D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci NR SR Jana Kiššová Ľubomír Galko.
Cieľom predloženého návrhu nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke a v zákone o správnych poplatkoch:
1. Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla (tzv. ŠPZ-ky) zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo (za predpokladu, že majiteľ nezmenil svoje bydlisko alebo sídlo do iného okresu). Navrhnutá zmena ušetrí majiteľom určité finančné prostriedky v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Procesne je tento návrh riešený ako možnosť rezervácie doterajšieho evidenčného čísla (zobrazeného na ŠPZ-ke) pri odovzdaní tabuľky s evidenčným číslom starého motorového vozidla Policajnému zboru najviac na 5 rokov za symbolický poplatok 5 eur. Policajný zbor, ktorý prevzal odovzdanú tabuľku s rezervovaným evidenčným číslom, je povinný osobe, ktorá si dané evidenčné číslo zarezervovala, znova to isté evidenčné číslo bezplatne prideliť na jej ďalšie motorové vozidlo. Znovupoužitie pôvodnej ŠPZ prináša okrem finančnej úspory pre majiteľa aj drobný ekologický benefit.
2. Zavedenie pravidla, aby platnosť tzv. „dočasnej značky“, resp. tabuľky s evidenčným číslom vozidla prideľovanej predajcami novovyrobeným vozidlám, alebo novokúpeným vozidlám, ktoré dosiaľ neboli evidované, bola nie jeden rok ako je tomu v súčasnosti, ale desať rokov. Vzhľadom na to, že životnosť takejto kovovej tabuľky vysoko prevyšuje 10 rokov, niet dôvodu obmedzovať jej platnosť na jeden rok. Uvedené 10-ročné obdobie samozrejme neznamená, že majiteľ novovyrobeného vozidla s takouto „dočasnou značkou“ bude môcť jazdiť 10 rokov, znamená to iba, že predajca ju môže svojim zákazníkom prideľovať postupne počas 10 rokov nemusí ju po jednom roku odovzdávať Policajnému zboru a platiť za novú, čím ušetrí určité finančné prostriedky a zníži sa mu administratívna náročnosť v procese práve predaného motorového vozidla.
3. Zavedenie jednotnej sadzby správnych poplatkov pri prvom zápise držiteľa motorového vozidla bez ohľadu na výkon motora. Máme za to, že prvý zápis držiteľa motorového vozidla je administratívny úkon rovnaký pre všetky druhy áut bez ohľadu na výkon motora a niet dôvodu diferencovať výšku správnych poplatkov do pásiem v závislosti od výkonu motora.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať mierne negatívny vplyv na verejné financie a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 2, 5, 10
Ide nevyhnutné legislatívno-technické úpravy vyvolané zavedením nového odseku 7 v § 127 (novelizačný bod 4) a s tým spojeným prečíslovaním nasledujúcich odsekov.
K bodu 3
Navrhovaným ustanovením sa z doterajšej množiny zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno M vyčleňujú novovyrobené a novokúpené vozidlá, pričom skúšobné vozidlá v tejto skupine zostávajú. Platnosť zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno M zostáva naďalej na úrovni najviac jedného roka.
K bodu 4
Navrhovaným ustanovením sa zavádza nové zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno N, ktoré sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, alebo novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované. Pre tieto vozidlá je v súčasnosti určené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M (verejnosti známe ako „dočasná tabuľka“, resp. „dočasná značka“), pričom tabuľky s evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M používajú dnes aj skúšobné vozidlá a jeho platnosť je najviac jeden rok. Z množiny zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno M boli novovyrobené vozidlá a novokúpené vozidlá, ktoré dosiaľ neboli evidované, vyčlenené v novelizačnom bode 3.
K bodu 6
Navrhované ustanovenie vecne kopíruje súčasné znenie, avšak pridáva doň písmeno b) ktoré obsahuje osobitnú dobu platnosti dokladov vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno N a to v trvaní 10 rokov. Dôvodom navrhnutej zmeny je, že životnosť takejto kovovej tabuľky vysoko prevyšuje 10 rokov a niet dôvodu, aby jej platnosť bola najviac jeden rok. Uvedené 10-ročné obdobie samozrejme neznamená, že majiteľ novovyrobeného vozidla s ňou môže jazdiť 10 rokov, znamená to iba, že predajca ju môže svojim klientom prideľovať postupne počas 10 rokov a nemusí ju po jednom roku odovzdávať Policajnému zboru a platiť za novú.
K bodu 7
V kontexte na vyššieuvedené legislatívne zmeny sa do dvoch viet rozčleňuje okruh subjektov, ktorým sa vydávajú tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmená M a N.
K bodu 9
V rámci nového § 132a sa navrhuje možnosť rezervácie evidenčného čísla. O rezerváciu evidenčného čísla môže požiadať osoba, ktorá odovzdáva staré tabuľky s evidenčnými číslami orgánu Policajného zboru a to najviac na obdobie 5 rokov. Na požiadanie je orgán Policajného zboru povinný žiadateľovi prideliť ním rezervované
evidenčné číslo. V praxi to bude znamenať možnosť preniesť si starú ŠPZ-ku na nové auto, ak splnené ďalšie podmienky podľa tohto zákona (pôjde najmä o trvalý pobyt, resp. sídlo na území daného okresu). Rezervácia nebude možná v prípade osobitných a zvláštnych evidenčných čísiel ani v prípade dočasného vyradenia vozidla z evidencie (keďže v tomto prípade sa tabuľka s evidenčným číslom vracia).
K čl. II
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa zrušenie pásiem pre spoplatňovanie prvého zápisu držiteľa motorového vozidla. Doterajšia úprava diferencovala správne poplatky v závislosti od výkonu motora. Máme za to, že prvý zápis držiteľa motorového vozidla je administratívny úkon rovnaký pre všetky druhy áut bez ohľadu na výkon motora a niet dôvodu na takto odstupňované spoplatňovanie.
K bodu 3
Navrhuje sa spresnenie danej položky sadzobníka správnych poplatkov a to tak, že pridelenie rezervovaného evidenčného čísla nebude podliehať spoplatneniu (bude bezplatné).
K bodu 4
Navrhuje sa zavedenie nového spoplatňovaného úkonu rezervácia evidenčného čísla. Spoplatnenie tohto úkonu sa navrhuje na úrovni symbolických 5 eur.
K čl. III
Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2016.