1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N á v r h
Z Á K O N
z ............................. 2015
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. , zákona č. 115/2014 Z. z. a 363/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 odsek 9 sa vypúšťajú slová: "a preukáže, že vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky".
2. V § 14 odsek 9 sa slová: "do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov" nahrádzajú slovami: " do výmery uvedených v žiadosti o prenájom" .
3. V § 14 odsek 10 znie:
2
„(10) Ak fond postupuje podľa odseku 9, zníži doterajšiemu nájomcovi nájom pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, len ak doterajší nájomca má
a) zaťaženie VDJ na 1 ha celkovej, ním obhospodarovanej plochy menšie ako žiadateľ v projekte a
b) širší pomer plochy určenej na pestovanie zeleniny, ovocia a špeciálnej rastlinnej výroby k celkovej obhospodarovanej ploche ako žiadateľ v projekte."
4. V § 14 odsek 12 sa slovo "nepoužije" nahrádza slovom: "použije"
a slovo "nezníži" sa nahrádza slovom: "zníži" .
Čl. II.
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. zákona č. 145/2013 Z. z. a 363/2014 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 odsek 4 sa vypúšťajú slová: "a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo
nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky".
2. V § 13 odsek 4 sa slová: "do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov" nahrádzajú slovami: " do výmery uvedených v žiadosti o prenájom" .
3. V § 13 odsek 5 znie:
„(10) Ak fond postupuje podľa odseku 4, zníži doterajšiemu nájomcovi nájom pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, len ak doterajší nájomca má
a) zaťaženie VDJ na 1 ha celkovej, ním obhospodarovanej plochy menšie ako žiadateľ v projekte a
b) širší pomer plochy určenej na pestovanie zeleniny, ovocia a špeciálnej rastlinnej výroby k celkovej obhospodarovanej ploche ako žiadateľ v projekte."
4. V § 13 odsek 7 sa slovo "nepoužije" nahrádza slovom: "použije"
a slovo "nezníži" sa nahrádza slovom: "zníži" .
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015