a) hodnotenie vykonávania a stavu tohto dohovoru;
(b) posúdenie potreby realizácie ďalších zasadnutí zmluvných strán a doby medzi ich uskutočnením tak, ako to stanovuje odsek 2 článku 11 dohovoru; a
(c) prijatie rozhodnutia o podnetoch zmluvných strán na základe článkov 3 a 4 dohovoru.
3. Štáty, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru, ako aj Organizácia Spojených národov, ďalšie príslušné medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, regionálne organizácie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca a príslušné mimovládne organizácie môžu byť prizvané k účasti na každej hodnotiacej konferencii ako pozorovatelia v súlade s dohodnutým rokovacím poriadkom.
Článok 13
Zmeny
1. Kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť návrhy na zmenu tohto dohovoru. Akýkoľvek návrh na zmenu sa oznamuje generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho zašle všetkým zmluvným stranám so žiadosťou o ich názor na to, či by sa na posúdenie takéhoto návrhu mala zvolať konferencia k zmenám tohto dohovoru. V prípade, ak do deväťdesiatich dní po jeho zaslaní informuje väčšina zmluvných strán generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o svojej podpore ďalej posudzovať takýto návrh, zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov konferenciu k zmenám tohto dohovoru, na ktorú budú pozvané všetky zmluvné strany.
2. Štáty, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru, ako aj Organizácia Spojených národov, ďalšie príslušné medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, regionálne organizácie, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca a príslušné mimovládne organizácie môžu byť prizvané k účasti na každej konferencii k zmenám tohto dohovoru ako pozorovatelia v súlade s dohodnutým rokovacím poriadkom.
3. Konferencia k zmenám tohto dohovoru sa uskutoční bezodkladne po stretnutí zmluvných strán alebo hodnotiacej konferencie, ak nepožiada väčšina zmluvných strán o jej uskutočnenie v skoršom termíne.
4. Akékoľvek zmeny tohto dohovoru sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na konferencii k zmenám tohto dohovoru. Depozitár oznámi zmluvných štátom každú takto prijatú zmenu.
5. Akékoľvek zmeny tohto dohovoru nadobúdajú platnosť pre zmluvné strany, ktoré túto zmenu prijali, dňom, kedy väčšina zmluvných strán, ktoré boli zmluvnými stranami v čase prijatia zmeny, uloží u depozitára listiny o prijatí.
Článok 14
Výdavky a administratívne úlohy
1.Výdavky súvisiace so zasadnutiami zmluvných strán, hodnotiacimi konferenciami a konferenciami k zmenám tohto dohovoru, hradia zmluvné strany a štáty, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru, ak sa ich zúčastňujú, v súlade s hodnotiacou stupnicou Organizácie Spojených národov upravenou zodpovedajúcim
spôsobom.
2.Výdavky generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov na základe článkov 7 a 8 tohto dohovoru hradia zmluvné strany v súlade s hodnotiacou stupnicou Organizácie Spojených národov upravenou zodpovedajúcim spôsobom.
3.Plnenie administratívnych úloh generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktoré mu vyplývajú z tohto dohovoru, podlieha príslušnému mandátu Organizácie Spojených národov.
Článok 15
Podpis
Tento dohovor, ktorý bol uzavretý 30. mája 2008 v Dubline, bude otvorený na podpis v Osle všetkým štátom 3. decembra 2008, a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku až do nadobudnutia jeho platnosti.
Článok 16
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie
1.Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu jeho signatármi.
2.K tomuto dohovoru môže pristúpiť ktorýkoľvek štát, ktorý ho nepodpísal.
3.Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo o pristúpení budú uložené u depozitára.
Článok 17
Nadobudnutie platnosti
1.Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola uložená tridsiata ratifikačná listina, listina o prijatí, listina o schválení alebo o pristúpení.
2.Pre ktorýkoľvek štát, ktorý uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, listinu o schválení alebo pristúpení, nadobudne tento dohovor platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho po dni, kedy tento štát uložil svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, listinu o schválení alebo o pristúpení.
Článok 18
Predbežné vykonávanie
Ktorýkoľvek štát môže v počas svojej ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia vyhlásiť, že bude predbežne vykonávať článok 1 dohovoru do nadobudnutia jeho platnosti pre tento štát.
Článok 19
Výhrady
K článkom tohto dohovoru nemožno uplatniť výhrady.
Článok 20
Doba platnosti a odstúpenie
1.Tento dohovor sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.V rámci uplatňovania svojej štátnej zvrchovanosti každá zmluvná strana právo odstúpiť od tohto dohovoru. Oznámenie o tomto odstúpení zašle všetkým zmluvným stranám, depozitárovi a Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. Listina o odstúpení musí obsahovať úplné vysvetlenie dôvodov, ktoré k tomuto odstúpeniu viedli.
3.Odstúpenie nadobudne platnosť uplynutím šiestich mesiacov po doručení listiny o odstúpení depozitárovi. V prípade, ak sa odstupujúca zmluvná strana dostane v čase pred uplynutím tejto šesťmesačnej lehoty do ozbrojeného konfliktu, nenadobudne odstúpenie platnosť, a to až do ukončenia ozbrojeného konfliktu.
Článok 21
Vzťahy so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru
1.Každá zmluvná strana bude podporovať štáty, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru, aby ratifikovali, prijali, schválili tento dohovor alebo pristúpili k tomuto dohovoru s cieľom získať pre jeho dodržiavanie všetky štáty.
2.Každá zmluvná strana bude informovať vlády všetkých štátov, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru a na ktoré sa odvoláva odsek 3 tohto článku, o svojich záväzkoch podľa tohto dohovoru, bude presadzovať pravidlá, ktoré určí a vyvinie najlepšie úsilie, aby odradila štáty, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru, od používania kazetovej munície.
3.Bez ohľadu na ustanovenie článku 1 dohovoru a v súlade s medzinárodným právom sa môžu zmluvné strany, ich vojenský personál a štátni príslušníci podieľať na vojenskej spolupráci a operáciách so štátmi, ktoré nie zmluvnými stranami tohto dohovoru a ktoré sa môžu podieľať na činnostiach zakázaných zmluvnej strane.
4. Ustanovenie odseku 3 tohto článku neoprávňuje zmluvnú stranu k tomu, aby:
(a) vyvíjala, vyrábala alebo inak získavala kazetovú muníciu;
(b) sama skladovala alebo prevádzala kazetovú muníciu;
(c) sama používala kazetovú muníciu; alebo
(d) výslovne požiadala o použitie kazetovej munície v prípadoch, v ktorých je voľba použitej munície pod jej výhradnou kontrolou.
Článok 22
Depozitár
Depozitárom tohto dohovoru je určený generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Článok 23
Autentické texty
Anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie tohto dohovoru majú rovnakú platnosť.