ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
106. schôdza
Číslo: CRD-752/2015
573
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. apríla 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490) schváliť;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 22. apríla 2015 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc