B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1:
Navrhuje sa v rámci limitu podlimitnej zákazky vyňať z povinnosti použiť pravidlá a postupy vo verejnom obstarávaní ďalší druh služieb spočívajúci v právnom zastupovaní klienta v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo pri príprave týchto konaní alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ v čl. 10 vyníma tento druh služieb úplne.
K bodu 2:
Definuje sa konečný užívateľ výhod na účely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Definícia pojmu konečný užívateľ výhod svoj pôvod v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu“), avšak vzhľadom na možné legislatívne a vecné problémy, ktoré by spôsobil odkaz na definíciu v inom zákone než zákone o verejnom obstarávaní, sa navrhuje zaviesť samostatná definícia konečného užívateľa výhod pre účely verejného obstarávania. Osobitne je zadefinovaný konečný užívateľ výhod pri právnickej osobe, pri fyzickej osobe a zároveň aj pri združení majetku.
K bodom 3 až 9:
Legislatívno-technické úpravy, súvisiace so zavedením inštitútu konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Navrhovanou úpravou sa vypúšťa § 26a a s tým súvisiace ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré vymedzujú ako podmienku účasti vo verejnom obstarávaní kritérium sídla právnickej osoby, bydliska fyzickej osoby a kvalifikovanú majetkovú účasť verejného funkcionára. Platná právna úprava je problematická z pohľadu smerníc Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, ktoré taxatívne upravujú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a dôvody pre vylúčenie subjektu z verejného obstarávania. Doterajšia právna úprava nepokrývala problematiku subdodávateľov ani osôb podľa § 27 ods. 2 alebo § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže požiadavky § 26a a nasl. zákona o verejnom obstarávaní sa týkali iba uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Predloženým návrhom zákona sa zabezpečiť, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.
K bodu 10:
Zavádza sa nová povinnosť pre uchádzačov, subdodávateľov vyšpecifikovaných § 45 ods. 10 a osoby, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a osoby, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a to mať pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaných v registri konečných užívateľov výhod svojich konečných užívateľov výhod. Podstatou navrhovanej právnej úpravy je zákonná požiadavka, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom
2
obstarávaní s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie zapísaných svojich konečných užívateľov výhod, taktiež pokiaľ ich subdodávatelia podľa § 45 ods. 10 a zároveň osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak napriek nesplnenej povinnosti zapísať svojich konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod dôjde k uzavretiu zmluvy alebo rámcovej dohody, navrhuje sa uloženie rôznych sankcií nielen pre povinné subjekty, ale tiež pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý uzavrie s týmito subjektmi zmluvu.
K bodu 11:
Navrhuje sa ustanoviť možnosť uzatvoriť zmluvu s druhým, resp. tretím uchádzačom v poradí, aby nezapísanie konečných užívateľov výhod povinných subjektov do registra konečných užívateľov nezmarilo účel verejného obstarávania.
K bodu 12:
Navrhovaným ustanovením sa zadefinováva subdodávateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zapísať do registra konečných užívateľov výhod. Táto povinnosť zápisu svojich konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku. Predmetné zadefinovanie subdodávateľa je kompatibilné so súčasnou platnou právnou úpravou v § 32 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod subdodávateľa sa vzťahuje aj na ďalších subdodávateľov počas celého trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Týmto ustanovením sa na zreteli každá prípadná zmena subdodávateľa počas platnosti zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je povinný každý ďalší subdodávateľ mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.
K bodom 13 a 14:
Legislatívno-technické úpravy, súvisiace so zmenami v iných ustanoveniach.
K bodu 15:
Navrhuje sa vytvorenie registra konečných užívateľov výhod, ktorý bude viesť Úrad pre verejné obstarávanie a bude obsahovať údaje týkajúce sa konečných užívateľov výhod, teda fyzických osôb, ktoré skutočne (nielen formálne) vlastnia fyzické a právnické osoby participujúce na verejnom obstarávaní. Register konečných užívateľov výhod bude zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a bude verejne prístupný. Z registra bude možné okrem identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň zistiť, či koneční užívatelia výhod alebo nie verejnými funkcionármi v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.. Na základe uvedených údajov bude mať Úrad pre verejné obstarávanie pri výkone dohľadu nad zadávaním zákazky nástroj na posúdenie konfliktu záujmov verejného funkcionára.
