NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z. a zákona č. 181/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Nová strana
(1) Nová strana je na účely tohto zákona strana, na kandidátnej listine ktorej nie je osoba, ktorá vykonáva mandát v Národnej rade Slovenskej republiky vo volebnom období predchádzajúcemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky14) (ďalej len „voľby“). Novou stranou nie je ani strana, ktorej štatutárny orgán alebo osoba v orgáne strany volená v zmysle stanov strany vykonáva mandát v Národnej rade Slovenskej republiky vo volebnom období predchádzajúcemu roku, v ktorom sa konajú
voľby. Ak nová strana utvorí koalíciu podľa osobitného predpisu15) s inou stranou ako je ďalšia nová strana, nepovažuje sa za novú stranu.
(2)Práva a povinnosti vyplývajúce strane z tohto zákona sa vzťahujú rovnako na novú stranu, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:
14) § 56 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 50 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. “.
2. V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
3. § 25 až 29 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
4. V § 30 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
5. V § 30 ods. 9 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
6. § 32 sa vypúšťa.
7. Za § 34c sa vkladá § 34d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 34d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2015
(1)Nároky na príspevky zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov zanikajú uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa budú konať voľby po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na zrušenie príspevkov zo štátneho rozpočtu sa prvýkrát použijú po voľbách, ktoré sa budú konať po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(3)Strany povinné príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 získané podľa doterajších predpisov použiť v súlade s doterajšími predpismi do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa budú konať voľby po
nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Nevyčerpaný zostatok z takto získaných príspevkov strany povinné vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 30 dní odo dňa konania volieb podľa prvej vety.
(4)Finančnú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a správnosti ich poskytnutých podľa odseku 1 vykonávajú správy finančnej kontroly.“.
Čl. II
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Práva a povinnosti vyplývajúce politickej strane a politickému hnutiu (ďalej len „politická strana“) z tohto zákona sa vzťahujú rovnako na novú stranu podľa osobitného predpisu2a), ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 21 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 3 ods. 1 sa slová „Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) nahrádzajú slovami „Politická strana“ a slová „3 000 000 eur“ sa nahrádzajú slovami „100 000 eur“.
3.V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Nová politická strana podľa osobitného predpisu2a) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 1 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.“.
4. V § 3 ods. 1 sa slová „prvej vety“ nahrádzajú slovami „prvej a druhej vety“.
5.V § 8 ods. 7 sa slová „100 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“ a slová „25 000 eur“ sa nahrádzajú slovami „2 500 eur“.
6. V § 10 v ods. 2 sa slová „desať hodín“ nahrádzajú slovami „sto hodín“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.