VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
51. schôdza výboru
Č. CRD-2487/2014
169
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 23. apríla 2015
k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335),
C.ukladá
predsedovi výboru informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Peter Pollák Rudolf Chmel
overovateľ predseda výboru