Navrhuje sa, aby podkladom pre zápis konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie bol okrem samotnej žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod aj doklad o oprávnení dodávať tovar,
3
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod spĺňa vybrané podmienky týkajúce sa jeho bezúhonnosti a zároveň aj čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov o konečných užívateľov výhod uvedených v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod.
Pri zápise konečných užívateľov výhod sa uplatňuje prezumpcia správnosti údajov uvedených v čestnom vyhlásení, a teda pokiaľ sa nepreukáže opak, považujú sa tieto údaje za pravdivé. Zápis konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod sa navrhuje bez úhrady akéhokoľvek správneho poplatku.
Zároveň sa navrhuje uložiť povinnosť pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorej konečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, aby na žiadosť úradu predložila doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláseniach a zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
Navrhuje sa, aby údaje o konečných užívateľoch výhod boli zapisované s platnosťou na dobu neurčitú. Platnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod na dobu neurčitú je odôvodnená skutočnosťou, že ide o snahu predísť nadmernému navýšeniu administratívnej záťaže.
Navrhovanou úpravou sa ukladá povinnosť fyzickým a právnickým osobám zapísaným do registra konečných užívateľov výhod oznámiť Úradu pre verejné obstarávanie zmenu údajov o konečných užívateľov výhod. Lehota pre splnenie oznamovacej povinnosti je stanovená na 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo. V prípade takejto zmeny sa stanovuje týmto osobám aj súčasne povinnosť doložiť dokumenty, ktoré sa predkladajú ako prílohy k žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod. Navrhovanou úpravou sa docieliť aktuálnosť zapísaných údajov v registri konečných užívateľov.
Zároveň sa navrhuje mechanizmus na zisťovanie a preverovanie pravdivosti zapísaných údajov v registri konečných užívateľov výhod týkajúcich sa konečných užívateľov výhod a vzájomnej súčinnosti subjektov podieľajúcich sa na identifikácii konečných užívateľov výhod. Navrhovaná úprava súčasne špecifikuje obsahové náležitosti kvalifikovaného podnetu.
Navrhovaná úprava stanovuje aj osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod, ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom adresu pobytu alebo sídlo táto osoba alebo štát, v ktorom sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod. V danom prípade je úrad povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu konečného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu aj v prípade, že jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti za to, že na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaje, informácie alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
Navrhovanou úpravou sa poskytuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi oprávnenie vypovedať zmluvu uzavretú s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
4
užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b). Oprávnenie vypovedať zmluvu verejným obstarávateľom a obstarávateľom sa stať účinným nástrojom pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia povinností súvisiacich so zápisom konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod.
K bodu 16:
Vzhľadom na zavedenie nových povinností sa navrhujú sankcie pre prípad ich neplnenia. Predmetným ustanovením sa navrhuje sankcionovať verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, a to napriek tomu, že povinné osoby podľa § 45 ods. 1 nemajú zapísaných svojich konečných užívateľov výhod. Cieľom je podnietiť verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby sa podieľal na zabezpečení funkčného mechanizmu, ktorý umožní získať zákazku z verejného obstarávania len tým úspešným uchádzačom, ktorí zapíšu svojich konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod.
K bodu 17:
Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.
K bodu 18:
Navrhuje sa zavedenie novej sankcie pre uchádzača, ak dôjde k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a nebude mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod alebo na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predloží údaje, informácie, doklady, dokumenty alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie pravdivé alebo úplné. Cieľom navrhovanej úpravy je nabádať uchádzačov, s ktorými sa uzavrieť zmluva alebo rámcová dohoda, aby zapisovali konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod, a tým sa zároveň podieľali na zabezpečení fungujúceho mechanizmu, ktorý umožní získať zákazku z verejného obstarávania len tým osobám, ktorí zverejnia v registri konečných užívateľov výhod svojich konečných užívateľov výhod.
