Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
57. schôdza výboru
Číslo: CRD-2487/2014
231
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 23. apríla 2015
k vládnemu návrhu zákona – Správny súdny poriadok (tlač 1335)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona – Správny súdny poriadok (tlač 1335);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona – Správny súdny poriadok (tlač 1335);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona – Správny súdny poriadok (tlač 1335) schváliť;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Dušan B U B L A V Ý, v.r.
overovateľ výboru