N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Petra Osuského
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Peter Osuský
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
BRATISLAVA 2015
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „48 hodín predo“.
2.V § 2 sa vypúšťa ods. 3.
3.V § 3 ods. 1 znie:
„(1) Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) je pri evidovaní nákladov na volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu povinná postupovať podľa ustanovení tohto zákona. Do nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.“
4.V § 5 ods. 1 znie:
„(1) Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“) je pri evidovaní nákladov na svoju volebnú kampaň povinný postupovať podľa ustanovení tohto zákona. Do týchto nákladov sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo uhradiť. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.“
5.V § 5 ods. 3 sa za písm. a) dopĺňa nové písm. b), ktoré znie
„b) občana Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písm. b) a c) sa označia ako c) a d).
6.V § 5 ods. 4 sa v písm. d) vypúšťajú slová „občianskeho združenia“ a slová „záujmového združenia právnických osôb,“
7.V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Nezávislí kandidáti na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce a starostu mestskej časti pri evidovaní nákladov na svoju volebnú kampaň povinní postupovať podľa ustanovení tohto zákona.
(2) Do nákladov podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.“
8.V § 6 sa v ods. 16 vypúšťa druhá veta.
9.§ 7 znie:
„Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 10.“
10.V § 8 ods. 2 sa na konci písm. e) pripájajú slová „s výnimkou občana Slovenskej republiky,“.
11.V § 8 ods. 4 sa v prvej vete za slovom „bezodkladne“ dopĺňa čiarka a slová „najneskôr však do ôsmich pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti o zaevidovanie“.
12.V § 8 ods. 7 znie:
„(7) Iný subjekt ako politická strana, koalícia politických strán alebo kandidát môže viesť volebnú kampaň, pri ktorej vznikajú náklady podľa odseku 11 písm. a) c), len ako tretia strana. Tretia strana je pri evidovaní nákladov na volebnú kampaň povinná postupovať podľa ustanovení tohto zákona.“
13.V § 12 sa v ods. 2 dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou povinní odmietnuť politickú reklamu, ktorá podnecuje nenávisť, znevažuje alebo hanobí na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb alebo popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“
14.V § 12 sa v ods. 6 slová „ustanovenia § 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 10, 11 a 13 ods. 2“.
15.§ 14 sa vypúšťa.
16.V § 15 ods. 2 znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na drobné reklamné predmety, ako odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné. Ak ide o vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, z údajov podľa odseku 1 sa uvádza len údaj o objednávateľovi.“
17.§ 17 znie:
„V deň konania volieb do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.“
18.V § 19 sa vypúšťajú odseky 1, 3, 5 a 7. Odseky 2, 4, 6 a 8 až 15 sa označujú ako 1, 2, 3 a 4 až 11.
19.V § 19 sa v odsekoch 1 4 vypúšťa písm. a). V odsekoch 1 a 2 sa psím. b) f) označia ako a) až e). V odsekoch 3 a 4 sa písm. b) až d) označia ako a) až c).
20.V § 19 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur politickej strane, kandidátovi na prezidenta, nezávislému kandidátovi, tretej strane alebo inej právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 17.
(7) Pokuty podľa odsekov 1 6 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.“
21.V § 19 odseky 10 a 11 znejú:
„(10) O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.
(11) Rozhodnutie štátnej komisie o odvolaní podľa odseku 10 možno preskúmať súdom.“
22.V § 20 sa v ods. 1 vypúšťajú písmená a) a b). Písmená c) a d) sa označujú ako a) a b).
23.V § 20 ods. 2 znie:
„(2) Za priestupok podľa odseku 1 uloží okresný úrad pokutu od 300 do 3000 eur.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.