K bodu 19:
Navrhuje sa zaviesť nová sankcia vo forme uloženia pokuty pre subdodávateľa, osoby podľa § 27 ods. 2 alebo osoby podľa § 28 ods. 2, ak nesplní povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predloží údaje, informácie alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
Zároveň sa navrhuje zaviesť nová sankcia vo forme uloženia pokuty pre fyzickú alebo právnickú osobu, ak nesplní povinnosť oznámiť zmenu údajov o konečných užívateľoch výhod do registra konečných užívateľov výhod s doložením požadovaných dokumentov v zákonom stanovenej lehote alebo ak nesplní na žiadosť predložiť úradu doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláseniach podľa § 134b ods. 2 a doložiť požadované dokumenty v zákonom stanovenej lehote.
Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečiť aktuálnosť údajov v registri konečných užívateľov výhod.
5
K bodu 20:
Navrhuje sa, aby sa na vyčiarknutie z registra konečných užívateľov vzťahoval zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
K bodu 22:
Prechodné ustanovenia sa navrhujú z dôvodu vyriešenia kolízie medzi starou a novou právnou úpravou, ako aj z dôvodu poskytnutia času na prípravu nových inštitútov do praxe, upravujúc postupy do doby ich zavedenia.
K Čl. II
Ak Úrad pre verejné obstarávanie plniť úlohy, ktoré mu uložené zákonom o verejnom obstarávaní pri identifikácii konečného užívateľa výhod je nevyhnutné, aby mal prístup k potrebným údajom a písomným dokladom. Na základe uvedeného sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov, ktorým banka a pobočka zahraničnej banky bez súhlasu klienta na písomné vyžiadanie podá správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré predmetom bankového tajomstva.
K Čl. III
K bodu 1:
Navrhovanou úpravou sa rozširuje počet subjektov, voči ktorým sa povinná osoba nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Úrad pre verejné obstarávanie, a to v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod. Navrhované ustanovenie je nevyhnutné, pokiaľ Úrad pre verejné obstarávanie plniť úlohy, ktoré mu uložené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) pri identifikácii konečných užívateľov výhod.
K bodu 2:
Pokiaľ Úrad pre verejné obstarávanie plniť úlohy, ktoré mu uložené zákonom o verejnom obstarávaní pri identifikácii konečných užívateľov výhod, je zároveň nevyhnutné, aby mal prístup k potrebným údajom a písomným dokladom. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie súčinnosti finančnej spravodajskej jednotky s Úradom pre verejné obstarávanie pri identifikácii konečných užívateľov výhod zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Z uvedeného dôvodu finančná spravodajská jednotka poskytuje bez zbytočného odkladu Úradu pre verejné obstarávanie identifikáciu konečného užívateľa výhod, a to vždy keď finančná spravodajská jednotka pri svojej činnosti zistí rozdielnu identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a konečného užívateľa výhod osôb zapísaných v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní.
K Čl. IV
Pokiaľ Úrad pre verejné obstarávanie plniť úlohy, ktoré mu uložené zákonom o verejnom obstarávaní pri identifikácii konečného užívateľa výhod je nevyhnutné, aby mal prístup k potrebným údajom a písomným dokladom. Na základe uvedeného sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov, ktorým oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva.
6
K Čl. V
Navrhuje sa rozdielna časová účinnosť zákona, keďže je potrebné zabezpečiť, aby bol umožnený zápis konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod ešte pred nadobudnutím účinnosti ustanovení zákona, ktoré upravujú súčinnosť jednotlivých subjektov pri uzatváraní zmlúv vo verejnom obstarávaní.
Bratislava 15. apríla 2015
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Zita Táborská
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie