DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Problematika je upravená v práve Európskej únie.
a)v primárnom:
Zmluva o fungovaní Európskej únie,
b)v sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom Spoločenstve a Zmluva o Európskej únie po 30. novembri 2009):
1. legislatívne akty
2. nelegislatívne akty
Čl. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS
b)nie je obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)bezpredmetné
c)proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie
d)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
bezpredmetné