NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 364/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová „troch rokov veku dieťaťa“ vkladajú slová „nad tri roky veku dieťaťa, ak ho materská škola, v školskom obvode1a) ktorej dieťa trvalý pobyt1b) (ďalej len „spádová materská škola“), neprijala na predprimárne vzdelávanie.1c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:
1a) § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2015 Z. z.
1b) § 3 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1c) § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 4 ods. 1 v písm. c) sa na konci písmeno „a“ nahrádza čiarkou, v písmene d) sa na konci čiarka nahrádza písmenom „a“ a dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dieťa staršie ako tri roky nebolo prijaté do spádovej materskej školy1a); to sa nevzťahuje na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.1)“.
3. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Preukazovanie neprijatia dieťaťa staršieho ako tri roky
do spádovej materskej školy
(1)Oprávnená osoba, ktorej dieťa je staršie ako tri roky, je povinná na účely získania príspevku podľa tohto zákona, písomne požiadať riaditeľa spádovej materskej školy o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy.
(2)Oprávnená osoba podľa odseku 1 môže písomne požiadať riaditeľa spádovej materskej školy o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy najskôr tri mesiace pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa.
(3) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný rozhodnúť o žiadosti podľa odseku 2 najneskôr do troch mesiacov od jej doručenia.
(4) V prípade, ak riaditeľ spádovej materskej školy nevydal písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do spádovej materskej školy do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2, považuje sa to na účely tohto zákona za rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy.
(5) Oprávnená osoba je povinná aspoň raz ročne v lehote podľa odseku 2 písomne požiadať riaditeľa spádovej materskej školy o zaradenie dieťaťa do spádovej materskej školy. V takom prípade sa postupuje podľa odseku 3.
(6) Ustanovenia odsekov 1 5 sa nevzťahujú na dieťa do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1).
(7)Na konanie o žiadosti o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)“.
4. V § 7 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na príspevok zaniká osobe, ktorej dieťa staršie ako tri roky bolo prijaté do spádovej materskej školy a osobe, ktorá odmietla umiestniť svoje dieťaťa na voľné miesto do spádovej materskej školy.“.
5.V § 9 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiadosť oprávnenej osoby, ktorej dieťa je staršie ako tri roky obsahuje aj rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, ktoré platnosť najviac jeden kalendárny rok; to sa nevzťahuje na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.1)“.
6.V § 11 ods. 1 sa za slovo „poskytovatelia“ vkladajú slová „riaditelia materských škôl,“.
7.Za § 11a sa vkladá nový § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2015
Nárok na príspevok si bude môcť požiadať oprávnená osoba podľa § 4 ods. 1 písm. e) najskôr od 1. januára 2016.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Školský obvod materskej školy
Na zriadenie školského obvodu materskej školy sa primerane použijú ustanovenia § 8 ods. 1 a 2.“.
2. Za § 39g sa vkladá nový § 39h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015
Obec je povinná do 1. októbra 2015 všeobecne záväzným nariadením určiť podľa § 8a školský obvod materskej školy, ktorá je zriadená obcou.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.