N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovv znení neskorších predpisov
Predkladá:
Návrh na uznesenie:
Viliam N o v o t n ý v. r.
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Bratislava, apríl 2015
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2015,
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 183/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 39 ods. 5 sa na konci odseku dopĺňa veta „Doručením sa na účely tohto odseku rozumie aj zaslanie alebo zverejnenie v elektronickom formáte; zoznam akceptovateľných elektronických formátov určí a uverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.“
2.V § 39 ods. 6 sa na konci odseku dopĺňa veta „Doručením sa na účely tohto odseku rozumie aj zaslanie alebo zverejnenie v elektronickom formáte; zoznam akceptovateľných elektronických formátov určí a uverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.“
3.V § 39 ods. 7 sa na konci odseku dopĺňa veta „Potvrdenie na účely tohto odseku môže byť vystavené aj v elektronickom formáte; zoznam akceptovateľných elektronických formátov určí a uverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Cieľom predkladaného návrhu je uľahčiť situácia zamestnávateľom zjednodušením elektronického doručovania dokladov a potvrdení zamestnancom. Kým totiž dnes môže zamestnávateľ zamestnancovi doručiť výplatnú pásku elektronicky, ostatné dokumenty súvisiace s vyúčtovaním daní, potvrdením príjmu a pod. musí stále doručovať osobne proti podpisu. V praxi to znamená úplne zbytočnú papierovú agendu a naháňanie zamestnancov kvôli ich podpisom.
Navrhujeme preto, aby možnosť elektronického doručovania platila aj pre dokumenty týkajúce sa vyúčtovania daní, potvrdení o príjme a pod. Zoznam akceptovateľných elektronických formátov by pritom určilo a uverejnilo finančné riaditeľstvo (ako jeden z akceptovateľných formátov navrhujeme formát PDF).
Keďže obdobnú úpravu dnes obsahuje Zákonník práce, ide o logický krok zameraný na odstraňovanie administratívnych prekážok pri zamestnávaní.
Návrh vychádza z filozofie, že aj drobné úpravy v zákonoch môžu pomôcť tisíckam podnikateľov, zamestnávateľov a investorov byť efektívnejší a prispieť tak k vytvoreniu priaznivejšieho podnikateľského prostredia.
Návrh bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti, keďže prostredníctvom umožnenia elektronického doručovania znižuje administratívnu náročnosť spojenú so zamestnávaním pracovníkov. Návrh zároveň bude mať potenciálny pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže vytvorí priestor na zníženú spotrebu papieru zamestnávateľmi. Návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani sociálny vplyv.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.
II. Osobitná časť
K čl. I
Body 1-2
Navrhuje sa, aby doručovanie na účely týchto odsekov bolo aj zaslanie alebo zverejnenie v elektronickom formáte, pričom zoznam akceptovateľných elektronických formátov určí a uverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
Bod 3
Navrhuje sa, aby potvrdenie na účely tohto odseku mohlo byť vystavené aj v elektronickom formáte, pričom zoznam akceptovateľných elektronických formátov určí a uverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.
K čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: Bezpredmetné.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Viliam Novotný
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) v práve Európskej únie:
- primárnom:
Problematika návrhu zákona je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 48, 151, 153 a 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 83, 30. 3. 2010).
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
Nie je upravená.
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04),
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádza s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ, L 204, 26.7.2006),
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- rozsudku ESD C-34/02 Sante Pasguini gegen Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INP),
- rozsudku ESD C-92/02 Nina Kristiansen gegen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
- rozsudku ESD C-160/01 Karin Mau,
Vzhľadom na problematiku návrhu právneho predpisu vo vzťahu k právu Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.