DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Účelom predkladaného návrhu zákona je vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre malé a stredné podniky, malým farmárom a gazdovstvám rodinného typu. Cieľom je podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde výrazným zdrojom pracovných príležitostí je práve uvedené odvetvie.
Hlavným prínosom návrhu zákona je stabilizácia udržateľného rozvoja slovenského vidieka, vytváranie podmienok pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov podnikajúcich v malých alebo mikro podnikoch a umožnenie prístupu k poľnohospodárskym pozemkom, ktoré majú v súčasnej dobe v prenájme veľkí poľnohospodári a veľké podniky. Cieľom návrhu zákona je napraviť, aby sa nevylučovali začínajúci poľnohospodári - chovatelia zvierat bez pôdy. Súčasťou prístupu bude naďalej zmluvný záväzok na využívanie týchto poľnohospodárskych pozemkov na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, ktoré pozitívne stimulujú zamestnanosť a vytvára pridanú hodnotu na vidieku.
Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky determinuje zameranie mladých a malých poľnohospodárov na produkciu s vyššou pridanou hodnotou, na vyššom stupni spracovania, t.j. špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu. Prioritou zákona je pomôcť malým poľnohospodárom, umožniť ím prístup k základnému pracovnému prostriedku k pôde, a práve prenájom prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF), je pre väčšinu z nich jedinou alternatívou ako sa dostať k pôde. Práve SPF je jediným účinným nástrojom v rukách štátu na podporu udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Preto je dôležité, aby platili rovnaké pravidlá pri pridelovaní štátnej pôdy pre každého uchádzača, obzvlášť, ak ide o podporu, rozvíjanie špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, ako aj o vytvorenie podmienok pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov, ktorí podnikajú v malých a mikro podnikoch. Návrh zákona ďalej stanovuje rovnocennosť pred zákonom, zabezpečuje slobodné podnikanie a konkurencieschopnosť, aby užívateľ pozemkov od SPF, ktorému vypršala platnosť zmluvy, bol takým istým žiadateľom o prenájom, ako nový žiadateľ. Návrh zákona odstraňuje ďalšie nedostatky súčasne platnej legislatívy, ktorá skresluje podmienky výberových konaní, nakoľko berie do úvahy pomer celkovej obhospodarovanej plochy, nie iba od SPF, ako aj produkciu v odvetviach, ktoré zákon podľa dôvodovej správy chce podporiť.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani na životné prostredie. Navrhovaný zákon nebude mať vplyv ani na podnikateľské prostredie, pretože dôjde len ku prenajatiu poľnohospodárskej pôdy iným subjektom za tých istých podmienok. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy najmä na zamestnanosť, nakoľko je predpoklad, že prenajatím väčšieho objemu poľnohospodárskej pôdy mladým poľnohospodárom alebo poľnohospodárom podnikajúcim v malých a mikro podnikoch sa odrazí na zvýšení zamestnanosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Súčasná právna úprava je diskriminačná, nakoľko sa vylučujú začínajúci poľnohospodári - chovatelia zvierat bez pôdy, za účelom odstránenia diskriminácie sa navrhuje, aby sa odstránili podmienky, ktoré nevytvárajú pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov podnikajúcich v malých alebo mikro podnikoch podmienky, aby sa dostali k poľnohospodárskym pozemkom.
K bodu 2
Prioritou navrhovaného zákona je pomôcť malým poľnohospodárom, umožniť ím prístup k základnému pracovnému prostriedku – k pôde, a práve prenájom prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF), je pre väčšinu z nich jedinou alternatívou ako sa dostať k pôde. Práve SPF je jediným účinným nástrojom v rukách štátu na podporu udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Preto je navrhujeme, aby platili rovnaké pravidlá pri pridelovaní štátnej pôdy pre každého uchádzača.
K bodu 3
Odstraňujú sa nedostatky, ktoré skreslujú podmienky výberových konaní. V prípade, ak niekto prenajíma pôdu od SPF, napr. 100 ha, ale hospodári v celku na 1000 ha, a nemá ani živočíšnú ani rastlinnú výrobu, podla pôvodného návrhu zákona sa mu nemôže odobrat nič z celkovej plochy, resp. ak hospodári na 10 000 ha a má prenajatých 1500 ha bez živočíšnej alebo špeciálnej rastlinnej výroby, odoberie sa mu maximálne 150 ha, t.j. 1,5% z celkovej plochy. Vôbec sa neberie do úvahy pomer celkovej obhospodarovanej plochy, nie iba od SPF, a ani produkcia v odvetviach, ktoré zákon podľa dôvodovej správy chce podporiť.
K bodu 4
Užívateľ pozemkov od SPF, ktorému vypršala platnosť zmluvy, je takým istým žiadateľom o prenájom, ako nový žiadateľ, preto by mali platiť rovnaké pravidlá pri pridelovaní štátnej pôdy pre každého uchádzača, obzvlášť, ak ide o podporu, rozvíjanie špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, a zároveň o vytvorenie podmienok dostať sa k hlavnému výrobnému prostriedku, ktorým je poľnohospodárska pôda pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov, ktorí podnikajú v malých a mikro podnikoch.
K čl. II.
K bodu 1
Súčasná právna úprava je diskriminačná, nakoľko sa vylučujú začínajúci poľnohospodári - chovatelia zvierat bez pôdy, za účelom odstránenia diskriminácie sa navrhuje, aby sa odstránili podmienky, ktoré nevytvárajú pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov podnikajúcich v malých alebo mikro podnikoch podmienky, aby sa dostali k poľnohospodárskym pozemkom.
K bodu 2
Prioritou zákona je pomôcť malým poľnohospodárom, umožniť ím prístup k základnému pracovnému prostriedku – k pôde, a práve prenájom prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF), je pre väčšinu z nich jedinou alternatívou ako sa dostať k pôde. Práve SPF je jediným účinným nástrojom v rukách štátu na podporu udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Preto je dôležité, aby platili rovnaké pravidlá pri pridelovaní štátnej pôdy pre každého uchádzača.
K bodu 3
Odstraňujú sa nedostatky, ktoré skreslujú podmienky výberových konaní. V prípade, ak niekto prenajíma pôdu od SPF, napr. 100 ha, ale hospodári v celku na 1000 ha, a nemá ani živočíšnú ani rastlinnú výrobu, podla pôvodného návrhu zákona sa mu nemôže odobrat nič z celkovej plochy, resp. ak hospodári na 10 000 ha a má prenajatých 1500 ha bez živočíšnej alebo špeciálnej rastlinnej výroby, odoberie sa mu maximálne 150 ha, t.j. 1,5% z celkovej plochy. Vôbec sa neberie do úvahy pomer celkovej obhospodarovanej plochy, nie iba od SPF, a ani produkcia v odvetviach, ktoré zákon podľa dôvodovej správy chce podporiť.
K bodu 4
Užívateľ pozemkov od SPF, ktorému vypršala platnosť zmluvy, je takým istým žiadateľom o prenájom, ako nový žiadateľ, preto by mali platiť rovnaké pravidlá pri pridelovaní štátnej pôdy pre každého uchádzača, obzvlášť, ak ide o podporu, rozvíjanie špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, a zároveň o vytvorenie podmienok dostať sa k hlavnému výrobnému prostriedku, ktorým je poľnohospodárska pôda pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov, ktorí podnikajú v malých a mikro podnikoch.
K čl. III
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2015.