D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec NR SR Martin Poliačik.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vypustenie látky kanabidiol (lat. cannabidiol v skratke „CBD“) z prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, kde je táto látka zaradená medzi psychotropné látky.
Kanabidiol (v skratke CBD) je jeden z približne 60 druhov rôznych fytokanabinoidov nachádzajúcich sa výlučne v rastlinách druhu konope (cannabis), z ktorých momentálne identifikované a známe:
-CBD (Cannabidiol)
-CBDA (Cannabidiol–Acid)
-CBDV (Cannabidivarin)
-CBDVA (Cannabidivarin-Acid)
-CBC (Cannabichromene)
-CBG (Cannabigerol)
-CBGA (Cannabigerol-Acid)
-CBN (Cannabinol)
-CBNV (Cannabinovarin)
-D9-THC (Delta-9 Tetrahydrocannabinol)
-D8-THC (Delta-8 Tetrahydrocannabinol)
-THCA (Tetrahydrocannabinol-Acid)
-THCV (Tetrahydrocannabivarin)
-THCVA (Tetrahydrocannabivarin-Acid)
CBD, ako aj ostatné kanabinoidy, s výnimkou neslávne presláveného a najznámejšieho kanabinoidu THC, nemajú podľa odborných vedeckých štúdií absolútne žiadne omamné, psychotropné ani iné psychiku ovplyvňujúce účinky na ľudský organizmus. Z toho dôvodu sa na kanabinoidy, s výnimkou THC (ktoré ako jediný z kanabinoidov ovplyvňuje psychiku), nevzťahuje vo väčšine významnejších štátov žiadne legislatívne obmedzenie. Výnimkou v tomto smere je Slovenská republika, ktorá v zákone č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov bez akejkoľvek indície alebo kvalifikovaného odôvodnenia zaradila CBD medzi psychotropné látky a tým obmedzila jeho využitie na liečbu mnohých závažných ochorení.
Skutočnosť, že CBD nemá žiaden vplyv na psychiku človeka (naopak jeho využitie je v prípade liečby mnohých a nezriedka i život ohrozujúcich ochorení vysoko efektívne) bola potvrdená výskumom viacerých popredných inštitúcií, pričom jedna z nich získala oprávnenie
liečiť ochorenie s názvom „Dravetovej Syndróm“, čo je ťažká myoklonická epilepsia dojčiat, práve na základe vysokej efektivity využitia CBD v liečebnom procese. Ďalšie výskumy naznačujú, že látka CBD je potenciálne využiteľná pri tlmení kŕčov spôsobených v dôsledku ochorení ako epilepsia či roztrúsená skleróza. Doterajšie výskumy realizované na bunkových kultúrach a zvieratách dokonca ukazujú, že kanabidiol je potenciálne vhodný medikament na podpornú liečbu pri niektorých typoch rakovinových ochorení.
Z vyššie uvedených dôvodov, ako aj na základe množstva ďalších vedecky potvrdených argumentov, predložený návrh rieši uvedenú situáciu úplným vypustením látky CBD zo zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, čím sa spriechodní jej využívanie na liečbu, tak závažných ochorení, ako aj menej závažných zdravotných problémov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa vypustenie látky „Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R,6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol“ z prílohy č. 1.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. septembra 2015.