NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 3, v § 9 ods. 7, v § 87 ods. 5, v § 107 ods. 4 a v § 123 ods. 4 sa číslovka „18“ nahrádza číslovkou „16“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.