Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
75. schôdza
752/2015
401
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 22. apríla 2015
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru